Grŵp o bobl yn rhannu syniadau yn ystod cyfarfod mewn gweithle modern

Dull newydd o wirfoddoli yng Nghymru

Mae ‘UK Research and Consultancy Services’ yn cefnogi’r gwaith o gyd-greu dull gwirfoddoli newydd yng Nghymru gan randdeiliaid gwirfoddoli allweddol.

CYFLWYNIAD

Mae rhanddeiliaid gwirfoddoli allweddol yn cydweithio i greu dull newydd o wirfoddoli yng Nghymru a gefnogir gan Lywodraeth Cymru. Ei nod yw diweddaru ac ehangu’r polisi gwirfoddoli cyfredol yn unol â’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf, ac adlewyrchu’r arferion da a ganfuwyd mewn gwledydd eraill.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r ‘UK Research and Consultancy Services’ (UKRCS) i gynorthwyo â’r gwaith hwn. Mae UKRCS wedi helpu i ddatblygu dull mwy strategol o fynd ati i gyllido grantiau gwirfoddoli ac mae ganddynt brofiad helaeth o weithio gyda’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae CGGC yn cynnal y dudalen we hon er mwyn gwneud yn siŵr bod yr wybodaeth am y prosiect ar gael i gymaint â phosibl o leoedd.

SUT BYDD YN CAEL EI DDATBLYGU

Bydd y dull gweithredu newydd yn cael ei gyd-ddylunio gan randdeiliaid gwirfoddoli o bob sector. Mae’r Grŵp Arweinyddiaeth Gwirfoddol Traws-sector (Gweler isod) yn dwyn ynghyd ystod eang o randdeiliaid gwirfoddoli i oruchwylio’r gwaith a rhoi mewnwelediadau a syniadau allweddol.

Bydd y gwaith yn edrych ar bob agwedd ar wirfoddoli, gan gynnwys gwirfoddoli ‘anffurfiol’ a gwirfoddoli ymhlith cyflogeion. Bydd yn ystyried meysydd polisi fel:

  • iechyd a gofal cymdeithasol
  • chwaraeon a chelfyddydau
  • yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd
  • addysg a phobl ifanc, a’r
  • Gymraeg a chymunedau.

Bydd hefyd yn cynnwys rôl awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus.

Bydd y dull newydd yn cael ei ddatblygu drwy gydol 2024 ac yn cael ei gyhoeddi gyda chynllun gweithredu ar ddechrau 2025.

Y Grŵp Arweinyddiaeth Gwirfoddol Traws-sector

Mae’r Grŵp Arweinyddiaeth Gwirfoddol Traws-sector, a hwylusir gan CGGC a Llywodraeth Cymru, yn dwyn ynghyd rhanddeiliaid o’r sector gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat. Mae’r grŵp yn cwrdd i nodi a gosod blaenoriaethau strategol, denu mwy o adnoddau a llywio datblygiadau polisi.

EICH CYFRANIAD

Rydym yn awyddus i gynnwys cymaint â phosibl o randdeiliaid gwirfoddoli, ac i glywed safbwyntiau’r gwirfoddolwyr eu hunain. I gael gwybodaeth am gynnydd y gwaith, anfonwch e-bost at Sandra Harris: sandraharris@ukrcs.uk.

Bydd y dudalen we hon yn cael ei diweddaru gyda chrynodeb o’r cynnydd erbyn 15 Mai 2024 ac yn rheolaidd wedi hynny.

RHANNU EICH BARN

Mae’r arolwg dwyieithog hwn yn cynnig cyfle cynnar i gyfrannu mewnwelediadau a syniadau a fydd yn llunio’r dull newydd. Bydd arolwg dilynol yn nes ymlaen yn 2024 i brofi’r barnau sy’n dod i’r golwg.

RHAGOR AR WIRFODDOLI

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli draw ar ein tudalennau gwirfoddoli.