Adnoddau

Categorïau:

Chwilio:

Categori : Heb gategori |

Gwerthusiad Cronfa Cynhwysiant Gweithredol Adroddiad Interim Cam 3 – Crynodeb Weithredol

Categori : Heb gategori |

Datganiad i’r wasg: Wythnos ddathlu newydd i amlygu elusennau Cymru

Categori : Heb gategori |

Datganiad i’r wasg: Caffi a lleoliad priodasau newydd yn cyllido gwasanaethau cymunedol yn y Barri

Categori : Heb gategori |

Datganiad i’r Wasg: Menter gymdeithasol yn fuddugol yn Ngwobrau Busnesau newydd Cymru

Categori : Heb gategori |

CGGC – Arweiniad i fanteision ymaelodi

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal Ymddiriedolwyr

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Hysbysiad Preifatrwydd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Pecyn Gwybodaeth Enwebai

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Nodyn esboniadol papurau enwebu

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Erthyglau Cymdeithasu

Categori : Effaith a gwerthuso |

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Bregusrwydd sy’n dod i’r amlwg

Categori : Heb gategori |

Meddyg Teulu – Cerdyn cofrestru

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Proffil Prosiect

Categori : Cyllid |

Ffurflen Gais am Grant Prif Grantiau – Gorffenaf 2021

Categori : Cyllid |

Datganiad Cyfle Cyfartal a Amgylcheddol

Categori : Heb gategori |

Dyfarniadau Grant CCDGT Cylch 5

Categori : Cyllid |

CCDGT Adroddiad Blynyddol 20

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Ffurflen Gais am Gyllid COVID Dadlwythwch

Categori : Cyllid |

Canllaw Cylch Ymateb Uniongyrchol COVID-19 Cymru ac Affrica

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Rownd saith canllaw cyllido COVID-19

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Ffurflen gais am gyllid COVID rownd saith

Categori : Heb gategori |

360Giving – data agored am grantiau CGGC

Categori : Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2019/20

Categori : Heb gategori |

Cefnogi iechyd meddwl yn y gymuned

Categori : Heb gategori |

Taelen gwybodaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sefydlu gwasanaethau dosbarthu bwyd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Gweithredu gwasanaeth cludiant cymunedol

Categori : Effaith a gwerthuso |

COVID – Sut mae gwneud yfory yn well na ddoe?

Categori : Cyllid |

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – arweiniad llenwu proffil

Categori : Heb gategori |

Canllawiau Cynllun Kickstart

Categori : Heb gategori |

CGGC – adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2020/21

Categori : Heb gategori |

Cofnodion CCB CGGC 2020

Categori : Heb gategori |

Agenda CCB CGGC 2021

Categori : Cyllid |

Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol – Cwestiynau cyffredin

Categori : Cyllid |

Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol – Canllawiau ymgeisio

Categori : Cyllid |

CCDGT dyfarniadau grant – Rownd 4

Categori : Dylanwadu |

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Ffyrdd o weithio

Categori : Heb gategori |

Derbynwyr Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Categori : Heb gategori |

Derbynwyr Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Ffurflen gais am grant COVID-19

Categori : Cyllid |

Canllaw rownd grant COVID-19 Cymru ac Affrica

Categori : Heb gategori |

AIF Phase 1 & 2 Astudiaethau achos thematig

Categori : Cyllid |

AIF Phase 1 2 Crynodeb Gweithredol Gwerthuso

Categori : Cyllid |

AIF Adroddiad Terfynol

Categori : Cyllid |

FAQs – Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol

Categori : Dylanwadu |

Grymuso cymunedau yng nghyddestun Brexit: crynodeb terfynnol

Categori : Dylanwadu |

Grymuso cymunedau yng nghyddestun Brexit (adroddiad llawn)

Categori : Cyllid |

CCDGT – Adroddiad Blynyddol 2018-19

Categori : Cyllid |

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – arweiniad i ymgeiswyr

Categori : Heb gategori |

Datganiad i’r Wasg: Cronfa Michael Sheen ar gyfer cymunedau a darwyd gan lifogydd ar agor ar gyfer ceisiadau

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Sut i lenwi ffurflen proffil y prosiect

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Cod Ymddygiad

Categori : Dylanwadu | Gwirfoddoli | Ymgysylltu â’r cyhoedd |

Gwirfoddoli a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Categori : Dylanwadu |

Grymuso Cymunedau

Categori : Gwirfoddoli |

Siarter cydberthnasau gwirfoddoli a’r gweithle

Categori : Cyllid |

Gweithgareddau caffael mewn perthynas â chyllid Ewropeaidd yng Nghymru

Categori : Cyllid | Gwirfoddoli |

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Categori : Cyllid |

Cronfeydd Trawswladol

Categori : Cyllid |

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd

Categori : Cyllid |

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori : Cyllid | Effaith a gwerthuso |

Canlyniadau Meddal a phrosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori : Cyllid |

3-SET

Categori : Cyllid |

Costau cysylltiedig â’r cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Categori : Cyllid |

Arian cyfatebol

Categori : Cyllid |

Cymorth Gwladwriaethol Gwybodaeth i fudiadau trydydd sector

Categori : Cyllid |

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Proffil y prosiect

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Ffurflen gais

Categori : Cyllid |

Cymru ac Affrica – Canllaw cynllun prif grantiau

Categori : Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Categori : Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: i gyfranogwyr mewn prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori : Cyllid |

Prosiectau cyfredol Cynhwysiant Gweithredol

Categori : Cyllid |

Rhestr buddiolwyr cymeradwy – Cynhwysiant gweithredol

Categori : Heb gategori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Rhedwraig wnaeth achub bywyd ymhlith y rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer gwobr genedlaethol

Categori : Heb gategori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Cefnogi crefftwyr dawnus o Kenya sy’n byw gydag anabledd i ddatblygu ffrydiadu incwm eco-gyfeillgar newydd

Categori : Heb gategori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Dathlu enillwyr yn seremoni fawreddog newydd Gwobrau Elusennau Cymru

Categori : Heb gategori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Ysgol amgen yn newid bywydau pobl ifanc ‘ddiobaith’ yn llwyr

Categori : Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2018-19

Categori : Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2017/18

Categori : Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2016/17

Categori : Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2015/16

Categori : Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2014/15

Categori : Diogelu |

Gwiriadau DBS – Gweithio gydag Oedolion

Categori : Diogelu |

Gwiriadau DBS – Gweithio gyda Phlant

Categori : Gwirfoddoli |

Yr adnoddau gorau ar gyfer ymgysylltu llwyddiannus â’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod 2018

Categori : Gwirfoddoli |

Adran Gwaith a Phensiynau a Gwirfoddoli Cymru – Canllawiau Gwirfoddoli

Categori : Gwirfoddoli |

Trosi profiad gwirfoddoli yn waith – chyflwyniad

Categori : Gwirfoddoli |

Trosi profiad gwirfoddoli yn waith – ffeithlun

Categori : Gwirfoddoli |

Datblygu strategaeth wirfoddoli

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Ffurflen enghreifftiol ar gyfer asesu risg

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi enghreifftiol ar gyfer recriwtio cyn-droseddwyr

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisïau enghreifftiol – canllawiau ynglŷn â diogelwch ar gyfer ymweliadau cartref

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Canllawiau enghreifftiol ar gyfer goruchwylio

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Disgrifiad enghreifftiol ar gyfer swyddogaeth

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi enghreifftiol ar gyfer treuliau

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi cwynion ar gyfer gwirfoddolwyr

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cytundebau gwirfoddoli enghreifftiol

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi gwirfoddoli enghreifftiol

Categori : Diogelu |

DBS: Ymddiriedolwyr Elusennau

Categori : Gwirfoddoli |

Recriwtio gwirfoddolwyr ifanc

Categori : Gwirfoddoli |

Siarter Gwirfoddoli a Gweithredu Cymdeithasol ymysg Ieuenctid

Categori : Gwirfoddoli |

Pecyn Cymorth ar gyfer Gwirfoddoli Amgylcheddol

Categori : Gwirfoddoli |

Côd ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Yr iaith Gymraeg – cyd-destun cyfreithiol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Arolygu a gwerthuso

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sefydlu system ariannol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Dewis eich ymgeisydd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Yr hawl i ofyn am bolisi gweithio hyblyg

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cronfeydd wrth gefn

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Monitro gwariant a chyllideb

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi Amgylcheddol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Technoleg Gwybodaeth

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sefydlu, hyfforddi a datblygu

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sut i ysgrifennu polisi buddsoddi

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sut y dylid buddsoddi cronfeydd wrth gefn

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Iechyd a diogelwch

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Aflonyddu yn y gwaith

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisiau sy’n ystyriol o deuluoedd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi cyfle cyfartal

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Canllaw cyfle cyfartal

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi staff am y tro cyntaf

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Llunio manyleb swydd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi disgyblaeth

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Hysbysebu eich swydd

Categori : Effaith a gwerthuso |

Mesur yr hyn sy’n bwysig – canllaw gwerthuso

Categori : Effaith a gwerthuso |

Ysbrydioli Ymarfer Effaith Da – Crynodeb

Categori : Effaith a gwerthuso |

Y Cod Ymarfer ar Gyfer Adrodd Effaith

Categori : Effaith a gwerthuso |

Polisi Gwerth Cymdeithasol

Categori : Effaith a gwerthuso |

Effaith a mesur effaith

Categori : Effaith a gwerthuso |

Dechreuwr Mesur Effaith

Categori : Cyllid | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Datblygu strategaeth codi arian

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Grantiau a chontractiau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Y cynllun busnes

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dewis Strwythurau Cyfreithiol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Datblygu cynllun strategol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cynnwys Ymddiriedolwyr Ifanc

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol Effeithiol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer elusen fach

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Canllawiau ymarferol i bwyllgorau rheoli

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Archwiliad iechyd llywodraethu

Categori : Gwirfoddoli |

Meddwl am wirfoddoli (yn Saesneg)

Categori : GDPR a diogelwch data |

Diogelu data a GDPR

Categori : Cyllid |

Codi arian – rhoddion

Categori : Cyllid |

Codi arian – cymynroddion

Categori : Cyllid |

Codi arian – digwyddiadau

Categori : Cyllid |

Codi arian corfforaethol a phartneriaethau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau i elusennau llai

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau ar gyfer elusennau mwy

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheolaethau ariannol mewnol elusennau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yr ymddiriedolwr hanfodol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cofrestr o Bobl â Rheolaeth

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dirwyn i ben – y camau ac opsiynau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yswiriant indemniad ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Atebolrwydd llywodraethwyr ac aelodau bwrdd

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Gweithio gyda’r Prif Swyddog

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Recriwtio,dethol a sefydlu

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Y corff llywodraethu a swyddogion

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dyletswyddau a chyfrifoldebau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Egwyddorion llywodraethu

Categori : Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – senarios

Categori : Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – tueddiadau