Judith Stone

Judith Stone

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth a Buddsoddi 

Taniwyd diddordeb Judith mewn dilyn gyrfa yn y sector gwirfoddol yn ei swydd gyntaf fel Cydlynydd Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr yng Nghorfforaeth Llundain. Ar ôl symud i Gymru yn 2004, bu Judith yn gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Awdurdod Datblygu Cymru, cyn ymuno â CGGC yn 2004. 

Mae Judith wedi dal nifer o swyddi yn CGGC, fel Swyddog Datblygu, Rheolwr y Tîm Trydydd Sector Ewropeaidd, ac yn 2017 ymunodd â’r uwch dîm rheoli. Yn 2020/21 aeth ar secondiad fel Rheolwr Gyfarwyddwr Aren Cymru, elusen y mae’n Gadeirydd arni ar hyn o bryd.   

Wedi’i hysgogi gan amrywiaeth y bobl a’r gweithgarwch mae’n teimlo ei bod yn freintiedig i ryngweithio â nhw, mae Judith wedi arwain ar bartneriaethau a rhwydweithiau strategol, prosiectau a phortffolios polisi ar gyfer polisi yr Undeb Ewropeaidd, yr economi, addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol. Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Cefnogi a Buddsoddi mae Judith yn rheoli tîm sy’n darparu gwybodaeth, cyngor, grantiau a benthyciadau. 

Mae Judith a’i theulu yn mwynhau sgïo, teithio a bwyd da – pob un i’r un graddau! Mae hi hefyd yn mwynhau cadw’n heini a mynd am dro gyda’i ffrindiau.

Dilyn Judith Stone

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 19/03/20

Sut gall elusennau ddal ati i wneud daioni cymdeithasol wrth gadw pellter cymdeithasol?

Darllen mwy