grwp amrywiol o bobl ifanc yn sgwrsio

Sicrhau fod lleisiau pawb yn cael eu clywed yn Etholiadau Cymru 2021

Cyhoeddwyd : 24/08/20 | Categorïau: Dylanwadu |

Ydych chi’n gweithio gyda phobl a ddylai fod â llais yn etholiad y flwyddyn nesaf?

Mae Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru (ERS Cymru) yn rhoi Gweithgor Ymgysylltiad Etholiadol at ei gilydd cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021. Bydd y grŵp yn dwyn ynghyd mudiadau’r sector gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl sydd newydd gael yr hawl i bleidleisio neu sy’n llai tebygol o bleidleisio. Amcanion y grŵp fydd:

  • Deall y gwaith ymgysylltu presennol a wneir yn rheolaidd ledled Cymru
  • Lleihau’r perygl o ddyblygu gwaith presennol
  • Hybu gweithio cydweithredol ar draws mudiadau er mwyn cynhyrchu a dosbarthu deunyddiau ymgysylltu sy’n berthnasol ac yn hygyrch
  • Hyrwyddo ymgysylltiad gyda grwpiau targed, h.y. trwy blatfformau digidol

Dywedodd Jess Blair, Cyfarwyddwr ERS Cymru: ‘Etholiad y flwyddyn nesaf fydd y cyntaf i weld pobl ifanc 16 ac 17 mlwydd oed a’r holl wladolion tramor cofrestredig yn pleidleisio yng Nghymru. Mae hon yn foment wirioneddol arwyddocaol yn hanes Cymru, ac mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n gwneud hyn yn iawn.

‘Dyna pam fod yn rhaid i ni ddod â grwpiau sy’n gweithio ar lawr gwlad ledled Cymru ynghyd i drafod sut orau i hysbysu ac ymgysylltu pobl sydd naill ai newydd gael yr hawl i bleidleisio neu sy’n llai tebygol, yn draddodiadol, o fynd allan i bleidleisio. Rydym hefyd yn cydweithio â’r cyrff mawrion sy’n arwain ar greu adnoddau er mwyn iddynt rannu’r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud. Ein bwriad yn hyn o beth yw cyflenwi mudiadau ledled Cymru â’r adnoddau hyn ac â’r cysylltiadau i hysbysu’r bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw ynglŷn â pha mor bwysig fydd pleidleisio’r flwyddyn nesaf.

‘Mae hi mor bwysig fod lleisiau pobl Cymru benbaladr yn cael eu clywed fis Mai nesaf – ac mae’r sector gwirfoddol yn chwarae rhan allweddol yn hyn o beth. Cysylltwch â ni os credwch y gallai hyn fod o ddiddordeb i chi.’

Cynhelir y cyfarfod cyntaf ym mis Medi neu fis Hydref eleni. Os hoffech gymryd rhan e-bostiwch ERS Cymru ar cymru@electoral-reform.org.uk, os gwelwch yn dda.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/03/24 | Categorïau: Dylanwadu |

Awgrymiadau Mark Drakeford ar gyfer dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy