Smartly dressed people in white meeting room

Arweinyddiaeth y sector gwirfoddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Categorïau: Arwain a rheoli,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Mae’r cwrs tri diwrnod hwn yn bwriadu ymgysylltu ag arweinyddion ar bob lefel o fewn mudiadau trydydd sector. Byddwn yn archwilio pa fath o arweinyddiaeth sydd ei angen wedi Brexit ac yn benodol yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Cynnwys

Yr ydym y byw mewn cyfnod heriol yn wleidyddol ac economaidd sy’n galw am arweinwyr cryf ac arloesool sy’n fodlon gwneud newidiadau a rhoi cynnig ar bethau gwahanol. Mae arweinyddion yn chwarae rôl arwyddocaol mewn cefnogi newid trawsffurfiol, grymuso pobl ac annog cymryd risg sydd wedi’i reoli’n dda.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn:

  • Cael y cyfle i ddysgu o brofiadau’r naill a’r llall mewn rholiau arweinyddiaeth ar bob lefel o fewn y trydydd sector mewn amgylchedd dysgu weithredol
  • Archwilio gwahanol arddulliau o arweinyddiaeth a gwerthuso eu defnyddioldeb ar gyfer cyd-destun y presennol a’r dyfodol
  • Darganfod strategaethau gwahanol a’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu arweinyddion gwydn
  • Gweithio ar feysydd i’w datblygu mewn cyfathrebu, adeiladu perthnasau a dylanwadu
  • Archwilio’r deinamig rhwng arweinyddiaeth a llywodraethu

Canlyniadau dysgu

Drwy gwblhau’r rhaglen, bydd gennych:

  • Well dealltwriaeth o’ch arddull arwain
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sut mae arweinyddiaeth wych yn edrych drwy ryngweithio gydag eraill
  • Adeiladu eich ystod o strategaethau i adeiladu gwydnwch a chapasiti am newid
  • Cynyddu sgiliau mewn meysydd o gyfathrebu, adeiladu perthnasau a dylanwadu

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Os oes gennych rôl arweinydd ar unrhyw lefel o fewn eich mudiad neu gymuned, un ai yn wirfoddol neu’n gyflogedig, yna dyma yw’r cwrs ar eich cyfer chi.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer anghenion eich mudiad. Cysylltwch os hoffech drafod hyn ymhellach.