Rownd newydd o gyllid COVID-19 Cymru ac Affrica i agor ym mis Chwefror

Rownd newydd o gyllid COVID-19 Cymru ac Affrica i agor ym mis Chwefror

Cyhoeddwyd : 25/01/21 | Categorïau: Cyllid |

Bydd rownd ychwanegol o Gynllun Grant Cymru ac Affrica yn canolbwyntio ar prosiectau sy’n helpu partneriaethau i addasu ar gyfer y pandemig COVID-19.

Caiff effeithiau byd-eang parhaus argyfwng COVID-19 eu profi mewn gwahanol ffyrdd ledled y byd. Fel prif raglen grantiau menter Cymru Affrica, bydd Cynllun Grantiau Bychain Cymru ac Affrica yn cyllido grwpiau i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth a lleddfu effeithiau partneriaid yn Affrica ar hyn o bryd.

Nid yw’r cyllid hwn ar gyfer prosiectau ‘busnes fel arfer’. Mae hwn yn rownd ychwanegol o gyllid ar gyfer 2020-21 yn benodol, mewn ymateb i’r angen i bartneriaethau Cymru ac Affrica weithio gyda’i gilydd o bell ac addasu i ffyrdd digidol o weithio.

Bydd y rownd yn agor ar 2 Chwefror 2021.

Dyluniwyd y rownd grant hon ar gyfer yr amgylchiadau yr ydym yn gweithredu ynddynt, mae’r ffurflen gais wedi’i symleiddio ac os oes angen unrhyw eglurhad, cysylltir â chi.

GRANTIAU AR GAEL

Ceir grantiau o £3,000 hyd at £15,000. Os oes gennych gais sy’n disgyn y tu allan i’r ystod grant hwn, siaradwch ag aelod o’r tîm cyn cwblhau eich cais am grant, os gwelwch yn dda.

Gallwch gysylltu â CGGC ar walesafricagrants@wcva.cymru.

Mae £100,000 ar gael ar gyfer y cylch grant ymateb COVID-19 hwn.

AMCANION GRANT AR GYFER CYLCH YMATEB COVID-19 CYNLLUN GRANT CYMRU AFFRICA:

  • Cynorthwyo partneriaid Affricanaidd wrth fynd i’r afael ag effeithiau uniongyrchol COVID-19
  • Annog arferion iechyd a diogelwch llym
  • Addasiad digidol i weithio mewn partneriaeth
  • Gwneud cyfraniadau i’r themâu canlynol sy’n perthyn i Gynllun Grant Cymru Affrica
    • Iechyd
    • Bywoliaethau Cynaliadwy
    • Dysgu Gydol Oes

Rhaid pwysleisio bod hwn yn gylch cyllid grant sy’n ymateb i argyfwng byd-eang, bydd angen i geisiadau am gyllid arddangos yn gryf yr effaith y byddant yn ei greu i’r Partner Affricanaidd mewn ymateb i bandemig COVID-19.

Dylid gwario dyraniadau grant erbyn Ionawr 2022, er y rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o’r dyraniadau grant ar gyfer gweithgareddau ar unwaith.

Bydd ceisiadau am gyllid yn cael eu hasesu ar sail dreigl nes bod yr holl £100,000 wedi’i ddyrannu. Disgwylir y bydd y galw am gyllid yn uchel, felly anogir bod grwpiau’n cyflwyno ceisiadau mewn modd amserol oherwydd y cyllid cyfyngedig sydd ar gael.

Bydd dogfen gallaw gynhwysfawr ar gael ar y tudalennau Cymru ac Affrica sy’n darparu gwybodaeth bellach ynglŷn ag amcanion y grant, cymhwystra, ac amserlenni.

Ymunwch â rhestr bostio CGGC

* yn dynodi maes angenrheidiol

 

Rhestrau*


Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/05/24 | Categorïau: Cyllid |

Cryfhau’r bartneriaeth rhwng Cymru ac Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy