Catalydd Cymru

Ailfeddwl ffrydiau incwm – Cynhyrchu incwm mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym

Categorïau: Cyllid,

24 Tachwedd & 7 Rhagfyr 2022 | 9.30 am – 12.30 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cyflwynir y rhaglen ar-lein drwy Zoom.

Catalydd CymruCwmpasSea CymruCronfa Treftadaeth

Amcanion

Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi cael effaith sylweddol ar gynlluniau busnes a chynhyrchu incwm, ac mae’r ‘normal newydd’ rydyn ni wedi symud iddo yn cyflwyno heriau newydd gyda chwyddiant a’r argyfwng ‘costau byw’. Bydd y ddwy sesiwn hyn yn eich helpu i edrych ar ddulliau cynhyrchu incwm eich mudiad wrth i chi lywio drwy’r cyfnod hwn.

Cynnwys

Bydd y rhaglen yn eich galluogi chi i edrych ar y gwahanol ddamcaniaethau a modelau, gan ddysgu o brofiadau cyfranogwyr eraill y rhaglen.

Byddwch yn:

 • Edrych ar eich model busnes cyfredol gan ystyried yr heriau presennol
 • Gwerthuso eich asedau a sut maen nhw’n cyd-fynd ag anghenion cwsmeriaid a buddiolwyr
 • Edrych ar y cysyniad o Feddylfryd Blaengar
 • Nodi ffynonellau gwahanol o gyllid er mwyn tyfu
 • Edrych ar Adnoddau Twf gwahanol a sut gellid eu defnyddio yn eich model busnes datblygol
 • Edrych ar weithio mewn partneriaeth fel ffordd o gynyddu effaith gymdeithasol a chynhyrchu incwm

Canlyniadau dysgu

 • Gwerthuso’r asedau sydd gan eich mudiad
 • Edrych ar yr hyn y mae’n ei olygu i fod â meddylfryd blaengar
 • Nodi ffynonellau gwahanol o incwm er mwyn tyfu
 • Edrych ar adnoddau twf gwahanol a defnyddio syniadaeth i gyflwyno syniadau newydd

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio ar gyfer arweinwyr mudiadau, elusennau bach, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol, waeth a yw eich incwm yn seiliedig ar grantiau, rhoddion, nawdd neu fasnach.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Rosie Sweetman
Mae Rosie wedi hyfforddi, a hwyluso, ar lefel reoli Weithredol, uwch a chanolig mewn nifer o wasanaethau, busnesau a mudiadau a arweinir gan ddiben yn y maes ariannol, cyfreithiol a phroffesiynol. Yn flaenorol, Rosie oedd Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru, yn gweithio gyda channoedd o fusnesau i ymwreiddio diben a gwerthoedd mewn strategaethau busnes ehangach.

Cymhwysedd

chyllido drwy ein prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac mae ar gyfer mudiadau Treftadaeth* gwirfoddol yng Nghymru / mudiadau sy’n rhedeg prosiect treftadaeth yn benodol.
*Gellir diffinio treftadaeth fel:

 • Treftadaeth Gymunedol – e.e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella/adfer/dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
 • Diwylliannau ac Atgofion – e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar
 • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol, e.e. hyrwyddo natur/bioamrywiaeth
 • Adeiladau Hanesyddol a Henebion
 • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
 • Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Mae lleoedd wedi’u cyfyngu i un unigolyn/mudiad.

Mae CGGC yn cyflwyno’r rhaglen hon mewn partneriaeth â mudiad Cwmpas/Academi Mentrau Cymdeithasol.

Mae’r cwrs bellach yn llawn, os hoffech fynd ar restr wrth gefn, anfonwch e-bost at training@wcva.co.uk