Paned gyda grŵp cerdded Coed Lleol yn Nhremadog

Prosiect Iechyd a Gofal CGGC

Nod Prosiect Iechyd a Gofal CGGC yw cryfhau’r cysylltiad rhwng y sector gwirfoddol a’r system iechyd a gofal.

THEORI NEWID PROSIECT IECHYD A GOFAL CGGC

Theori Newid Prosiect Iechyd a Gofal CGGC, yn disgrifio beth yw nodau'r Prosiect a sut y cânt eu cyflawni. Mae fersiwn testun plaen isod

Theori Newid prosiect Iechyd a Gofal CGGC. Gellir cael fersiwn testun plaen o’r Theori Newid yma.

Nod Prosiect Iechyd a Gofal CGGC yw sicrhau bod y sector a gwirfoddolwyr yn cael eu gweld fel partneriaid dibynadwy a chyfartal yn yr ymdrech i gael Cymru iachach, fwy gwydn, a hybu arloesedd mewn iechyd, gofal a llesiant. Mae’r canlyniadau y mae’r Prosiect yn gobeithio eu cyflawni yn cynnwys:

 • Mae’r sector yn dylanwadu’n gynnar ac yn rhan o sgyrsiau cyson â phartneriaid iechyd a gofal, gan greu canlyniadau sy’n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn
 • Mae mudiadau iechyd a gofal statudol yn ymddiried yn y trydydd sector a gwirfoddoli ac yn gwerthfawrogi a pharchu eu cyfraniad at ganlyniadau iechyd a gofal
 • Mae’r sector ynghlwm â strwythurau strategol ac yn cael yr adnoddau i gymryd rhan ynddynt
 • Mae llais cydweithredol a chyfunol y sector yn gryfach
 • Mae’r sector a gwirfoddoli yn cael yr adnoddau i wneud cyfraniadau ystyrlon i bobl

Rydyn ni’n gobeithio cyflawni’r canlyniadau hyn mewn nifer o ffyrdd:

 • Bod yn gyfaill beirniadol i yrru gwelliannau mewn polisi ac ymarfer
 • Pledio’r achos dros fuddsoddiad cynaliadwy yn y sector er mwyn adeiladu capasiti ac ateb y galw am wasanaethau
 • Galluogi’r trydydd sector i ddangos ei werth a chynllunio yn unol â hynny
 • Cysylltu mudiadau trydydd sector â’i gilydd a chyda’r system iechyd a gofal

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’n chwaer brosiectau, Helplu Cymru a Phrosiect Arloesi Cymunedol Macmillan, gan rannu arbenigedd a gwybodaeth. Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn ymhellach i lawr y dudalen.

Y COEDEN BROBLEMAU

Coeden Broblemau’r Prosiect Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sy’n disgrifio’r problemau a wynebir gan sefydliadau trydydd sector sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal. Mae fersiwn testun plaen isod

Coeden Broblemau prosiect Iechyd a Gofal CGGC. Gellir cael fersiwn testun plaen o’r Goeden Broblemau yma.

Gwnaethom ni gyfweld â dwsinau o randdeiliaid i ganfod beth, yn eu tyb nhw, oedd y problemau yr oedd mudiadau’r trydydd sector yn eu hwynebu yn y maes iechyd a gofal, beth oedd yn achosi’r problemau hyn a’r datrysiadau posibl. Mae ein Coeden Broblemau yn nodi’r holl bethau hyn mewn modd cyflym a syml. O’r wybodaeth hon, gwnaethom ni fynd ati ar y cyd i gynhyrchu Theori Newid (top y dudalen) i fynd i’r afael â rhai o’r problemau y mae’r goeden yn eu nodi.

GWAITH Y TRYDYDD SECTOR YN Y MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Rhai ystadegau am y sector gwirfoddol ac iechyd a gofal:

 • Mae dros 12,000 o fudiadau trydydd sector yng Nghymru yn cyfrannu at ddarpariaeth iechyd a gofal yng Nghymru
 • Mae 2,700 o leoedd cyflogaeth
 • Mae 58,924 o gyflogeion
 • Mae 60,431 o bobl yn gwirfoddoli i elusennau iechyd a gofal cofrestredig
 • Mae 17% o wirfoddolwyr yn rhan o’r sector cyhoeddus
 • Mae 938,000 o bobl yn gwirfoddoli ar draws pob sector yng Nghymru bob blwyddyn

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein ffeithlun.

Mae’r gwasanaethau y mae’r sector yn eu darparu o fewn y maes iechyd a gofal cymdeithasol yn werthfawr tu hwnt, o ddarparu trafnidiaeth yn ôl ac ymlaen i’r ysbyty, i gynlluniau cyfeillio, casglu siopa neu bresgripsiynau a llawer mwy. Gall hyn atal pobl rhag gorfod cael gofal statudol, gan liniaru’r baich ar wasanaethau dan bwysau’r GIG.

Gallwch ganfod mwy am y gwaith anhygoel y mae’r sector yn ei wneud yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol drwy ddarllen yr astudiaethau achos hyn.

EIN PROSIECTAU PARTNER

Helplu Cymru

Helplu Cymru yw braich Gymreig Helpforce (Saesneg yn unig), yr elusen sy’n ceisio cyflymu twf ac effaith gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n dwyn ynghyd gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol trydydd sector Cymru, ac mae arbenigedd ac adnoddau’r elusen yn rhan annatod o’r Prosiect Iechyd a Gofal.

Prosiect Arloesi Cymunedol Macmillan

Nod Prosiect Arloesi Cymunedol Macmillan yw ymhél â’r rheini sy’n dioddef o ganser yng Nghymru nad ydynt wedi bod yn ymgysylltu â’r ystod o gymorth a gynigir gan elusennau canser ledled y wlad, ac edrych ar y rhesymau pam.

CYSYLLTIADAU ALLWEDDOL A RHAGOR O WYBODAETH

A oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am Brosiect Iechyd a Gofal CGGC? Cysylltwch â ni yn healthandcare@wcva.cymru. Neu ffoniwch ni ar 0300 111 0124. Gallwch hefyd edrych ar ein fforwm drafod Iechyd a Gofal i gael newyddion a diweddariadau rheolaidd, a’ch cyfle i drafod y diweddaraf ym maes iechyd a gofal gydag eraill o’r trydydd sector.