Tîm amrywiol o bobl yn trafod ac yn gweithio ar brosiect gyda'i gilydd, gan ddefnyddio gliniadur mewn caffi

Swydd wag – Ymunwch â thîm ymgysylltu CGGC

Cyhoeddwyd : 26/07/23 | Categorïau: Newyddion |

Rydym yn chwilio am weithiwr polisi proffesiynol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm fel Arweinydd Materion Cyhoeddus ar gontract cyfnod penodol dros gyfnod mamolaeth.

PAM GWEITHIO YN CGGC?

Mae CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) yn cynnig cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth. Rydym yn cynnig buddion fel gweithio’n hyblyg ac mewn modd hybrid, pensiwn ar 9% o’ch cyflog a mynediad at raglen cymorth i gyflogeion.

Rydym yn buddsoddi yn ein cyflogeion a’u datblygiad. Rydym yn Gyflogwr Cyflog Byw, sy’n ymrwymedig i dalu’r cyflog byw gwirioneddol i staff, ac rydym hefyd wedi ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae rhagor o wybodaeth am weithio i CGGC yma.

ARWEINYDD MATERION CYHOEDDUS

Cymraeg yn hanfodol – Mae rhuglder amlwg yn y Gymraeg, gan gynnwys siarad, gwrando, deall, darllen ac ysgrifennu yn hanfodol i’r swydd.

35 awr yr wythnos

£38,485 yn cynyddu i £40,537 y flwyddyn ar ôl cwblhau chwe mis o gyfnod prawf yn llwyddiannus

Lleoliad:

Mae CGGC yn gweithredu polisi gweithio hybrid a hyblyg, sy’n golygu y gall ein pobl weithio cyfran o’u hamser yn ein swyddfeydd neu o bell (gan gynnwys gartref). Rydym yn fudiad Cymru gyfan, gyda swyddfeydd yn Aberystwyth, Caerdydd a’r Rhyl y gall staff eu defnyddio. Bydd gofyniad i fynychu rhai digwyddiadau staff ac ymrwymiadau gwaith penodol yn ein swyddfeydd.

Ynglŷn â’r rôl:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn â phrofiad o bolisi a materion cyhoeddus i ymuno â thîm CGGC ar gontract cyfnod penodol am hyd at un flynedd fel ein Arweinydd Materion Cyhoeddus. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr â phrofiad o reoli a fydd yn gallu datblygu ein hymgysylltiad ag Aelodau o’r Senedd a Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n ymwneud â’r sector gwirfoddol.

Byddwch chi’n cael cyfle i weithio gyda’n tîm ymgysylltu gwych ac yn meithrin cydberthnasau â’n haelodau a rhwydweithiau er mwyn dylanwadu ar amcanion cyfathrebu a pholisi, eu llunio a’u cyflawni.

Bydd rhai o’ch prif ddyletswyddau yn cynnwys:

  • rhoi cymorth i’n tîm rheoli arweinyddiaeth a’r bwrdd ymddiriedolwyr er mwyn sicrhau bod gwaith ymgysylltu yn llywio cynlluniau strategol a gweithredol
  • goruchwylio’r gwaith o ddatblygu a chyflawni ymgyrchoedd cyfathrebu a pholisi sy’n seiliedig ar dystiolaeth
  • adrodd ein stori yn y cyfryngau, gan alluogi ein llefaryddion i fod yn arbenigwyr yn eu meysydd

Byddwch yn cael cyfle i gysylltu ag amrediad eang o randdeiliaid o’r sector gwirfoddol, y sector cyhoeddus a’r sector preifat a bydd angen i chi fod yn hyderus o ran cyfarch cynulleidfaoedd yn ddwyieithog.

Mae hon yn rôl hynod o werth chweil i unrhyw un a hoffai gael profiad o swydd reoli uwch a gwneud cyfraniad positif i sector gwirfoddol Cymru. Bydd secondiadau’n cael eu hystyried ar gyfer y swydd hon.

Darllenwch y swydd-ddisgrifiad llawn yma.

SUT I YMGEISIO

I wneud cais, cysylltwch â Claire Dalton ar claire@nfp-people.co.uk

Dyddiad cau: 10 am, 5 Medi 2023

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy