Smartly dressed people in white meeting room

Arweinyddiaeth y sector gwirfoddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Categorïau: Arwain a rheoli,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Mae’r cwrs tri diwrnod hwn yn bwriadu ymgysylltu ag arweinyddion ar bob lefel o fewn mudiadau trydydd sector. Byddwn yn archwilio pa fath o arweinyddiaeth sydd ei angen wedi Brexit ac yn benodol yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Cynnwys

Yr ydym y byw mewn cyfnod heriol yn wleidyddol ac economaidd sy’n galw am arweinwyr cryf ac arloesool sy’n fodlon gwneud newidiadau a rhoi cynnig ar bethau gwahanol. Mae arweinyddion yn chwarae rôl arwyddocaol mewn cefnogi newid trawsffurfiol, grymuso pobl ac annog cymryd risg sydd wedi’i reoli’n dda.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn:

  • Cael y cyfle i ddysgu o brofiadau’r naill a’r llall mewn rholiau arweinyddiaeth ar bob lefel o fewn y trydydd sector mewn amgylchedd dysgu weithredol
  • Archwilio gwahanol arddulliau o arweinyddiaeth a gwerthuso eu defnyddioldeb ar gyfer cyd-destun y presennol a’r dyfodol
  • Darganfod strategaethau gwahanol a’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu arweinyddion gwydn
  • Gweithio ar feysydd i’w datblygu mewn cyfathrebu, adeiladu perthnasau a dylanwadu
  • Archwilio’r deinamig rhwng arweinyddiaeth a llywodraethu

Canlyniadau dysgu

Drwy gwblhau’r rhaglen, bydd gennych:

  • Well dealltwriaeth o’ch arddull arwain
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sut mae arweinyddiaeth wych yn edrych drwy ryngweithio gydag eraill
  • Adeiladu eich ystod o strategaethau i adeiladu gwydnwch a chapasiti am newid
  • Cynyddu sgiliau mewn meysydd o gyfathrebu, adeiladu perthnasau a dylanwadu

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Os oes gennych rôl arweinydd ar unrhyw lefel o fewn eich mudiad neu gymuned, un ai yn wirfoddol neu’n gyflogedig, yna dyma yw’r cwrs ar eich cyfer chi.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.