Merched yn gwisgo mwgwd yn siarad â menyw arall sy'n dal llyfr nodiadau

Mae pob stori o bwys – Ymchwiliad COVID-19 y DU

Cyhoeddwyd : 22/06/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Mae ymchwiliad COVID-19 y DU yn annog y cyhoedd i rannu eu profiadau o’r pandemig er mwyn llwyr ddeall ei effeithiau.

CEFNDIR

Cafodd ymchwiliad COVID-19 y DU ei sefydlu i werthuso sut gwnaeth y DU ymdrin â’r pandemig a’i effeithiau ac i nodi’r gwersi ar gyfer y dyfodol. Nawr, mae’r ymchwiliad yn gofyn am fewnbwn unigolion o bob rhan o’r gymdeithas fel rhan o’i ymgyrch Mae Pob Stori o Bwys sy’n rhoi’r cyfle i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan yn ymchwiliad COVID-19 y DU i wneud hynny.

Er mwyn sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i adrodd eu stori, mae’r ymchwiliad yn gofyn i fudiadau gwirfoddol, a grwpiau sy’n cynrychioli pobl a allai fod wedi’u heffeithio’n anghymesur gan y pandemig,  i rannu gwybodaeth am yr ymgyrch.

ANNOG POBL I GYMRYD RHAN

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gall mudiadau gwirfoddol annog eu defnyddwyr gwasanaethau i gymryd rhan, oherwydd mae’r ymchwiliad wedi llunio pecyn cymorth partner i’ch helpu i rannu gwybodaeth.

Gyda’n gilydd, gallwn ni ysbrydoli amrediad eang o bobl i ddweud eu dweud a rhannu eu profiadau. Bydd y profiadau hyn yn dod yn gofnod o bandemig COVID-19 ar gyfer cenedlaethau i ddod, ac yn llywio argymhellion yr ymchwiliad.

SUT I GYMRYD RHAN

Gall unrhyw fudiad a chymuned gymryd rhan yn ‘Mae pob stori o bwys’ drwy rannu eu profiadau o bandemig COVID-19.

Y brif ffordd o ymateb i’r ymchwiliad yw drwy’r ffurflen ar-lein yn everystorymatters.co.uk, sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch chi hefyd rannu hon gyda’ch cysylltiadau er mwyn sicrhau bod cymaint â phosibl o bobl yn cymryd rhan.

OPSIYNAU HYGYRCH

Gellir cael yr opsiynau hygyrch canlynol o’r Ymchwiliad yn uniongyrchol. Gall unigolion anfon e-bost at contact@COVID19.public-inquiry.uk neu ysgrifennu at RHADBOST, Ymchwiliad Cyhoeddus COVID-19 y DU:

  1. Copi caled ar bapur
  2. Fersiwn hawdd ei darllen
  3. Braille
  4. Iaith arwyddion Prydain
  5. Ieithoedd eraill
  6. Llinell ffôn ac iaith: ar gael yn ddiweddarach yr haf hwn
  7. Digwyddiadau gwrando ar y gymuned – i fod i gael eu cynnal ledled y wlad yn ddiweddarach y flwyddyn hon

Am ragor o wybodaeth ac i lenwi’r ffurflen ar-lein, ewch i everystorymatters.co.uk.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy