Chris Lines

Chris Lines, board member,

Ymddiriedolwr

Mae Chris yn ymgynghorydd cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus llawrydd. Mae wedi ennill mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector cyn cychwyn ar ei liwt ei hun.

Yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu yn Iechyd Cyhoeddus Cymru fe greodd dîm o fri o’r newydd i achub bywydau drwy leihau’r niferoedd sy’n ysmygu a chynyddu nifer sy’n derbyn brechiadau ac yn cael eu sgrinio.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn adrodd i’r Ystadegydd Gwladol, arweiniodd Chris waith a wnaeth gynyddu ymddiriedaeth y cyhoedd, gwella enw da sefydliadol a chynyddu ymgysylltiad â gweithwyr.

Mae Chris mor angerddol nawr am bŵer cyfathrebu i adeiladu enw da ac i newid agweddau ac ymddygiadau ag yr oedd pan ddechreuodd mewn cwmni ymgynghori cysylltiadau cyhoeddus yng Nghaerdydd yn y 1980au. Tra mae’r data a’r sianelau wedi symud ymlaen, nid yw hanfod cyfathrebu da wedi newid. Wrth ei wraidd y mae deall y gynulleidfa a’r dychymyg i ddatblygu straeon sy’n cyffwrdd ag emosiynau pobl. Elusennau, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr yw’r hyn sy’n creu’r fath straeon!

Mae Chris wedi cyflwyno’n genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn cynadleddau ar gyfathrebu corfforaethol, ymgysylltu â rhanddeiliaid, cyfathrebu mewnol a chyfathrebu argyfyngus. Yn aelod ers amser maith o’r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus, fe hefyd yw is-gadeirydd cyntaf CommsCymru, y rhwydwaith ar gyfer cyfathrebwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Yn ystod y tymor pêl-droed gallwch glywed Chris ar y rhesi yn Stadiwm Liberty yn aelod o’r Jack Army, tra yn yr haf, mae’n fwy tebygol i ddod o hyd iddo yn curo’i ddwylo yn fonheddig mewn gêm griced, yn cerdded (yn araf) ym Mannau Brycheiniog neu’n crwydo Ewrop yn ei gerbyd gwersylla VW.

Dilyn Chris Lines

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: