Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Mae’r prosiect yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm a chyrraedd cynulleidfaoedd a phobl newydd.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae CGGC yn rhedeg prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion mewn partneriaeth â mudiad Cwmpas, a elwid yn Ganolfan Cydweithredol Cymru cyn hyn.

Caiff y prosiect hefyd ei gefnogi gan Dîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac leuenctid Cymru, Anabledd Cymru a Pride Cymru.

Gan ddysgu o brosiectau blaenorol Catalydd Cymru, bydd Ehangu Gorwelion yn parhau i gynnig hyfforddiant trylwyr i fudiadau treftadaeth, a mudiadau sy’n cynnal prosiectau treftadaeth yng Nghymru ar bynciau a fydd yn eu helpu i wella eu gwydnwch a’u gallu i ymdrin â newidiadau i’r amgylchedd y maen nhw’n byw ynddo (er enghraifft, yr argyfwng costau byw presennol).

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan fudiadau sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen flaenorol i’w ddweud am y profiad hyfforddiant.

Byddwn yn darparu’r cymorth hwn drwy gyfrwng tri phrif weithgaredd rhwng mis Gorffennaf 2019 a mis Mehefin 2021: 

 1. Byddwn yn cynnal chwe diwrnod o hyfforddiant gweithredol cynhwysfawr er mwyn ehangu gwybodaeth a magu hyder yn y meysydd a nodwyd uchod. Mae 25 o leoedd ar gael i fudiadau treftadaeth. 
 2. Bydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnal rhaglen o gyrsiau hyfforddi a weminarau wedi eu teilwra ar gyfer mudiadau treftadaeth.
 3. Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwn yn gweithio gyda mudiadau treftadaeth sydd wedi derbyn cymorth gan ddau brosiect Catalydd Cymru i ddarparu gwasanaeth mentora gan gyfoedion i fwy byth o fudiadau treftadaeth.

BETH SY’N CAEL EI GYNNIG?

 1. Pedwar diwrnod o hyfforddiant gweithredol trylwyr am ddim i oddeutu 35 o fudiadau er mwyn cynyddu gwybodaeth a hyder mewn nifer o bynciau sy’n cyfrannu at wydnwch y mudiad, gan gynnwys llywodraethu, cynlluniau busnes a chynhyrchu incwm
 2. Rhaglen hyfforddiant agored am ddim/rhad a fydd yn cael ei chyflwyno’n rhannol gan fudiad Cwmpas (a elwid yn Ganolfan Cydweithredol Cymru cyn hyn).
 3. Gweithgareddau ehangu rhwydwaith sydd wedi’u dylunio i helpu mudiadau i wneud mwy o waith neu ddechrau ar waith i ddenu cynulleidfaoedd a phobl fwy amrywiol i’w mudiadau
 4. Datblygu pecyn cymorth o ganllawiau ac adnoddau i helpu mudiadau treftadaeth i gynyddu amrywiaeth o fewn eu mudiadau

I BWY MAE PROSIECT CATALYDD CYMRU: EHANGU GORWELION?

Mae’r gweithgareddau ar gael i fudiadau treftadaeth a mudiadau sy’n cynnal prosiectau treftadaeth yng Nghymru.

Yn unol â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae ein diffiniad o ‘dreftadaeth’ yn cynnwys y canlynol:

 • Adeiladau a henebion hanesyddol
 • Treftadaeth gymunedol e. prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella/adfer/dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
 • Diwylliant ac Atgofion e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar
 • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol  e.e. dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar

Gellir cael manylion llawn y cymhwysedd ar gyfer y categori hyfforddiant yn ein dogfen ganllawiau.

SUT I WNEUD CAIS AM HYFFORDDIANT

I gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan ac i gael pecyn ymgeisio, ebost: catalyst@wcva.cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 26 Mehefin 2023.

CYSYLLTU Â NI

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y cyfle hyfforddi cyn penderfynu ymgeisio neu beidio, cysylltwch â:

Siobhan Hayward, Swyddog Catalydd Cymru – shayward@wcva.cymru.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen hyfforddi, tanysgrifiwch i gylchlythyr Catalydd.

CATALYDD CYMRU – PROSIECTAU BLAENOROL

Diolch i gymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydyn ni wedi cwblhau dau brosiect Catalydd Cymru arall.

Bu Prosiect Catalydd Cymru – Codi Arian ar gyfer Treftadaeth ar waith rhwng 2014 a 2018 a chanolbwyntiodd yn benodol ar helpu mudiadau treftadaeth i ddatblygu eu gallu i godi arian a dod yn fwy cynaliadwy

Prif ganfyddiadau

Casgliad y gwerthusiad annibynnol a gynhaliwyd gan Wavehill, oedd bod y prosiect wedi bod yn hynod lwyddiannus.

Dyma’r canfyddiadau allweddol a gafwyd o’r gwerthusiad:

 • Gwelodd 44% o’r mudiadau incwm cyson neu uwch ar unwaith o ganlyniad i hyfforddiant Catalydd.
 • Roedd 85% yn disgwyl incwm cyson neu uwch gan ffynonellau preifat yn y 12 mis nesaf

Gwnaeth Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn edrych y tu hwnt i (ond gan gynnwys) godi arian i gefnogi mudiadau i gynyddu eu gallu i addasu i newid a goroesi a ffynnu mewn adegau o argyfwng, a brofodd i fod yn arbennig o berthnasol gan fod y prosiect wedi’i gynnal drwy gydol argyfwng COVID-19.

Bydd prif ganfyddiadau Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn ar gael ac yn cael eu cyhoeddi yma yn ystod Gwanwyn 2022.

Menyw sy'n gwenu mewn gwisg genedlaethol Indiaidd

AM Y CYLLIDWR

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Gan ddefnyddio arian a godwyd gan y Loteri Genedlaethol, rydyn ni’n ysbrydoli, yn arwain, ac yn rhoi adnoddau i dreftadaeth y Deyrnas Unedig i greu newid cadarnhaol a pharhaol ar gyfer pobl a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

Ers 1994, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu dros £420 miliwn i fwy na 3,000 o brosiectau yng Nghymru.

Esgid allanol o bafiliwn ar bier

Dolenni defnyddiol

Chwilio am ffynonellau cyllido ar-lein


Diweddariadau Cyllid The Heritage Alliance

Mae’r yn ganllaw i ffynonellau posibl o gefnogaeth, boed hynny’n ariannol neu beidio. Mae’n hawdd ei ddefnyddio ac am ddim, ac yn ddelfrydol i unrhyw un sy’n awyddus i ymgymryd â phrosiectau sy’n gysylltiedig â threftadaeth y Deyrnas Unedig. Caiff ei gynnal gan yr Heritage Alliance a’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol.

Achosion Da y Loteri – Dod o hyd i Gyllid ar gyfer eich Prosiect

Yma cewch chwilio am y rhaglen gyllido orau sydd gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer eich prosiect neu weithgaredd.

Cyllido Cymru

Cyllid Cymru yw’r offeryn chwilio am gyllid a grëwyd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru. System chwilio cyllid syml ar-lein yw hon sy’n gallu helpu i ddod o hyd i gyfleoedd cyllido addas, o grantiau bach i brosiectau cyfalaf mawr a chyfleoedd cyllid trwy fenthyciadau. Ac mae’n rhad ac am ddim

Adnoddau eraill

Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol yn rhwydwaith aelodaeth ffyniannus i amgueddfeydd, orielau a mudiadau treftadaeth annibynnol ledled y DU.

Cronfa Treftadaeth Bensaernïol (CTB)

Mae’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol yn elusen gofrestredig sy’n gweithio ers 1976 i hyrwyddo’r gwaith o warchod ac ailddefnyddio adeiladau hanesyddol mewn modd cynaliadwy er budd cymunedau o bob rhan o’r DU. Mae CTB yn gwneud hyn drwy roi cyngor, gwybodaeth a chymorth ariannol ar ffurf grantiau a benthyciadau cynnar i brosiectau sy’n cael eu gwneud gan elusennau a mudiadau preifat dielw.

Art Fund 

Art Fund yw’r elusen genedlaethol sy’n codi arian ar gyfer celf. Mae’r gronfa’n helpu amgueddfeydd ac orielau i brynu gwaith celf ac yn helpu’r cyhoedd i wneud yn fawr o gasgliadau cyfareddol y DU. Mae’r wefan yn gartref i Art Happens, un o’r platfformau cyllido torfol enwocaf ar gyfer y celfyddydau a threftadaeth. 

Association of Cultural Enterprises

Mae’r Association for Cultural Enterprises yn hyrwyddo arferion masnachol gorau yn sector diwylliannol a threftadaeth y DU drwy ddarparu cyfleoedd hyfforddiant a rhwydweithio a hwyluso aelodau i rannu gwybodaeth a phrofiadau ymhlith ei gilydd.

Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain

Mae Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain yma i helpu, annog, hysbysu a chynghori cyfeillion, cefnogwyr a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud ag amgueddfeydd, orielau a mudiadau celfyddydol eraill ym mhob rhan o dreftadaeth y DU.

Mae Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain yn cefnogi grwpiau Cyfeillion lleol, yn eu hysbysu am eitemau o fudd, ac mae’n rhwydwaith i helpu i rannu problemau a datrysiadau.

Comisiwn Elusennau 

Y Comisiwn Elusennau yw’r rheolydd annibynnol ar gyfer gweithgareddau elusennol. Mae’n galluogi elusennau i gael cymaint â phosibl o effaith; yn sicrhau bod rhwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu dilyn; yn annog arloesedd ac effeithiolrwydd; ac yn hyrwyddo budd y cyhoedd mewn elusennau er mwyn ennyn ffydd a hyder y cyhoedd.

Community Knowledge Hub

Mae’r Community Knowledge Hub yn wasanaeth i Lyfrgelloedd sy’n dod a chanllawiau ac adnoddau arbenigol ynghyd â chymuned ryngweithiol o fudiadau ac awdurdodau lleol sy’n ymwneud â llyfrgelloedd a reolir ac a gefnogir gan y gymuned. Gall roi cyngor ar gydgynhyrchu a throsglwyddo asedau. Gwasanaeth a ddarperir gan Locality

Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd Sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CTSC). Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

Mae CTSC yn cynnwys pob un o’r 19 cyngor gwirfoddol sirol a CGGC. Mae eich cyngor gwirfoddol sirol yn darparu cyngor a gwybodaeth ynglŷn â chodi arian a ffynonellau arian eraill, yn ogystal â’ch cynorthwyo gyda materion megis llywodraethu.

AMA

Mae AMA yn helpu pobl sy’n gweithio yn y celfyddydau a sefydliadau celfyddydol i gyrraedd mwy o gynulleidfaoedd gyda hyfforddiant, digwyddiadau ac adnoddau.

Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol

Sefydliad annibynnol yw Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol sy’n darparu cyrsiau hyfforddi, cyhoeddiadau, cronfeydd data cyllido ar-lein, ymchwil a chynadleddau ar gyfer y sector gwirfoddol. Maen nhw hefyd yn rhedeg siop lyfrau ac yn rhoi llawer o adnoddau am ddim ar eu gwefan, gan gynnwys awgrymiadau da ac erthyglau am arferion gorau. 

Cynnal Cymru

Ffocws cyffredinol Cynnal Cymru yw datblygu a hyrwyddo cymdeithas gynaliadwy, effeithlon o ran adnoddau a chymdeithas garbon isel drwy ymgysylltu â mentrau, y trydydd sector a chymunedau. Maen nhw’n dod â mudiadau lleol a chenedlaethol o bob rhan o Gymru ynghyd i helpu ei gilydd i ddatblygu gwasanaethau a gweithrediadau mwy cynaliadwy. Mae Cynnal Cymru yn cynnig gwasanaethau o ansawdd uchel i fudiadau er mwyn eu gwneud yn fwy cynaliadwy – y gwasanaethau yw Cynnal Connect a Cynnal Consult.

Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru yw’r corff strategol ar gyfer gweithwyr amgueddfeydd ac orielau celf proffesiynol yng Nghymru. 

Tair neges allweddol y Ffederasiwn yw:

 • Mae amgueddfeydd yn grymuso pobl drwy ddysgu, cyfranogiad ac ysbrydoliaeth
 • Mae amgueddfeydd a’u casgliadau’n cryfhau hunaniaeth gymunedol
 • Mae amgueddfeydd yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol drwy dwristiaeth ac adfywio

Y Rheoleiddiwr Codi Arian

Corff annibynnol, anstatudol yw’r Rheoleiddiwr Codi Arian sy’n rheoleiddio codi arian ar draws y sector elusennol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon Maen nhw’n cefnogi’r arferion gorau ym maes codi arian er mwyn diogelu rhoddwyr a chefnogi gwaith hanfodol y rhai sy’n codi arian. Maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â rheoleiddwyr eraill a’r cyrff cynrychiadol yn y sectorau elusennol a chodi arian i fagu hyder y cyhoedd a sicrhau safonau codi arian cyson ledled y DU. Y Rheoleiddiwr sy’n gyfrifol am Y Cod Ymarfer Codi Arian ac ef hefyd sy’n gweinyddu’r Gwasanaeth Dewisiadau Codi Arian.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 

Gan ddefnyddio arian a godwyd gan y Loteri Genedlaethol, rydyn ni’n ysbrydoli, yn arwain, ac yn rhoi adnoddau i dreftadaeth y Deyrnas Unedig i greu newid cadarnhaol a pharhaol ar gyfer pobl a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

Ers 1994, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu dros £420 miliwn i fwy na 3,000 o brosiectau yng Nghymru.

Y Sefydliad Codi Arian

Y Sefydliad Codi Arian yw’r corff ymaelodi proffesiynol genedlaethol ar gyfer codi arian yn y DU ac mae’n darparu arweiniad, hyfforddiant a chymwysterau ar amrediad o ddulliau codi arian. Mae Sefydliad Codi Arian Cymru yn cynnal hyfforddiant, digwyddiadau rhwydweithio a chynadleddau yn arbennig ar gyfer elusennau a’r rhai sy’n codi arian yng Nghymru. 

Locality

Mae Locality yn helpu pobl i sefydlu mudiadau sydd dan berchnogaeth ac arweiniad lleol. Maen nhw’n cefnogi mudiadau cymunedol i fod yn gryf a llwyddiannus, i ddiwallu anghenion lleol ac i roi pwrpas, lle da i fyw ac iechyd da i bobl. Mae ganddyn nhw rwydwaith o aelodau, maen nhw’n darparu adnoddau a chyngor a chymorth arbenigol ac yn ymgyrchu er mwyn creu amgylchedd gwell i fudiadau cymunedol weithredu o’i fewn. 

Cymdeithas yr Amgueddfeydd

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd yn fudiad aelodaeth annibynnol ar gyfer pawb sy’n gweithio mewn amgueddfeydd, orielau ac yn y maes treftadaeth.

Clymblaid Elusennau Bach

Mae’r Glymblaid Elusennau Bach yn cefnogi elusennau bach i gael gafael ar y sgiliau, yr offer a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gychwyn arni a gwneud yr hyn y maen nhw’n ei wneud orau. 

SOFII 

‘Arddangosfa o arloesedd ac ysbrydoliaeth wrth godi arian’. Mae SOFII yn wefan llawn adnoddau, astudiaethau achos ac offer codi arian i’ch helpu gyda’ch ymdrechion eich hun i godi arian. 

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Cadwraeth Adeiladu’r DU

Mae’n hyrwyddo ac yn cefnogi’r gwaith o arbed adeiladau hanesyddol a’u defnyddio’n gynaliadwy.

UK Fundraising

Casgliad cynhwysfawr o wybodaeth, newyddion ac adnoddau defnyddiol sy’n ymwneud â chodi arian.

CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Pwrpas CGGC yw galluogi mudiadau gwirfoddol Cymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’i gilydd. CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Cyswllt Amgylcheddol Cymru

Mae Cyswllt Amgylcheddol Cymru’n rhwydwaith o fudiadau amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth anllywodraethol sydd â chylch Gwaith Cymru gyfan.

Gwirfoddoli Cymru

Porth ar-lein yw Gwirfoddoli Cymru sy’n cynorthwyo â’r gwaith o recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr.