Tair o bobl yn eistedd mewn ystafell aros, mae'r person yn y canol yn cael ei gysuro

Helplu Cymru

Gweithio gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru ac eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Ar y tudalennau hyn, cewch wybodaeth ac adnoddau i gefnogi gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Am fanylion pellach, e-bostiwch Fiona Liddell yn fliddell@wcva.cymru.

Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli

Tudalen deitl ar gyfer Fframwaith ar gyfer Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn ystod y pandemig mae mwy o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi ymgysylltu â gwirfoddolwyr nag erioed o’r blaen. Mae ein Fframwaith Gwirfoddoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn defnyddio dull system gyfan, gan archwilio sut i gynnwys gwirfoddolwyr yn effeithiol – p’un ai mewn ysbytai, gofal preswyl neu leoliadau cymunedol.

Gweld neu lawrlwytho

Mae Eluned Morgan, Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn canmol y Fframwaith yn y neges fideo hon.

Darllenwch y blog Fframwaith i glymu gwirfoddoli yn rhan o faes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae adroddiad y prosiect yn cynnwys argymhellion polisi sy’n codi o’r ymchwil.

SIARTER CYDBERTHNASAU GWIRFODDOLI A’R GWEITHLE

Gweithiai Helplu Cymru gyda TUC Cymru ac eraill i lunio’r siarter CGGC/TUC Cymru hon. Mae’n gosod prif egwyddorion ar gyfer gwirfoddoli’n llwyddiannus a meithrin cyd-berthnasau cadarnhaol yn y gweithle.

Cymeradwywyd defnyddio’r siarter gan sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat, a’r sector gwirfoddol a gan undebau llafur er mwyn ysgogi trafodaethau ac arfer da o ran cynhwysiant gwirfoddolwyr effeithiol sydd o fudd i bawb.

Lawrlwythwch y siarter.

Dyma’r hyn a ddywedodd partneriaid CGGC am y siarter ac am ei defnyddio:

GWIRFODDOLI I YRFA  

Mae Comisiwn Bevan a Helplu Cymru (CGGC) yn cydweithio gyda Helplu’r DU ar brosiect Gwirfoddoli i Yrfa. Nod hon yw effeithio ar anghenion gweithlu’r GIG ar lefel leol drwy ddylunio a datblygu mentrau gwirfoddoli i yrfa.

Yn ogystal ag ymateb i flaenoriaethau’r gweithlu lleol, mae potensial gan brosiectau i fynd i’r afael â’r anghyfartaledd mewn cyfleoedd drwy dargedu grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Darllenwch mwy..

Datblygwyd safonau gwirfoddolwyr ar gyfer sefydlu a hyfforddi gwirfoddolwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gan Helplu. Mae adnoddau dysgu ar gael i gefnogi’r safonau hyn, gan gynnwys modiwlau gorfodol ar gyfer y rhai sy’n gwirfoddoli yn y GIG, adnoddau gan Gofal Cymdeithasol Cymru, a gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru.

Mae’r safonau, gyda dolenni i’r adnoddau dysgu perthnasol, ar gael fel taflen wybodaeth TSSW: Gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol: safonau ac adnoddau dysgu

 

GWIRFODDOLI A GOFAL DIWEDD OES

Gwnaeth Helplu Cymru gefnogi prosiectau peilot gyda thri Bwrdd Iechyd fel rhan o raglen ledled y DU gan Helplu a Marie Curie yn datblygu gwasanaethau cydymaith gwirfoddol er mwyn cefnogi cleifion sy’n nesáu at ddiwedd eu hoes.

Darllenwch mwy

GWIRFODDOLI MEWN CARTREFI GOFAL

Rydym yn gweithio gydag Age Cymru a Llywodraeth Cymru i ddatblygu model ar gyfer gwirfoddoli mewn cartrefi gofal. Mae saith cartref gofal wedi’u recriwtio i’r prosiect peilot. Y brif nod oedd galluogi cysylltiad rhwng preswylwyr a’u teuluoedd, o dan y cyfyngiadau yn sgil Covid-19.

Gw. Y blog Cartrefi Gofal a gwirfoddoli.

Mae adroddiad prosiect a phecyn cymorth o adnoddau ymarferol ar gael nawr.

GWIRFODDOLI ER MWYN CAEL EFFAITH AR FAES IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Efallai bod y gwahaniaeth y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud yn amlwg i’r rhai sy’n gweithio ochr yn ochr â nhw neu sy’n elwa o’r hyn y maent yn ei wneud. Ond, yn aml, mae’n rhaid i ni weld tystiolaeth o’u heffaith ar gleifion/ ddefnyddwyr gwasanaeth, ar staff, ac ar y gwirfoddolwyr eu hunain er mwyn profi gwerth gwirfoddoli.

Cefnogodd Helplu astudiaethau cynllun peilot gyda phartneriaid y GIG er mwyn gwerthuso effaith rolau gwirfoddolwyr. Lluniwyd nifer o gyhoeddiadau defnyddiol o ganlyniad i’r gwaith hwn:

Mae pecyn cymorth Effaith a Mewnwelediad ar gael a fydd yn eich helpu chi i DDIFFINIO yr hyn y bydd eich prosiect gwirfoddoli yn ei gyflawni, yr hyn y bydd yn ei ddatrys, a phwy fydd yn elwa; i DDYLUNIO model gwasanaeth; i GASGLU data i ddangos y canlyniadau ac i roi mewnwelediad a fydd yn galluogi gwelliannau; i DDADANSODDI data i ddangos sut y mae’r prosiect yn cyflenwi’r effeithiau a ddisgwylir. Mae Helplu yn darparu gwasanaeth o’r dechrau i’r diwedd sy’n cynnwys y wefan a thîm o arbenigwyr gwerthuso gwirfoddoli sy’n cynnig cefnogaeth.

GWYBODAETH AM HELPLU CYMRU

Cychwynnodd Helplu Cymru yn 2019 drwy gymorth gan Helpforce UK, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a Llywodraeth Cymru.

Bellach, mae’n gydweithrediad o bartneriaid sy’n gweithio i godi proffil a rôl strategol gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Gallwch chi lawrlwytho’r dogfennau diweddaraf yma:

Os hoffech chi dderbyn diweddariadau gan Helplu Cymru, cadwch mewn cysylltiad drwy ymuno â rhestr bostio CGGC a dewiswch yr opsiwn ‘Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol’.

CYD-DESTUN POLISI

Mae Cymru Iachach a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn ymgorffori egwyddorion o atal, cyd-gynhyrchu, cynnwys dinasyddion, cydweithredu, ac arloesi. Maent yn pwysleisio’r angen am fodelau newydd o weithio er mwyn gweddnewid ac integreiddio ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Gall gwirfoddolwyr fod yn rhan o ddylunio a chyflenwi gwasanaethau, gwella profiad defnyddwyr gwasanaeth, a chreu dulliau mwy cyfannol ac integredig. Mae ganddynt ran amlwg i’w chwarae yn y gwasanaethau cyhoeddus, heb ddyblygu neu ddisodli gweithwyr cyflogedig.

Mae traddodiad cryf o gyd-gymorth a gwirfoddoli yng Nghymru. Mae gwirfoddoli yn gwella cyfalaf cymdeithasol a chydlyniant cymunedol yn ogystal â chynnwys dinasyddion yn rhan o gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n meithrin lles unigolion, cynhwysiant cymdeithasol a sgiliau ar gyfer twf personol ac ar gyfer cyflogaeth. O ganlyniad, mae’n cyfrannu at nifer o’n nodau llesiant cenedlaethol.

Yn ystod pandemig Covid -19, gwelwyd sut y gall partneriaid gwahanol gydweithio a sut y gall gwirfoddoli wneud gwahaniaeth hanfodol i les ein cymunedau. Bydd Helplu Cymru yn gweithio i sicrhau bod maes gwirfoddoli yn derbyn y gydnabyddiaeth a’r adnoddau i gyfrannu’n effeithiol i gynllun adfer pandemig Covid -19 Cymru

ASTUDIAETHAU ACHOS

BLOGIAU

Gweler blogiau gan Fiona Liddell, Rheolwr Helplu Cymru

ADNODDAU ERAILL

Papurau:

Blog: Trysor cudd: gwirfoddoli amser a thalent – Rhagfyr 2020. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd gan Gonffederasiwn GIG Cymru.

Blog: Gallwn ni ddatgloi pŵer gwirfoddoli. Rhagfyr 2021. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd gan Gonffederasiwn GIG Cymru.

Fideo: yn dangos sut y mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu at Gymru Iachach, Tachwedd 2020.

Papur: Gwirfoddoli a nodau llesiant Hydref 2020

Adroddiadau: ar wirfoddoli yn ystod pandemig Covid 19:

Papur Trafod: Gwirfoddoli a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru – Sandy Clubb. Papur gweledigaeth a ddatblygwyd gan Rwydwaith Gwirfoddoli Cymru a gyflwynwyd yn ystod gofod3 ym mis Mawrth 2018.

White logo with the words Helplu Helpforce in navy writing