Group of diverse children in playgroup

Stopio Cosbi Corfforol yng Nghymru

Cyhoeddwyd : 04/04/22 | Categorïau: Newyddion |

Roedd 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru. O’r diwrnod hwn ymlaen, mae cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Nod y newid hwn yn y gyfraith yw diogelu plant a’u hawliau a rhoi iddynt y cychwyn gorau mewn bywyd.

Mae angen i fudiadau sector gwirfoddol yng Nghymru fod yn ymwybodol o’r newid hwn yn y gyfraith a bydd gan lawer ohonynt ran i’w chwarae i gynyddu ymwybyddiaeth a helpu teuluoedd i ddeall y newidiadau.

Mae’n bosibl y bydd mudiadau sy’n gweithio â phlant hefyd eisiau ystyried sut dylai’r gyfraith gael ei hadlewyrchu yn eu polisi diogelu.

BETH MAE’R NEWID YN Y GYFRAITH YNEI OLYGU?

  • Mae cosbi corfforol o bob math yn anghyfreithlon yng Nghymru.
  • Mae’n rhoi i blant yr un warchodaeth ag oedolion rhag ymosodiad.
  • Mae’n gwneud y gyfraith yn gliriach – yn haws i blant, rhieni, gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd ei deall.

A FYDD NEWID YN Y GYFRAITH YN BERTHNASOL I BAWB YNG NGHYMRU? 

Bydd, bydd yn berthnasol i bawb – rhieni neu unrhyw un sy’n gyfrifol am blentyn pan nad yw’r rhieni yn bresennol. Ac fel gyda chyfreithiau eraill, bydd yn berthnasol i ymwelwyr â Chymru hefyd.

BETH SY.N DIGWYDD OS BYDD POBL YN COSBI PLENTYN YN GORFFOROL?

Bydd unrhyw un sy’n cosbi plentyn yn gorfforol:

  • yn torri’r gyfraith
  • mewn perygl o gael ei arestio neu ei gyhuddo o ymosod
  • yn gallu cael cofnod troseddol sydd yr un fath ar gyfer unrhyw drosedd

Mae gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael i unrhyw un sydd angen, i’w helpu i ddod o hyd i ffyrdd cadarnhaol o reoli ymddygiad plant ac i helpu i osgoi sefyllfa o’r fath rhag digwydd byth.

BETH DDYLWN I WNEUD OS GWELAF BLENTYN YN CAEL EI GOSBI’N GORFFOROL NU OS WYF YN POENI AM BLENTYN?

  • Cysylltwch â’ch adran gwasanaethau cymdeithasol lleol.
  • Gallwch hefyd ffonio’r heddlu mewn argyfwng neu os oes plentyn mewn perygl dybryd.

CYNGOR A CHYMORTH

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Newyddion |

Elusen Gymreig yn ennill gwobr iechyd anrhydeddus y DU

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/03/24 | Categorïau: Newyddion |

CGGC yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Darllen mwy