Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yn cael budd o help gwirfoddolwyr yn ystod y pandemig

Cyhoeddwyd : 28/10/20 | Categorïau:

Gwnaeth Cyngor Sir y Fflint weithio gyda Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) i recriwtio grŵp o wirfoddolwyr er mwyn darparu cymorth ategol yn ystod pandemig y coronafeirws.

Recriwtiodd FLVC 200 o wirfoddolwyr i gefnogi gweithgareddau cymunedol yn ystod yr argyfwng; dyrannwyd 64 o’r rhain i dîm Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor.

Mae’r gwirfoddolwyr wedi darparu cymorth hanfodol er mwyn i wasanaethau gofal cymdeithasol craidd barhau i gael eu darparu, ac wedi ymgymryd â gweithgareddau penodol mewn ymateb i argyfwng COVID-19. Er enghraifft:

  • Cludo cyfarpar diogelu personol (PPE) i gartrefi gofal pobl hŷn a darparwyr gofal cartref er mwyn cefnogi’r gwaith o ddarparu gofal; pecynnau PPE, diheintio a glanhau i holl ysgolion y Sir er mwyn cefnogi’r rhaglen ailagor
  • Cynnal a chadw tiroedd ac addurno safleoedd er mwyn cefnogi agoriad cartref gofal newydd i bobl hŷn
  • Cymorth i drigolion Gofal Ychwanegol ac i bobl mewn lleoliadau byw â chymorth
  • Cynorthwyo grŵp o’r trydydd sector i gludo siopa i bobl
  • Cymorth dosbarthu ar gyfer yr Apêl Bocs Esgidiau i blant sy’n agored i niwed
  • Cymorth dros y ffôn i drigolion hŷn a/neu agored i niwed er mwyn lleihau unigrwydd ac ynysu

Gwnaeth y bartneriaeth alluogi proses recriwtio effeithiol, a chafodd FLVC fwy o gysylltiad â dinasyddion, yn ogystal ag ennill enw da ac ymddiriedaeth. Gallodd y Gwasanaethau Cymdeithasol ddyrannu tîm dros dro i oruchwylio’r prosesau gweinyddol a dyrannu gwirfoddolwyr i weithgareddau, a sefydlwyd cysylltiadau â’u Timau Datblygu’r Gweithle a thimau Adnoddau Dynol er mwyn cefnogi’r prosesau hyn.

Roedd gan Gynghorydd Polisi Strategol y Cyngor rôl gymorth allweddol, yn cyflwyno darlun o wirfoddoli ar draws yr holl Gyngor a chreu cysylltiadau ag awdurdodau eraill er mwyn rhannu arferion gorau.

Mae strategaeth yn cael ei datblygu i bontio i drefniant mwy hirdymor. Bydd hyn yn cefnogi cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol yn ogystal ag unrhyw argyfyngau iechyd eraill.

Mae gwirfoddolwyr wedi datblygu sgiliau newydd, wedi cael boddhad personol ac wedi cydnabod, â balchder, eu cyfraniad at helpu i gefnogi pobl mewn adeg o argyfwng.

Dywedodd aelod staff mewn cartref gofal ‘Mae’r gwirfoddolwr wedi bod yn hollol wych diolch. Mae wedi rhoi hwb i’r preswylwyr a’r staff, rhywbeth i edrych ymlaen ato cwpwl o weithiau’r wythnos.

‘Mae’n helpu’r staff i wneud rhai o’r tasgau hynny nad ydynt yn cael eu cyflawni mor rheolaidd ag arfer. Mae hwn wedi bod yn rhywbeth gwirioneddol gadarnhaol sydd wedi deillio o’r cyfnod ofnadwy hwn.’

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lansio Porth Data newydd a gwell i’r Sector Gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/07/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae’r Bwrsari i arweinwyr yng Nghymru yn ôl

Darllen mwy