Tair o bobl yn eistedd mewn ystafell aros, mae'r person yn y canol yn cael ei gysuro

Helplu

Mae’r Helplu yn gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol.

Beth yw Helplu?

O’r adeg y cafodd y GIG ei sefydlu, roedd Syr William Beveridge ac Aneurin Bevan wedi rhagweld y byddai gwirfoddolwyr a chymunedau yn chwarae rhan weithgar ynddo.

Wedi’i ysbrydoli gan y weledigaeth hon, sefydlwyd Helplu yn Lloegr yn 2017 ac mae’n gweithio i ddatblygu dull unedig ac integredig o wirfoddoli mewn lleoliadau gofal iechyd ledled y DU. Mae Helplu yn dangos yr effaith gadarnhaol y gall gwirfoddolwyr ei chael ar gleifion, ar staff a gwasanaethau yn ogystal ag ar wirfoddolwyr eu hunain.

‘Yn Helplu rydyn ni’n credu bod modd creu system ofal fwy tosturiol i bawb ohonom drwy fanteisio ar rym gwirfoddolwyr ymroddedig a gofalgar.’ – Syr Thomas Hughes-Hallett, Sylfaenydd a Chadeirydd Helplu.

Helplu yng Nghymru

Sefydlwyd Helplu yn 2019 ac mae’n brosiect dwy flynedd gyda chymorth Cronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol y DU, GIG Cymru a Helpforce UK. Mae’n gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a Cymru Iachach yn darparu’r fframwaith strategol ar gyfer Helplu yng Nghymru. Maen nhw’n ymgorffori egwyddorion camau gweithredu ataliol, cydgynhyrchu, cynnwys dinasyddion, cydweithio ac arloesi ac yn chwilio am fodelau newydd o weithio i drawsnewid ac integreiddio ein gwasanaethau iechyd a’n gwasanaethau cymdeithasol.

Mae Helplu yn gyfle i dynnu sylw, datblygu a chynllunio ar gyfer cyfranogiad gwirfoddolwyr effeithiol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Mae grŵp llywio Cymorth Cymru yn cynnwys cynrychiolaeth o Lywodraeth Cymru, Nyrsio’r GIG ac arweinyddiaeth wirfoddoli, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, partneriaid yn y trydydd sector, Gofal Cymdeithasol Cymru a Gwella Addysg Iechyd Cymru.

Ein nodau

Mae Helplu yn gweithio gyda phartneriaid ar amrywiaeth o weithgareddau sy’n cyfrannu at gyflawni’r nodau hirdymor canlynol:

 • parodrwydd a gallu i gynnwys gwirfoddolwyr yn effeithiol
 • integreiddio a defnyddio gwirfoddolwyr o fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi’u hailfodelu
 • gwirfoddoli effeithiol sydd o fudd i gleifion, defnyddwyr gwasanaethau, staff a gwirfoddolwyr
 • diwylliant o welliant parhaus drwy rwydweithiau dysgu a rhannu
 • tystiolaeth fwy cadarn i gefnogi ymyriadau gwirfoddoli strategol

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

 • Ceisio cynnal sgyrsiau strategol, gan gynnwys gydag undebau ac arweinwyr clinigol
 • Cefnogi ymyriadau peilot e.e. gwirfoddoli a gofal diwedd oes
 • Adolygu’r dystiolaeth ar gyfer gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gyda seminar ar gyfer ymchwilwyr, cynllunwyr ac ymarferwyr
 • Cynorthwyo Helpforce UK â’r gwaith o ddatblygu safonau sefydlu cenedlaethol ar gyfer gwirfoddolwyr ym maes iechyd a gofal
 • Cynnig cymorth datblygu strategol i wella effaith gwirfoddoli
 • Nodi arferion rhagorol sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, a’u rhannu fel astudiaethau achos

Gallwch lawrlwytho cylchlythyr diweddaraf Helplu yma.

Datblygwyd safonau newydd ar gyfer sefydlu gwirfoddolwyr ym maes iechyd a gofal gan Helplu. Bydd y rhain yn fframwaith ar gyfer tystysgrif gwirfoddoli newydd, maes o law.

Os hoffech gael mwy o fanylion am weithgareddau, cyfleoedd dysgu ac adnoddau Helplu, cysylltwch â Fiona Liddell, Rheolwr Cymorth Helplu (fliddell@wcva.cymru) i gael eich ychwanegu at restr bostio Helplu.

Erthyglau, blogiau ac adnoddau

Blog: Fy nhaith i wirfoddoli Awst 2020
Blog: Paratoi i ailddechrau gwirfoddoli Gorffennaf 2020
Blog: Beiciau Gwaed Cymru – cefnogi’r GIG trwy Covid 19 Gorffennaf 2020
Blog: Beth nesaf: ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19 Ebrill 2020
Blog: Cydberthnasau gwirfoddoli a’r gweithle Chwefror 2020
Blog: All gwirfoddoli helpu i sicrhau gwell iechyd a gofal? Tachwedd 2019
Blog:
Gwirfoddoli-goblygiadau i’r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol Awst 2019
Blog: Yn cyflwyno siarter wirfoddoli ddiwygiedig Gorffennaf 2019
Blog: Meithrin gwirfoddoli arloesol Mehefin 2019
Blog: Amser dathlu Mai 2019

Straeon Llwyddiant: Gwirfoddolwyr yn atgyweirio cymhorthion clyw ym Mhowys Medi 2020
Straeon Llwyddiant: Gwirfoddolwyr ym maes iechyd a lles meddyliol yng Nghaerdydd Awst 2020
Straeon Llwyddiant: Gwirfoddolwyr yn gwella symudedd a llesiant cleifion hŷn Gorffennaf 2020
Straeon Llwyddiant: Y Prosiect Attic Mawrth 2020
Straeon Llwyddiant: Hosbis Skanda Vale Chwefror 2020
Straeon Llwyddiant: Gwirfoddolwyr ifanc yn cefnogi ysbytai Caerdydd Rhagfyr 2019
Straeon Llwyddiant: Gwirfoddolwyr Red Kite ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys Hydref 2019
Straeon Llwyddiant: 
Camau Cadarnhaol gyda’r Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol Medi 2019
Straeon Llwyddiant: Gwirfoddoli mewn Adran Damweiniau ac Achosion Brys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Awst 2019

Papur: Gwirfoddoli a Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru– Sandy Clubb. Papur gweledigaeth a ddatblygwyd gan Rwydwaith Gwirfoddoli Cymru ac a gyflwynwyd yn gofod3 ym mis Mawrth 2018

White logo with the words Helplu Helpforce in navy writing

Lawrlwythiadau

Categori | Gwirfoddoli |

Siarter cydberthnasau gwirfoddoli a’r gweithle

Mwy o adnoddau