Menyw wenu ifanc yn sefyll o flaen llen mewn ysbyty

Cynllun Cymru ac Affrica – Cau yn fuan

Cyhoeddwyd : 17/07/23 | Categorïau: Cyllid |

Mae Cylch 4 cynllun Cymru ac Affrica 2022-25 ar agor nawr i ymgeiswyr.

Mae’r cynllun yn galluogi grwpiau cymunedol a mudiadau yng Nghymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau bach sy’n cyfrannu at ymdrechion Cymru i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a chyflwyno buddion i Gymru ac Affrica.

BETH Y GALLWCH YMGEISIO AM

Gan weithio gyda phartneriaid yn Affrica Is-Sahara, gall mudiadau wneud cais am grantiau rhwng £1,000-£25,000 i wneud cyfraniad diriaethol i un o’r pedair thema ganlynol:

  • Iechyd
  • Dysgu Gydol Oes
  • Y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd
  • Bywoliaeth gynaliadwy

Sicrhewch eich bod wedi darllen y ddogfen ganllaw ar wefan CGGC cyn dechrau eich cais am gyllid.

LLINELL AMSER

2 Mai 2023 – cynllun grant ar agor am geisiadau

Mae’r broses ar gyfer ceisiadau cyllido yn fyw ar Borth Ymgeisio Amlbwrpas pwrpasol CGGC (MAP).

21 Gorffennaf 2023 – dyddiad cau cyntaf ar gyfer cyflwyno

Ni fydd modd cyflwyno ceisiadau ar ôl y dyddiad cau hwn.

Awst 2023 – cyfarfod Panel

Cymeradwyo ceisiadau a fydd yn cael eu cyllido yn ffurfiol.

1 Medi 2023- rhoi gwybod i ymgeiswyr

Llythyrau cynnig grant yn cael eu hanfon at geisiadau llwyddiannus.

11 Medi 2023 – dyddiad dechrau cynharaf prosiectau

Llythyrau cynnig grant yn cael eu hanfon at geisiadau llwyddiannus.

PWY RYDYN NI WEDI ARIANNU

Gwnaeth cyllid Cymru ac Affrica helpu Shine Cymru a Sefydliad Festus Fajemilo (FFF )i gefnogi pobl â Spina Bifida yn Nigeria i wella eu hiechyd a’u dyfodol.

Nod y prosiect yw cefnogi 250 o fabanod, plant a phobl ifanc gyda spina bifida a hydrocephalus, a’u teuluoedd, mewn tri rhanbarth yn Nigeria i wella eu hiechyd trwy wella gofal a rheolaeth ymataliaeth.

Ganed Gbemisola gyda Spina Bifida a dioddefodd gyda materion ymataliaeth o ganlyniad, sy’n arwain ati i wynebu stigma difrifol a ffug gan ei chyfoedion.

Ar ôl dechrau ar prosiect ‘Achub Bywydau! Gwella Dyfodol’ y sefydliad fodd bynnag, dysgodd reoli ei phroblemau ymataliaeth yn well, ac o’r diwedd daeth o hyd i’r hyder i wneud ffrindiau newydd a hyd yn oed mynd i’r brifysgol, gyda chynlluniau i fod yn eiriolwr hawliau anabledd.

CYSYLLTWCH NI

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

I gael cymorth i ddatblygu’ch cais, cysylltwch ag enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/05/24 | Categorïau: Cyllid |

Cryfhau’r bartneriaeth rhwng Cymru ac Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy