Rhian Davies

Rhian Davies, aelod o fwrdd CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Ymddiriedolwr

Yn Brif Weithredwr Anabledd Cymru ers 2001, mae Rhian Davies wedi bod yn cefnogi ac yn ymgyrchu dros hawliau a chydraddoldeb i bobl anabl ers tro byd, gan ddefnyddio’i phrofiad byw.

Mae Rhian yn aelod o Dasglu Hawliau Pobl Anabl dan arweiniad Gweinidog, a sefydlwyd i ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a amlinellwyd yn yr adroddiad Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19 (2021). Cafodd Rhian yr anrhydedd o gadeirio’r Grŵp Llywio a oedd yn gyfrifol am gyd-gynhyrchu’r adroddiad ar ran y Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl.

Mae Rhian yn cynrychioli Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ac yn aelod o’i is-bwyllgor Cyllido a Chydymffurfiaeth.

Rhian yw Is-gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru a bu’n mentora ar ei Gynllun Mentora 2020. Mae wrth ei bodd i fod yn aelod o’r Bwrdd Rhaglen yn ogystal ag yn fentor ar y Rhaglen Fentora arloesol, ‘Pŵer Cyfwerth, Llais Cyfwerth’. Wedi’i chyllido gan Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru, ei nod yw cynyddu amrywiaeth mewn bywyd cyhoeddus a chaiff ei redeg ar y cyd â Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) Stonewall Cymru ac Anabledd Cymru.

Yn 2017, cynrychiolodd Rhian gymdeithas sifil yng Nghymru yn Geneva yn ystod adolygiad cyfnodol cyntaf Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl o weithrediad Llywodraeth y DU o’r Confensiwn.

Yn gyn-aelod o Bwyllgor Statudol Cymru’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) (2007-2012), mae gan Rhian MSc mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth o Brifysgol Caerdydd (2010). Cafodd fwrsariaeth gan Academi Cymru i gymryd rhan yn y Rhaglen ‘Women and Power’ yn yr ‘Harvard Kennedy School of Government’ (2014).

Rhian yw Cadeirydd Pwyllgor Pobl a Chydnabyddiaeth Ariannol CGGC.

Dilyn Rhian Davies

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: