Llwybrau dilyniant newydd i ofal, SIA a rhaglenni llwybrau cynorthwywyr Addysgu

Llwybrau dilyniant newydd i ofal, SIA a rhaglenni llwybrau cynorthwywyr Addysgu

Cyhoeddwyd : 12/02/21 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lansiwyd rhaglenni cyflogaeth pwrpasol newydd gan ACE CGL (Cyflawni Newid drwy Gyflogaeth – SOVA gynt), ac maent yn chwilio am gyfeirio darpar gleientiaid atynt.

Wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion pawb, bydd y rhaglenni hyn yn gweithio mor araf neu mor gyflym ag anghenion eich cleient ac mae’r rhaglenni hyn hefyd yn rhad ac am ddim i’w cyrchu. Bydd eich cleientiaid yn ennill cymwysterau, profiad gwaith a chymorth chwilio am swydd yn ogystal â chyfweliadau swydd gyda chyflogwyr sy’n chwilio am staff newydd ar hyn o bryd.

Mae angen i gleientiaid fod yn 25 oed a throsodd, nodi fel BAME (ail neu drydedd genhedlaeth o dreftadaeth lawn neu rannol o’r tu allan i Gymru, Lloegr a’r Alban), a bod yn ddi-waith am 12 mis oni bai eu bod yn economaidd anweithgar neu fod ganddynt statws ffoadur / cymorth dyngarol, sy’n golygu y gellir eu cefnogi ar unwaith.

Mae llwybrau dilyniant i ofal yn rhaglen sydd wedi’i hanelu at bobl a hoffai weithio yn y sector Gofal, tra bod SIA ar gyfer y rhai a hoffai ddod yn Swyddogion Diogelwch, ac mae’r rhaglen Cynorthwy-ydd Addysgu ar gyfer y rhai a hoffai ymgymryd â hyfforddiant i weithio fel cynorthwywyr addysgu.

Mae ACE CGL yn brosiect sy’n gweithio gydag oedolion BAME sy’n 25 oed neu’n hŷn, ac sydd naill ai’n ddi-waith hirdymor neu’n economaidd anweithgar. Rhaid i gyfranogwyr hefyd fod yn gymwys i weithio yn y DU. Gall ACE CGL gynnig help gyda chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweld a cheisiadau am swyddi.

Gall grwpiau sydd â chleientiaid posibl mewn golwg gysylltu ag ACE CGL drwy e-bostio Nichola.Green@cgl.org.uk neu drwy eu negeseuon ar Facebook https://www.facebook.com/ACECGL/.  Os nad ydych yn siŵr a yw rhywun yn bodloni’r meini prawf, anfonwch CGL ACE atynt beth bynnag, gan y gallent drosglwyddo’r unigolion hyn i ddarparwyr gwasanaethau eraill a all gynorthwyo yn lle hynny.

Gallwch hefyd gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau cyffredinol ar 02920 221936 neu drwy e-bost ar ace@cgl.org.uk

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy