Woman and man stand in front of shelves stocked with dry and tinned foods

Mae Gwirfoddoli Cymru yn cysylltu gwirfoddolwyr a mudiadau

Cyhoeddwyd : 05/12/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Mae’r platfform Gwirfoddoli Cymru sydd wedi’i ail-lansio yn ffordd syml, effeithiol, rhad ac am ddim i fudiadau a gwirfoddolwyr ddarganfod ei gilydd.

Wedi’i rheoli gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, mae wefan Gwirfoddoli Cymru yn cysylltu gwirfoddolwyr gyda’r mudiadau gwirfoddol sydd eu hangen, ac allai ddim bod yn haws ei defnyddio.

GWNEUD RECRIWTIO GWIRFODDOLWYR YN HAWDD

Mae’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio, ac mae dros mil o fudiadau eisoes wedi manteisio arni er mwyn dechrau hysbysebu eu cyfleoedd gwirfoddoli i’r cyhoedd.

Mae gan Gymru hanes cyfoethog o wirfoddoli, yn ei holl ffurfiau, ac mae’n haws nag erioed i chi ddod o hyd i ffyrdd i helpu yn eich cymuned leol. Mae mudiadau’n hysbysebu pob math o gyfleoedd gwirfoddoli ar draws y wlad, o weithio mewn siopau elusen, i brofiadau unigryw fel gofalu am emwaith neu fod yn gyfaill gig i oedolion ag anableddau dysgu.

Os ydych chi’n fudiad sy’n chwilio am wirfoddolwyr newydd, neu’n rhywun sy’n dymuno rhoi yn ôl i’w cymuned, gall Gwirfoddoli Cymru eich helpu i ddarganfod yr hyn sydd ei angen.

RHEOLI GWIRFODDOLWYR

Mae Gwirfoddoli Cymru yn caniatáu i chi ddangos yn uniongyrchol beth all gwirfoddoli i’ch mudiad ei gynnig i bobl, ac mae’n ffordd syml i wirfoddolwyr gofrestru a chofnodi eu gweithgarwch gwirfoddol.

Gall defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol fod yn rhan bwysig o wneud cais i arianwyr, ac mae Gwirfoddoli Cymru yn caniatáu i chi gofnodi’r oriau hynny yn gyflym ac yn hawdd. Mae bod yn llwyfan ar-lein yn golygu ei fod yn fwy hygyrch i bobl ble bynnag maen nhw, waeth beth yw eu hanghenion.

Mae’r wefan yn gweithio’n rhwydd ar ffonau symudol, llechi a chyfrifiaduron, ac mae’n gallu dweud wrth wirfoddolwyr beth sydd ar gael yn lleol lle bynnag maen nhw ar y pryd. Mae hyn yn golygu y gallan nhw ddarganfod beth sy’n digwydd a rheoli a gweld cyfleoedd hyd yn oed pan maen nhw oddi cartref.

RHOI YN ÔL, ENNILL RHYWBETH

Gall gwirfoddoli fod yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau rhywun, os hoffan nhw brofiad yn gweithio mewn siop, gwella ei sgiliau cyfathrebu, neu hyd yn oed wella eich hyder gyda phobl. Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o roi yn ôl a dangos i bobl eich bod yn gofalu amdanyn nhw, ond gall hefyd fod yn ffordd wych o ddatblygu, yn enwedig ar gyfer bobol sydd eisiau gweithio yn y sector gwirfoddol.

Mae gan Joe fath o awtistiaeth gweithredu lefel uchel, ac roedd wedi bod yn wirfoddolwr yn Gwirfoddolwyr Cymunedol Sblot am dair blynedd pan lwyddodd i wneud cais am rôl Cydlynydd Gwirfoddolwyr cyflogedig gyda nhw.

Dywedodd: “Pan ddechreuais i roeddwn i’n ddiarffordd iawn, rydw i’n fewnblyg. Roeddwn i’n dawel iawn ac yn cadw at fy hun, ond ar ôl dod i adnabod y gwirfoddolwyr eraill fe ddes i’n fwy hyderus a dod allan o fy nghragen. Roeddwn i’n cael llawer  o drafferth, ond rhoddodd gwirfoddoli yr hyder a’r gefnogaeth yr oeddwn i hangen i ymgeisio am swyddi fel hyn.’

Ar ymweliad â Gwirfoddolwyr Cymunedol Sblot, dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS: “Mae pobl yn gwirfoddoli mewn cymaint o ffyrdd. Maent wedi bod yn bwysig iawn yn yr argyfwng costau byw. Mae’n gyfnod anodd i lawer o bobl ac felly mae gwirfoddoli yn ffordd o estyn allan a helpu. Gall pawb wirfoddoli ac mae hynny’n cynnwys pob cenhedlaeth o bobl ifanc hyd at ein cenedlaethau hŷn.’

COFRESTRWCH AM DDIM

Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn y sector gwirfoddol, ac ar adeg pan mae amser ac arian yn brin i lawer, nod Gwirfoddoli Cymru yw gwneud eich profiad mor rhwydd a gwerth chweil â phosibl – cofrestrwch am ddim heddiw.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 06/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

‘Fe es i o fod yr un mwyaf swil i fod yn geffyl blaen’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Pobl ifanc yn arwain y ffordd

Darllen mwy