Tair o bobl yn eistedd mewn ystafell aros, mae'r person yn y canol yn cael ei gysuro

Helplu Cymru

Gweithio gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru ac eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Ar y tudalennau hyn, cewch wybodaeth ac adnoddau i gefnogi gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Am fanylion pellach, e-bostiwch Fiona Liddell yn fliddell@wcva.cymru.

Adnoddau ar gyfer datblygu gwirfoddoli

Adeiladu’r sylfaen dystiolaeth

Datblygiadau strategol

Dylanwadu ar newid

Ynglŷn â Helplu Cymru

Cyd-destun polisi

Cyhoeddiadau

Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli

Tudalen deitl ar gyfer Fframwaith ar gyfer Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn ystod y pandemig mae mwy o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi ymgysylltu â gwirfoddolwyr nag erioed o’r blaen. Mae ein Fframwaith Gwirfoddoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn defnyddio dull system gyfan, gan archwilio sut i gynnwys gwirfoddolwyr yn effeithiol – p’un ai mewn ysbytai, gofal preswyl neu leoliadau cymunedol.

Gweld neu lawrlwytho

Gweler hefyd:

  • Neges fideo gan Eluned Morgan, Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Blog: Fframwaith i glymu gwirfoddoli yn rhan o faes iechyd a gofal cymdeithasol
  • Argymhellion polisi sy’n codi o’r ymchwil (2021)

SIARTER CYDBERTHNASAU GWIRFODDOLI A’R GWEITHLE

Wedi’i datblygu mewn cydweithrediad â TUC Cymru, mae’r siarter yn gosod prif egwyddorion ar gyfer gwirfoddoli’n llwyddiannus a meithrin cydberthnasau cadarnhaol yn y gweithle.

Lawrlwythwch y siarter.

GWIRFODDOLI YM MAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL: SAFONAU AC ADNODDAU DYSGU

Taflen wybodaeth sy’n amlinellu’r safonau ar gyfer cynefino a hyfforddi gwirfoddolwyr yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n cynnwys dolenni i adnoddau dysgu ar-lein sy’n cefnogi’r safonau.

Bydd angen i chi gofrestru ar Hwb Gwybodaeth TSSW i gyrchu’r daflen wybodaeth. Lawrlwythwch y daflen wybodaeth

Gweler hefyd:

ADEILADU’R SYLFAEN DYSTIOLAETH

DANGOS EFFAITH GWIRFODDLI

Gall gwasanaeth Effaith a Mewnwelediad Helpforce (gwefan Saesneg yn unig) eich helpu i wella eich gwasanaeth gwirfoddoli a dangos ei effaith o fewn y maes iechyd a gofal.

DYSGU O’R PANDEMIG

Gwnaeth dau ddigwyddiad ar-lein ym mis Mawrth 2022 ddwyn ynghyd canfyddiadau gwaith ymchwil ar wirfoddoli a gafodd ei wneud yn ystod pandemig y Coronafeirws. Dangoswyd rhai enghreifftiau o gydweithrediad newydd rhwng mudiadau a sectorau.

Lawrlwythwch yr adroddiad Y dyfodol rydym yn ei greu – gwersi o wirfoddoli mewn pandemig yng Nghymru

Gweler hefyd:

CASGLU DATA

Mae CGGC wedi comisiynu gwaith ymchwil i nodi, casglu a dadansoddi data presennol er mwyn dangos gwerth gwirfoddolwyr, mudiadau gwirfoddol a gofalwyr di-dâl i iechyd a gofal yng Nghymru. Bydd hyn yn codi proffil eu cyfraniadau hanfodol ac yn cyflwyno tystiolaeth i lywio penderfyniadau’r sector cyhoeddus.

Ffeithlun: Trydydd sector Cymru ac iechyd a gofal. Yr hyn rydyn ni’n ei wybod. Yr hyn nad ydyn ni’n ei wybod.

Bydd adroddiad cysylltiedig ar gael yn fuan.

PROSIECTAU ARLOESI A PHEILOT

Mae Helplu Cymru yn gweithio gyda Helpforce UK, i gefnogi partner-fudiadau i ddatblygu ac ymwreiddio ymyraethau gwirfoddolwyr sy’n cyflawni canlyniadau perthnasol i iechyd y gellir eu mesur. Mae’n cefnogi’r gwaith o werthuso, graddio a lledaenu ymyraethau newydd neu bresennol.

Mae’r rhaglen Aros yn Dda yn nodi ymyraethau sy’n cefnogi cleifion wrth aros am ofal ac yn rhoi’r ymyraethau hyn ar waith gyda’r nod o leihau’r pwysau ar fudiadau iechyd.

Dogefennau cysylltuedig:

  • Disgrifiad rôl (Saesneg yn unig) i wirfoddolwyr ddarparu galwad lles gyda phobl sy’n aros am Endoscopi.

Mae prosiectau Gwirfoddoli i Yrfa yn cynnwys rolau gwirfoddolwyr o fewn amrediad o feysydd clinigol, a phob un ohonynt â’r canlyniad dynodedig o gynorthwyo gwirfoddolwyr i ddechrau ar yrfaoedd yn y maes iechyd a gofal. Gweler sut mae BIP Aneurin Bevan wedi ymgorffori lwybrau Gwirfoddolwr i Yrfa o fewn eu cynnig gwirfoddoi cyffredinol.

Gweler hefyd:

Mae cymdeithion gwirfoddol yn y prosiect Gofal Diwedd Oes yn rhoi cymorth i gleifion â diagnosis lliniarol neu’r rheini sy’n agosáu at ddiwedd eu hoes. Gwnaeth tri bwrdd iechyd yng Nghymru ddatblygu prosiectau peilot yn 2020-21.

Dogfennau cysylltiedig:

GWEITHREDOL, CYSYLLTIEDIG AC YMGYSYLLTIEDIG

Mae Helplu Cymru yn cefnogi’r prosiect Gweithredol, Cysylltiedig ac Ymgysylltiedig (ACTIF), sef hap-dreial dan reolaeth o raglen a arweinir gan gymheiriaid gwirfoddol. Mae’r prosiect ymchwil yn edrych ar i ba raddau y gall gwirfoddolwyr helpu i gynnal gweithgaredd ymysg oedolion hŷn, ac a all buddsoddi mewn rhaglen o’r fath gyflwyno buddion y gellir eu gweld a’u cyfiawnhau. De Cymru yw un o’r tair ardal beilot, ynghyd â Gorllewin Canolbarth Lloegr a Manceinion Fwyaf.

Gweler yr erthygl Cadw’n egnïol yn hwyrach mewn bywyd yn e-fwletin Medi 2022 Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

DATBLYGIADAU STRATEGOL

GWIRFODDOLWYR AC YMATEB BRYS

Gwnaeth y Groes Goch Brydeinig arwain prosiect, a gyllidwyd gan grant Strategol Gwirfoddoli Cymru, i ddatblygu fframwaith i wella cydgysylltiad gwirfoddolwyr a galluogi sgiliau gwirfoddolwyr i gael eu defnyddio mwy wrth ymateb i argyfyngau sifil.

Lawrlwythwch yr adroddiad

Gweler hefyd:

GWIRFODDOLI MEWN CARTREFI GOFAL

Mae Helplu wedi gweithio gydag Age Cymru a Llywodraeth Cymru i ddatblygu model ar gyfer gwirfoddoli mewn cartrefi gofal, yn ystod pandemig y Coronafeirws. Mae ail gyfnod y gwaith hwn ar droed ac yn cynnwys cefnogi mudiadau eraill i ddatblygu gwirfoddoli mewn cartrefi gofal.

Lawrlwythwych yr adroddiad a phecyn cymorth

Gweler hefyd:

DYLANWADU AR NEWID

GWERTHOEDD A GWERTH GWIRFODDOLI

Cafodd papur ar Werthoedd a gwerth gwirfoddoli – ein hased cudd ei baratoi a’i gyhoeddi gan Gomisiwn Bevan, er mwyn amlygu’r angen am fuddsoddiad strategol mewn gwirfoddoli fel rhan o’n cynlluniau hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Clipiau sain o’r digwyddiad lansio:

Mae papur cydymaith wedi cael ei gyhoeddi ar ‘Werthoedd a gwerth y trydydd sector: cydweithio â’r sector statudol i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru’ (Mai 2024)

Papur: Defnyddio gwirfoddoli i fagu gwydnwch cymunedol o ran iechyd a gofal cymdeithasol, wedi’i baratoi ar gyfer trafod gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

YNGLŶN Â HELPLU CYMRU

Dechreuodd Helplu Cymru yn 2019 gyda chymorth Helpforce UK (Saesneg yn unig), Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Mae’n gydweithrediad o bartneriaid sy’n gweithio i godi proffil a rôl gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Caiff ei gyllido bellach gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Brosiect Seilwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol ehangach, tair blynedd o hyd (2022-2025), a arweinir gan CGGC. Nod y rhaglen yw:

  • Symud cydberthnasau, gwirfoddoli a chymorth ar draws y system iechyd a gofal
  • Mynd i’r afael â heriau blaenoriaethol
  • Mwyafu cyfraniad mudiadau trydydd sector a gwirfoddolwyr at ganlyniadau iechyd a gofal

Am ragor o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â chyfarfodydd Helplu Cymru, cysylltwch â Fiona Liddell, Rheolwr Helplu Cymru fliddell@wcva.cymru

Os hoffech chi dderbyn diweddariadau ar Helplu Cymru, ymunwch â rhestr bostio CGGC a dewiswch yr opsiwn ‘Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

CYD-DESTUN POLISI

Mae Cymru Iachach a’rDdeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn ymgorffori egwyddorion o atal, cyd-gynhyrchu, cynnwys dinasyddion, cydweithredu, ac arloesi. Maent yn pwysleisio’r angen am fodelau newydd o weithio er mwyn gweddnewid ac integreiddio ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Gall gwirfoddolwyr fod yn rhan o ddylunio a chyflenwi gwasanaethau, gwella profiad defnyddwyr gwasanaeth, a chreu dulliau mwy cyfannol ac integredig. Mae ganddynt ran amlwg i’w chwarae yn y gwasanaethau cyhoeddus, heb ddyblygu neu ddisodli gweithwyr cyflogedig.

Mae traddodiad cryf o gyd-gymorth a gwirfoddoli yng Nghymru. Mae gwirfoddoli yn gwella cyfalaf cymdeithasol a chydlyniant cymunedol yn ogystal â chynnwys dinasyddion yn rhan o gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n meithrin lles unigolion, cynhwysiant cymdeithasol a sgiliau ar gyfer twf personol ac ar gyfer cyflogaeth. O ganlyniad, mae’n cyfrannu at nifer o’n nodau llesiant cenedlaethol.

Yn ystod pandemig COVID-19, gwelwyd sut y gall partneriaid gwahanol gydweithio a sut y gall gwirfoddoli wneud gwahaniaeth hanfodol i les ein cymunedau. Bydd Helplu Cymru yn gweithio i sicrhau bod maes gwirfoddoli yn derbyn y gydnabyddiaeth a’r adnoddau i gyfrannu’n effeithiol i gynllun adfer pandemig COVID -19 Cymru

CYHOEDDIADAU

ASUDIAETHAU AC ERTHYGLAU

BLOGIAU

Tachwedd 2020. Cyhoeddwyd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Gweler blogiau CGGC gan Fiona Liddell, Rheolwr Helplu

ADNODDAU ERAILL

 

White logo with the words Helplu Helpforce in navy writing