Safonau Iaith Gymraeg

Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Safonau’r Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd CGGC yn cydymffurfio â nhw o 25 Ionawr 2017.

Y SAFONAU

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau’r Gymraeg sy’n ceisio gwella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol.  Mae CGGC yn cael ei gynnwys hefyd. Mae’r Safonau’n nodi’n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae’r Safonau Iaith wedi eu rhannu yn 5 dosbarth:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion
  • Hybu

Mae’n rhaid i CGGC gydymffurfio a Safonau ar gyfer Cyflenwi Gwasanaethau, Llunio Polisi, Gweithredu, a Chadw Cofnodion.

HYSBYSEBIAD CYDYMFFURFIO

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio i CGGC ar 25 Gorffennaf 2016, sy’n gosod allan y safonau sy’n berthnasol i CGGC.  Darllenwch yr Hysbysebiad Cydymffurfio yn llawn.

Sicrhau cydymffurfiaethRydym yn cofnodi sut yr ydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen Cydymffurfiaeth gyda’r Safonau.

Dyma ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2022/23.