Newydd yng nghyllid

Newydd yng nghyllid

Cyhoeddwyd : 16/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Diweddariadau cyllid ar gyfer yr wythnos yn dechrau 16 Mawrth 2020

Diogelwch Trydanol yn Gyntaf – Cronfa Diogelwch Tân Trydanol

Mae grantiau o £5,000 ar gael i fudiadau yn y gymuned i gyflwyno mesurau atal tân effeithiol ar lefel leol sydd wedi’u hanelu at fynd i’r afael ag achosion tân mewn cartrefi.

Gallwch wneud cais am gyllid os yw eich mudiad yn:

  • Wasanaeth tân ac achub
  • Safonau Masnach
  • Mudiad diogelwch cymunedol
  • Mudiad nid-er-elw arall

Mewn amgylchiadau eithriadol, gallant ystyried symiau cyllido mwy o faint hyd at £20 mil ar gyfer prosiectau ar y cyd a/neu brosiectau mwy o faint.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol nos ar ddydd Gwener 3 Ebrill 2020. I gael rhagor o fanylion ynghylch y gronfa yn ogystal â dolen i’r ffurflen gais, ewch i https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/about-us/grants-and-funding/electrical-fire-safety-fund/

 

Y Co-op Foundation – Cronfa #iwill

Mae hyd at £10,000 ar gael i brosiectau ledled y DU sy’n helpu pobl ifanc i gefnogi ei gilydd drwy brofedigaeth.

Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd gennych chi gyfle hefyd i ailymgeisio am hyd at ddwy flynedd o gyllid pellach.

Mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn mudiadau sy’n gallu defnyddio dysgu cyfredol a chyflenwi prosiectau cymorth cyfoedion a/neu brosiectau eirioli a arweinir gan ieuenctid er mwyn helpu pobl ifanc sy’n wynebu profedigaeth.

Y dyddiad cau i ymgeisio ar gyfer y cylch hwn yw hanner dydd ar ddydd Gwener 3 Ebrill 2020. Gellir cael canllawiau ar gyfer y gronfa a chyngor ar sut i ymgeisio yn https://www.coopfoundation.org.uk/funding_support/iwill-fund-bereavement/

 

Cronfa Effaith Arts & Culture

Mae Cronfa Effaith Arts & Culture yn cynnig cyllid ad-daladwy o rhwng £150,000 ac £1,000,000 ar gyfer mentrau cymdeithasol ym maes celfyddydau, diwylliant a threftadaeth y DU.

Mae Cronfa Effaith Arts & Culture yn ceisio cyflawni nifer o amcanion ar gyfer y sectorau celfyddydol, diwylliannol a threftadaeth:

  • Cynnig cyllid ad-daladwy priodol wedi’i deilwra i fudiadau
  • Datblygu gwydnwch ariannol benthycwyr
  • Cynorthwyo mudiadau i fonitro, gwerthuso a chyfathrebu eu heffaith gymdeithasol yn well
  • Denu mwy o fuddsoddiad i mewn i’r sector er mwyn helpu mudiadau i ffynnu
  • Hyrwyddo’r effaith gadarnhaol ehangach y mae’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth yn ei chael ar gymdeithas a chynorthwyo mwy o fudiadau i gyflwyno buddion i unigolion a chymunedau drwy eu gwaith.

Gellir gweld cymhwysedd a chanllawiau ymgeisio yn https://www.artsculturefinance.org/our-funds/arts-culture-impact-fund/

 

Rhaglen Grantiau Connected Lankelly Chase

Mae rhwng £1,500 – £3,000 ar gael i fudiadau i weithio ar brosiectau sy’n ymwneud ag anfanteision difrifol a lluosog.

Dylai’r prosiectau ymwneud â chyfres o adroddiadau a gyhoeddwyd gan Lankelly Chase o dan bwnc ymbarél anfantais o’r enw ‘Connected’.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Ebrill 2020. Gallwch ddarllen mwy ar yr adroddiadau yn ogystal â chael gafael ar ganllawiau ymgeisio pellach yn https://lankellychase.org.uk/connected/

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy