Sicrhau ymarfer o’r radd flaenaf yn y sector gwirfoddol

SUT MAE ANSAWDD YN CAEL EI DDIFFINIO?

Mae ansawdd yn ymwneud â’r graddau y mae cynnyrch, gwasanaeth neu broses yn bodloni neu’n rhagori ar y gofynion y cytunwyd arnynt gan y:

  • Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr
  • Uwch reolwyr
  • Rhanddeiliaid 

Mae ansawdd yn ymwneud â rhagoriaeth o ran y ffordd y mae sefydliad yn cael ei redeg, a rhagoriaeth wrth ddarparu gwasanaeth, a sicrhau’r canlyniadau gorau posibl.

Er mwyn cyflawni hyn, mae gan CGGC systemau ansawdd amrywiol i’w hargymell ac i’ch helpu.

BUDDSODDI MEWN GWIRFODDOLWYR (IiV)

Os oes arnoch eisiau asesu ansawdd eich gwaith o reoli a chynnwys gwirfoddolwyr, profi a gwella effeithiolrwydd eich gwaith gyda gwirfoddolwyr, a gwella enw da eich mudiad, mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn fframwaith delfrydol. Mae ar gael i unrhyw fudiad gwirfoddol ac mae’n cael ei gydnabod yr un fath yn union ym mhob gwlad yn y DU.

Mae cyrraedd y safon yn dangos i’ch gwirfoddolwyr – a darpar wirfoddolwyr – gymaint maen nhw’n cael eu gwerthfawrogi ac yn rhoi hyder iddyn nhw yn eich gallu i ddarparu profiad heb ei ail i wirfoddolwyr. Mae hefyd yn rhoi sicrwydd i gyllidwyr ynglŷn ag ansawdd eich ymarfer.

Mae’r safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) wedi bod ar waith ers 1995. Mae wedi’i diwygio a’i hailwampio’n ddiweddar, gyda’r safon ddiwygiedig yn cael ei lansio ym mis Mawrth 2021. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.investinginvolunteers.co.uk neu ewch i’n tudalen Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr i gael manylion am IiV yng Nghymru.

CYFLOG BYW

Y Cyflog Byw gwirioneddol yw’r unig gyfradd dâl yn y DU sy’n cael ei thalu’n wirfoddol gan fusnesau sy’n credu bod eu staff yn haeddu cyflog teg am ddiwrnod da o waith. Mae cyflogwyr Cyflog Byw yn talu’r Cyflog Byw gwirioneddol, sy’n uwch nag isafswm y llywodraeth – maen nhw hefyd yn gwneud yn siŵr bod pob gweithiwr sydd ganddynt yn Llundain yn derbyn Cyflog Byw Llundain.

Mae rhagor o wybodaeth am Gyflog Byw i’w gweld ar wefan Living Wage.

Mae CGGC yn falch o fod yn Gyflogwr Cyflog Byw er 2016 ac yn Gyllidwr Cyflog Byw er 2018. Mae CGGC hefyd yn cynrychioli Cymru ar bwyllgor llywio Cyllidwyr Cyflog Byw.

HANFODION SEIBER

Cynllun sy’n cael ei gefnogi gan y Llywodraeth, a chan ddiwydiannau, yw Hanfodion Seiber. Ei nod yw helpu sefydliadau i amddiffyn eu hunain rhag bygythiadau cyffredin ar-lein. Mae’n gynllun syml ond effeithiol a fydd yn helpu i amddiffyn eich sefydliad, beth bynnag ei faint, rhag yr ymosodiadau seiber mwyaf cyffredin.

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar wefan Hanfodion Seiber.

Logo Cynnig Cymraeg

CYNNIG CYMRAEG

Mae paratoi Cynllun Datblygu’r Gymraeg yn ffordd wych o gynllunio eich gwasanaethau Cymraeg – mae’n debyg i bolisi neu gynllun iaith Gymraeg. Gallwch gychwyn ar y broses trwy gynnal hunan asesiad syml o’ch gwasanaethau Cymraeg. Bydd Tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg yn eich helpu wrth roi cynllun cam wrth gam mewn lle sy’n addas i unrhyw fudiad trydydd sector. Yn seiliedig ar eich cynllun bydd modd adnabod eich Cynnig Cymraeg. Dyma eich addewid chi i’ch defnyddwyr, i’ch staff ac i’ch gwirfoddolwyr.

Bydd cynlluniau gorffenedig yn derbyn cymeradwyaeth Comisiynydd y Gymraeg a defnydd o’r logo Cynnig Cymraeg. Mae derbyn cymeradwyaeth y Comisiynydd yn ffordd o ddangos i gyllidwyr ac i’r cyhoedd bod gyda chi gynllun pendant mewn lle i sicrhau ansawdd eich gwasanaethau Cymraeg. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg.

HOFFEM GLYWED GENNYCH!

Cysylltwch â ni i rannu eich syniadau, profiadau ac adborth am unrhyw farciau neu systemau ansawdd.

Cysylltwch help@wcva.cymru neu 0300 111 0124. Dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a rhannu eich adborth!

DOLENNI DEFNYDDIOL

www.investinginvolunteers.co.uk

www.livingwage.org.uk/what-real-living-wage

www.cyberessentials.ncsc.gov.uk