Sawl llaw ar ben ei gilydd

Llywodraeth Cymru yn lansio Cod Ymarfer Diogelu newydd

Cyhoeddwyd : 02/02/22 | Categorïau: Newyddion |

Mae’r Cod Ymarfer Diogelu newydd yn amlinellu disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran trefniadau diogelu.

Mae’r Cod Ymarfer Diogelu wedi’i gyflwyno i bob mudiad ei ddilyn pan nad yw ei weithgareddau eisoes yn ddarostyngedig i ofynion statudol sy’n ymwneud â diogelu.

Mae’r cyngor hwn i unigolion, grwpiau a mudiadau sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau i blant ac oedolion yng Nghymru i’w cynorthwyo i ddeall y trefniadau diogelu y dylent eu cael i weithredu’n ddiogel ac i ddiogelu’r holl gyfranogwyr.

Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i unigolion, grwpiau a mudiadau sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau ddilyn y cyngor hwn. Bydd hyn yn dangos bod camau rhesymol yn cael eu cymryd i sicrhau diogelwch plant ac oedolion mewn perygl.

Mae CGGC yn croesawu’r Cod Ymarfer Diogelu a fydd yn rhoi cyngor defnyddiol i fudiadau’r sector gwirfoddol. Gwnaethom ni ymateb i’r ymgynghoriad ar y cod drafft ac rydyn ni’n falch o weld adnoddau a gwasanaethau cymorth CGGC yn cael eu crybwyll yn y canllawiau:

Gallwch chi lawrlwytho copi o’r Cod ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl. Mae diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd ynglŷn â’ch mudiad ac yn helpu i roi enw da i’r sector yn gyffredinol.

Mae gwasanaeth Diogelu CGGC yn cynnig cymorth a chanllawiau i fudiadau gwirfoddol sy’n gweithredu yng Nghymru, ochr yn ochr â’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol ledled Cymru. Gallwch weld taflenni gwybodaeth ac adnoddau e-ddysgu ar Hwb Gwybodaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

SUT Y GALL CGGC EICH HELPU GYDA DIOGELU

  • Gwasanaeth ymholiadau di-dâl sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth gyfrinachol un-i-un gan ein Swyddog Diogelu
  • Gwybodaeth, canllawiau ac adnoddau di-dâl am ddiogelu
  • Cyflwyniadau, sesiynau gwybodaeth a chymorthfeydd i’ch sefydliad neu eich aelodau
  • Cyfleoedd dysgu amrywiol, gan gynnwys modiwlau ar-lein, gweminarau a hyfforddiant wyneb yn wyneb
  • Cymuned Ymarfer Diogelu i ddod ag ymarferwyr diogelu’r sector gwirfoddol at ei gilydd

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ar ddiogelu, gallwch chi gysylltu â’n Swyddog Diogelu a fydd yn falch o helpu: safeguarding@wcva.cymru

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 07/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – rhaglen digwyddiadau yn fyw nawr!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy