Pobl amrywiol hapus gyda'i gilydd yn y parc

Rydym yn llogi – Ymunwch â thîm CGGC

Cyhoeddwyd : 26/10/20 | Categorïau: Newyddion |

Yn CGGC rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth. Ar hyn o bryd mae gan CGGC bedwar cyfle ar gyfer cyflogaeth dros dro.

PAM GWEITHIO YN CGGC

Mae CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) yn gyflogwr sy’n gallu cynnig nifer o fuddion, fel cynllun gweithio’n hyblyg, pensiwn o 9% o’r cyflog, a mynediad at raglen cymorth i gyflogeion.  Mae CGGC yn buddsoddi yn ei gyflogeion a’u datblygiad. Yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog Byw, sy’n ymrwymedig i dalu’r cyflog byw gwirioneddol i staff, mae CGGC wedi ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Dysgwch fwy am weithio i CGGC.

CYFLEOEDD GWAITH CYFREDOL

 • Gweinyddwr y Tîm Datblygu
 • Swyddog Cymorth y Gronfa Grantiau
 • Swyddog Cymorth Gwirfoddoli Ieuenctid
 • Swyddog Prosiect Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru

Mae’r cyllid ar gyfer pob un o’r swyddi hon tan 31 Mawrth 2021 a chaiff ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru

Dyddiad cau: 2 Tachwedd 2020

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

GWEINYDDWR Y TÎM DATBLYGU

Amser llawn, 35 awr yr wythnos
£17,769 y flwyddyn
Bydd CGGC yn talu 9% o’r cyflog blynyddol i mewn i’w gynllun pensiwn cymeradwy
Lleoliad: unrhyw leoliad / gweithio o bell 

Ynglŷn â’r rôl

Gweithio’n rhagweithiol fel rhan o dîm i gynorthwyo’r tîm datblygu i ddarparu gwasanaeth o safon uchel ar hyd a lled Cymru drwy gynnig cymorth gweinyddol a chyfathrebu effeithlon.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy ddarparu’r canlynol:

 • Gwaith effeithiol o ansawdd uchel sy’n cadw at ddyddiadau cau
 • Trefnu cyfarfodydd ar Microsoft Teams a Zoom, cofnodi data presenoldeb, dosbarthu gwybodaeth a phostio camau gweithredu cyfarfodydd yn ôl yr angen
 • Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd a’u paratoi ar gyfer eu dosbarthu
 • Casglu ymatebion gan aelodau, partneriaid a/neu aelodau rhwydwaith er mwyn bwydo i mewn i adroddiadau a/neu waith monitro yn ôl yr angen

Darllenwch y disgrifiad swydd.

SWYDDOG CYMORTH Y GRONFA GRANTIAU

Amser llawn, 35 awr yr wythnos
£22,404 y flwyddyn
Bydd CGGC yn talu 9% o’r cyflog blynyddol i mewn i’w gynllun pensiwn cymeradwy
Lleoliad: unrhyw leoliad / gweithio o bell

Ynglŷn â’r rôl

Cyfle i weithio ar gynlluniau grant amrywiol sy’n galluogi gweithgareddau dan arweiniad y gymuned yng Nghymru a thu hwnt. Cynorthwyo â’r gwaith o reoli grantiau CGGC nad ydynt yn rhai Ewropeaidd er mwyn sicrhau bod y cyllid yn cael ei weithredu, gweinyddu, asesu, monitro a’i adrodd yn effeithiol o dan reolwyr.

Darllenwch y disgrifiad swydd.

SWYDDOG CYMORTH GWIRFODDOLI IEUENCTID

Amser llawn, 35 awr yr wythnos
£22,404 y flwyddyn
Bydd CGGC yn talu 9% o’r cyflog blynyddol i mewn i’w gynllun pensiwn cymeradwy
Lleoliad: unrhyw leoliad / gweithio o bell

Ynglŷn â’r rôl

Cynorthwyo’r tîm gwirfoddoli i ddarparu cyfathrebiadau, adnoddau ac offer o ansawdd uchel gyda’r nod o wella taith wirfoddoli pobl ifanc.

Darllenwch y disgrifiad swydd.

SWYDDOG PROSIECT BUDDSODDIAD CYMDEITHASOL CYMRU

Amser llawn, 35 awr yr wythnos
£28,224 y flwyddyn
Bydd CGGC yn talu 9% o’r cyflog blynyddol i mewn i’w gynllun pensiwn cymeradwy
Lleoliad: unrhyw leoliad/gweithio o bell 

Ynglŷn â’r rôl

Byddwch yng  ngweithio fel rhan o dîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn cynorthwyo â’r gwaith o gyflenwi pob agwedd ar weithgarwch, gan gynnwys y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol (SBGF), i ddarparu cymorth ariannol arloesol ar gyfer busnesau cymdeithasol yng Nghymru. Byddwch yn arwain y gwaith o sicrhau bod buddsoddiadau cymeradwy yn cael eu cwblhau’n llwyddiannus drwy sicrhau bod yr holl waith papur a gwiriadau tynnu i lawr cyn-ariannol wedi’u cwblhau. Yn ogystal, byddwch chi’n aelod hanfodol o’r tîm sy’n cynorthwyo ac yn ymgymryd â thasgau eraill fel asesu ceisiadau a rheoli perfformiad parhaus busnesau cymdeithasol a gynorthwyir.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy ddarparu’r canlynol:

 • Asesu ceisiadau am gymorth ariannol yn gywir ac mewn modd amserol
 • Monitro bargeinion sydd wedi’u gwneud drwy sicrhau bod yr holl ofynion monitro a gwerthuso wedi’u bodloni
 • Sicrhau bod penderfyniadau effeithiol yn cael eu gwneud er mwyn sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd yn cael ei gynnig i’r holl gwsmeriaid mewnol ac allanol
 • Cefnogi gwelliant ac arloesedd parhaus

Darllenwch y disgrifiad swydd.

SUT I WNEUD CAIS

I wneud cais, lawrlwythwch y pecyn cais isod:

Gwybodaeth ddefnyddiol

Hysbysiad preifatrwydd

Ffurflen Gais

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy