NCVO yn tynnu yn ôl o farciau ansawdd

NCVO yn tynnu yn ôl o farciau ansawdd

Cyhoeddwyd : 04/02/21 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Mae’r Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol yn Lloegr (NCVO) wedi cyhoeddi y bydd yn dod â’r safon ansawdd ‘Elusen Ddibynadwy’ i ben ac yn lleihau ei gysylltiad â’r safon ‘Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’.

NCVO oedd y grym y tu ôl i’r Elusen Ddibynadwy – y marc ansawdd ar gyfer elusennau cofrestredig – a Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr – safon ansawdd y DU ar gyfer mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Mae’r mudiad wedi gorfod ailstrwythuro ac ailgynllunio ei wasanaethau yn ddiweddar mewn ymateb i’r effaith sylweddol y mae argyfwng Covid-19 wedi’i chael ar ei incwm. Ar ôl rhai penderfyniadau anodd, mae NCVO wedi cadarnhau y bydd yn dod â’r safon ansawdd Elusen Ddibynadwy a’r Marc Elusen Ddibynadwy i ben erbyn Mawrth 2022, ac yn cymryd cam yn ôl o’i gysylltiad â’r achrediad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

‘Mae’n golled i Gymru a mudiadau gwirfoddol ledled y DU na fydd y ddau farc ansawdd uchel eu parch hyn yn elwa bellach ar gysylltiad llawn NCVO,’ meddai Prif Weithredwr CGGC, Ruth Marks. ‘Rydyn ni’n gwybod ei fod yn gyfnod anodd a byddwn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i weithio gyda NCVO i gefnogi’r cyfnod pontio hwn a sicrhau y gall mudiadau yng Nghymru barhau i ddefnyddio mesurau sicrhau ansawdd i ddarparu’r gwasanaethau gorau bosibl ar gyfer eu buddiolwyr’.

Yn ôl gwaith ymchwil a gyflawnwyd yn ddiweddar gan CGGC, mae elusennau a chyllidwyr yn cytuno ar bwysigrwydd sicrhau ansawdd i’r sector gwirfoddol.

Wrth symud ymlaen, bydd gwasanaethau Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn parhau ledled y DU (gan gynnwys Lloegr) gyda chymorth y tri phrif gorff dros yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Bydd cysylltiad NCVO â’r Elusen Ddibynadwy yn dod i ben yn raddol rhwng nawr a 2022, ond mae CGGC a phartneriaid eraill yn ymrwymedig i edrych am ffordd arall o gynnig safonau sicrhau ansawdd i’r sector gwirfoddol.

BETH NESAF I’R SAFON BUDDSODDI MEWN GWIRFODDOLWYR?

Bydd CGGC, Volunteer Scotland a Volunteer Now yng Ngogledd Iwerddon yn cynorthwyo â’r gwaith o ddarparu gwasanaeth parhaus ar gyfer Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, fel y gall mudiadau ledled y DU barhau i gael gafael ar y dyfarniad a pharhau i ddarparu profiadau o ansawdd uchel ar gyfer eu gwirfoddolwyr.

Mae’r tair gwlad yn sylweddoli bod yna dîm cryf o aseswyr sy’n hanfodol i gyflwyniad parhaus y dyfarniad yn Lloegr.

Bydd partneriaid yn parhau â chynlluniau i lansio’r safonau Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr newydd ym mis Mawrth, gyda rhagor o wybodaeth i ddod maes o law.

DYFODOL YR ELUSEN DDIBYNADWY

Mae CGGC wedi bod yn gysylltiedig â’r Elusen Ddibynadwy (PQASSO ynghynt) ers blynyddoedd fel rhan o bartneriaeth hirsefydlog ag NCVO. Byddwn yn parhau i gefnogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru gyda llywodraethu da, a chredwn fod sicrhau ansawdd yn rhan bwysig o hyn.

‘Rydyn ni’n drist nad yw NCVO mewn sefyllfa i gefnogi’r Elusen Ddibynadwy mwyach’ meddai Ruth Marks. ‘Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr nad yw’r holl waith y mae’r sector gwirfoddol yng Nghymru wedi’i wneud ar y broses Elusen Ddibynadwy yn cael ei golli, ac rydyn ni’n ymrwymedig i hyrwyddo sicrhau ansawdd ar gyfer y sector.

‘Byddwn ni’n edrych ar hwn fel cyfle i arwain sgwrs â’r sector yng Nghymru am y cymorth y maen nhw ei angen gyda sicrhau ansawdd.’

Mae NCVO wedi dweud y byddant yn parhau i gefnogi mudiadau sy’n gweithio at y Marc Elusen Ddibynadwy ac eisiau parhau i wneud hynny, a byddant yn cyfathrebu â grwpiau yr wythnos hon i egluro eu hopsiynau.

Bydd pawb sydd eisoes wedi ennill y Marc Elusen Ddibynadwy yn parhau i gadw’r Marc am dair blynedd, hyd yn oed os bydd y cyfnod hwnnw’n mynd y tu hwnt i 2022. Bydd NCVO ac CGGC yn parhau i rannu gwybodaeth am y gwaith y mae mudiadau wedi’i wneud i ennill y Marc Elusen Ddibynadwy, fel y gall cyllidwyr a rhanddeiliaid eraill weld yr ymdrech.

Gall unrhyw fudiad a allai gael ei effeithio gan y cyhoeddiad hwn neu a allai fod â chwestiynau ynghylch yr Elusen Ddibynadwy gysylltu â trustedcharity@ncvo.org.uk.

Bydd Hanfodion Elusen Ddibynadwy (Saesneg yn unig) yn parhau i fod yn offeryn ar-lein am ddim hyd y gellir rhagweld a gall weithio fel fframwaith cryf ar gyfer pob mudiad gwirfoddol.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 28/11/22 | Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth |

Hyfforddiant am ddim i helpu mudiadau treftadaeth i ymdopi â newid

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/11/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Cymdeithas wirfoddol yn llwyddo gyda’i Chynnig Cymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/10/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Allai eich sefydliad chi elwa o fyfyrwyr ar leoliad?

Darllen mwy