Adnoddau

Categorïau:

Chwilio:

Categori | Dylanwadu |

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Ffyrdd o weithio

Categori |

Derbynwyr Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Categori |

Derbynwyr Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Ffurflen gais am grant COVID-19

Categori | Cyllid |

Canllaw rownd grant COVID-19 Cymru ac Affrica

Categori |

AIF Phase 1 & 2 Astudiaethau achos thematig

Categori | Cyllid |

AIF Phase 1 2 Crynodeb Gweithredol Gwerthuso

Categori | Cyllid |

AIF Adroddiad Terfynol

Categori | Cyllid |

FAQs – Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol

Categori |

Grymuso cymunedau yng nghyddestun Brexit: crynodeb terfynnol

Categori |

Grymuso cymunedau yng nghyddestun Brexit (adroddiad llawn)

Categori | Cyllid |

CCTGT – Adroddiad Blynyddol 2018-19

Categori | Cyllid |

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – arweiniad i ymgeiswyr

Categori |

Datganiad i’r Wasg: Cronfa Michael Sheen ar gyfer cymunedau a darwyd gan lifogydd ar agor ar gyfer ceisiadau

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Sut i lenwi ffurflen proffil y prosiect

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Cod Ymddygiad

Categori |

Gwirfoddoli a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Categori |

CEO GAVO – ffurflen ymgeisio (Saes yn unig)

Categori |

CEO GAVO – canllaw ymgeisio (Saes yn unig)

Categori |

CEO GAVO – ffurflen cydraddoldeb (Saes yn unig)

Categori | Dylanwadu |

Grymuso Cymunedau

Categori | Gwirfoddoli |

Siarter cydberthnasau gwirfoddoli a’r gweithle

Categori |

CEO GAVO – Disgifiad swydd

Categori | Cyllid |

Gweithgareddau caffael mewn perthynas â chyllid Ewropeaidd yng Nghymru

Categori | Cyllid | Gwirfoddoli |

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Categori | Cyllid |

Cronfeydd Trawswladol

Categori | Cyllid |

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd

Categori | Cyllid |

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori | Cyllid | Effaith a gwerthuso |

Canlyniadau Meddal

Categori | Cyllid |

3-SET

Categori | Cyllid |

Costau cysylltiedig â’r cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Categori | Cyllid |

Arian cyfatebol

Categori | Cyllid |

Cymorth Gwladwriaethol Gwybodaeth i fudiadau trydydd sector

Categori | Cyllid |

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Proffil y prosiect

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Ffurflen gais

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Canllaw cynllun prif grantiau

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: i gyfranogwyr mewn prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori | Cyllid |

Prosiectau cyfredol Cynhwysiant Gweithredol

Categori | Cyllid |

Rhestr buddiolwyr cymeradwy – Cynhwysiant gweithredol

Categori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Rhedwraig wnaeth achub bywyd ymhlith y rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer gwobr genedlaethol

Categori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Cefnogi crefftwyr dawnus o Kenya sy’n byw gydag anabledd i ddatblygu ffrydiadu incwm eco-gyfeillgar newydd

Categori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Dathlu enillwyr yn seremoni fawreddog newydd Gwobrau Elusennau Cymru

Categori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Ysgol amgen yn newid bywydau pobl ifanc ‘ddiobaith’ yn llwyr

Categori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2018-19

Categori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2017/18

Categori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2016/17

Categori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2015/16

Categori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2014/15

Categori | Diogelu |

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd – gwasanaeth diweddaru

Categori | Diogelu |

Sut i gael at wiriadau DBS

Categori | Diogelu |

Rôl y swyddog diogelu

Categori | Diogelu |

Rheolau hidlo ar gyfer tystysgrifau’r GDG

Categori | Diogelu |

Recriwtio heb fynediad at wiriadau DBS

Categori | Diogelu |

Polisi diogelu – arweiniad

Categori | Diogelu |

Llwybrau adrodd penodol

Categori | Diogelu |

Hunanasesu diogelu – gwirio’n gyflym

Categori | Diogelu |

Gwiriadau’r GDG a hanes o gollfarnau – arfer da

Categori | Diogelu |

Gwiriadau DBS – Gweithio gydag Oedolion

Categori | Diogelu |

Gwiriadau DBS – Gweithio gyda Phlant

Categori | Diogelu |

Gweithgaredd rheoledig ar gyfer oedolion

Categori | Diogelu |

Gwasanaethau datgelu a gwahardd – dyletswydd i atgyfeirio

Categori | Diogelu |

Gwasanaeth datgelu a gwahardd – ffeithlen

Categori | Diogelu | Gwirfoddoli |

Canllawiau i ddiogelu gwirfoddolwyr ifanc ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod 2018

Categori | Diogelu |

Geirfa diogelu

Categori | Diogelu |

Offeryn hunanarchwilio diogelu

Categori | Diogelu |

Diogelu a diogelu data

Categori | Gwirfoddoli |

Yr adnoddau gorau ar gyfer ymgysylltu llwyddiannus â’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod 2018

Categori | Gwirfoddoli |

Adran Gwaith a Phensiynau a Gwirfoddoli Cymru – Canllawiau Gwirfoddoli

Categori | Gwirfoddoli |

Trosi profiad gwirfoddoli yn waith – chyflwyniad

Categori | Gwirfoddoli |

Trosi profiad gwirfoddoli yn waith – ffeithlun

Categori | Gwirfoddoli |

Datblygu strategaeth wirfoddoli

Categori | Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Ffurflen enghreifftiol ar gyfer asesu risg

Categori | Diogelu | Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi enghreifftiol ar gyfer diogelu

Categori | Gwirfoddoli |

Polisi enghreifftiol ar gyfer recriwtio cyn-droseddwyr

Categori | Gwirfoddoli |

Polisïau enghreifftiol – canllawiau ynglŷn â diogelwch ar gyfer ymweliadau cartref

Categori | Gwirfoddoli |

Canllawiau enghreifftiol ar gyfer goruchwylio

Categori | Gwirfoddoli |

Disgrifiad enghreifftiol ar gyfer swyddogaeth

Categori | Gwirfoddoli |

Polisi enghreifftiol ar gyfer treuliau

Categori | Gwirfoddoli |

Polisi cwynion ar gyfer gwirfoddolwyr

Categori | Gwirfoddoli |

Cytundebau gwirfoddoli enghreifftiol

Categori | Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi gwirfoddoli enghreifftiol

Categori | Diogelu |

DBS: Ymddiriedolwyr Elusennau

Categori | Diogelu |

Gwreiddio Cymhwysedd Diwylliannol ym Maes Diogelu

Categori | Diogelu |

Cod ymddygiad diogelu

Categori | Diogelu |

Ceiswyr Lloches a Gwirfoddoli Arferion Da a Diogelu

Categori | Diogelu |

Canllaw caethwaesiaeth fodern

Categori | Gwirfoddoli |

Recriwtio gwirfoddolwyr ifanc

Categori | Gwirfoddoli |

Siarter Gwirfoddoli a Gweithredu Cymdeithasol ymysg Ieuenctid

Categori | Gwirfoddoli |

Pecyn Cymorth ar gyfer Gwirfoddoli Amgylcheddol

Categori | Gwirfoddoli |

Côd ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Yr iaith Gymraeg – cyd-destun cyfreithiol

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Arolygu a gwerthuso

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sefydlu system ariannol

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Dewis eich ymgeisydd

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Yr hawl i ofyn am bolisi gweithio hyblyg

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cronfeydd wrth gefn

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Monitro gwariant a chyllideb

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi Amgylcheddol

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Technoleg Gwybodaeth

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sefydlu, hyfforddi a datblygu

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sut i ysgrifennu polisi buddsoddi

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sut y dylid buddsoddi cronfeydd wrth gefn

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Iechyd a diogelwch

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Aflonyddu yn y gwaith

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisiau sy’n ystyriol o deuluoedd

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi cyfle cyfartal

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Canllaw cyfle cyfartal

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi staff am y tro cyntaf

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Llunio manyleb swydd

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi disgyblaeth

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Hysbysebu eich swydd

Categori | Effaith a gwerthuso |

Mesur yr hyn sy’n bwysig – canllaw gwerthuso

Categori | Effaith a gwerthuso |

Ysbrydioli Ymarfer Effaith Da – Crynodeb

Categori | Effaith a gwerthuso |

Y Cod Ymarfer ar Gyfer Adrodd Effaith

Categori | Effaith a gwerthuso |

Polisi Gwerth Cymdeithasol

Categori | Effaith a gwerthuso |

Effaith a mesur effaith

Categori | Effaith a gwerthuso |

Dechreuwr Mesur Effaith

Categori | Cyllid | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Datblygu strategaeth codi arian

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Grantiau a chontractiau

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Y cynllun busnes

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dewis Strwythurau Cyfreithiol

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Datblygu cynllun strategol

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cynnwys Ymddiriedolwyr Ifanc

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol Effeithiol

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer elusen fach

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Canllawiau ymarferol i bwyllgorau rheoli

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Archwiliad iechyd llywodraethu

Categori | Gwirfoddoli |

Meddwl am wirfoddoli (yn Saesneg)

Categori | GDPR a diogelwch data |

Diogelu data a GDPR

Categori | Cyllid |

Codi arian – rhoddion

Categori | Cyllid |

Codi arian – cymynroddion

Categori | Cyllid |

Codi arian – digwyddiadau

Categori | Cyllid |

Codi arian corfforaethol a phartneriaethau

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau i elusennau llai

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau ar gyfer elusennau mwy

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheolaethau ariannol mewnol elusennau

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yr ymddiriedolwr hanfodol

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cofrestr o Bobl â Rheolaeth

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dirwyn i ben – y camau ac opsiynau

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yswiriant indemniad ymddiriedolwyr

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Atebolrwydd llywodraethwyr ac aelodau bwrdd

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Gweithio gyda’r Prif Swyddog

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Recriwtio,dethol a sefydlu

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Y corff llywodraethu a swyddogion

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dyletswyddau a chyfrifoldebau

Categori | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Egwyddorion llywodraethu

Categori | Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – senarios

Categori | Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – tueddiadau

Categori | Cyllid |

Welsh