Smartly dressed people in white meeting room

Arweinyddiaeth y sector gwirfoddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Mae’r cwrs tri diwrnod hwn yn bwriadu ymgysylltu ag arweinyddion ar bob lefel o fewn mudiadau trydydd sector. Byddwn yn archwilio pa fath o arweinyddiaeth sydd ei angen wedi Brexit ac yn benodol yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Cynnwys

Yr ydym y byw mewn cyfnod heriol yn wleidyddol ac economaidd sy’n galw am arweinwyr cryf ac arloesool sy’n fodlon gwneud newidiadau a rhoi cynnig ar bethau gwahanol. Mae arweinyddion yn chwarae rôl arwyddocaol mewn cefnogi newid trawsffurfiol, grymuso pobl ac annog cymryd risg sydd wedi’i reoli’n dda.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn:

 • Cael y cyfle i ddysgu o brofiadau’r naill a’r llall mewn rholiau arweinyddiaeth ar bob lefel o fewn y trydydd sector mewn amgylchedd dysgu weithredol
 • Archwilio gwahanol arddulliau o arweinyddiaeth a gwerthuso eu defnyddioldeb ar gyfer cyd-destun y presennol a’r dyfodol
 • Darganfod strategaethau gwahanol a’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu arweinyddion gwydn
 • Gweithio ar feysydd i’w datblygu mewn cyfathrebu, adeiladu perthnasau a dylanwadu
 • Archwilio’r deinamig rhwng arweinyddiaeth a llywodraethu

Canlyniadau dysgu

Drwy gwblhau’r rhaglen, bydd gennych:

 • Well dealltwriaeth o’ch arddull arwain
 • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sut mae arweinyddiaeth wych yn edrych drwy ryngweithio gydag eraill
 • Adeiladu eich ystod o strategaethau i adeiladu gwydnwch a chapasiti am newid
 • Cynyddu sgiliau mewn meysydd o gyfathrebu, adeiladu perthnasau a dylanwadu

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Os oes gennych rôl arweinydd ar unrhyw lefel o fewn eich mudiad neu gymuned, un ai yn wirfoddol neu’n gyflogedig, yna dyma yw’r cwrs ar eich cyfer chi.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma.