Innovate Trust yn derbyn eu tlws am ennill gwobr Arloeswyr Digidol yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2022

Llongyfarchiadau i enillwyr 2022 Gwobrau Elusennau Cymru

Cyhoeddwyd : 25/11/22 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Derbyniodd CGGC y nifer uchaf erioed o enwebiadau ar gyfer Gwobrau Elusennau Cymru eleni ac yn ystod Wythnos Elusennau Cymru fe wnaethom ddathlu’r pum enillydd anhygoel a amlygwyd yma.

Cynhaliwyd Gwobrau Elusennau Cymru ddiwethaf yn 2019, ac ers hynny mae’r sector gwirfoddol wedi cyflawni gwaith anhygoel, gan ymateb i argyfwng ar ôl argyfwng. Ni fu erioed fwy o angen am waith y sector, ac roedd hyn yn amlwg yn y bron i 200 o enwebiadau a gawsom.

Derbyniodd y pum enillydd eu gwobrau mewn seremoni fach a gynhaliwyd yn stiwdios ITV ym Mae Caerdydd ar ddydd Mawrth 22 Tachwedd, yn ystod Wythnos Elusennau Cymru. Mae’r Gwobrau’n arddangos y gwahaniaeth cadarnhaol y gallwn ni i gyd ei wneud i fywydau ein gilydd, drwy gydnabod a dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, dielw a gwirfoddolwyr yn ei wneud yma yng Nghymru.

Yn siarad am y gwobrau, dywedodd Prif Weithredwr CGGC, Ruth Marks: ‘Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn dangos y gwaith hynod amrywiol a geir yn y sector, a’r effaith y mae elusennau a gwirfoddolwyr yn ei chael ar fywydau pobl bob dydd ym mhob cymuned ledled Cymru. Rydym wrth ein bodd, yn CGGC, i allu anrhydeddu’r pum enillydd teilwng hyn’.

YR HOLL ENILLWYR

Gwirfoddolwr y Flwyddyn (gwirfoddolwyr 26 oed neu hŷn)

Noddwyd gan Keegan a Pennykid

Andrew Coppin yn derbyn ei dlws am ennill gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2022

Andrew Coppin

Dynion Cerdded Canolbarth Cymru

Cafodd Andrew clod mawr am ei gyfraniad arbennig i iechyd meddwl dynion. Gyda lefelau hunanladdiad dynion yn cynyddu yn ardal y Drenewydd a’r Trallwng, penderfynodd Andrew sefydlu grŵp cerdded a siarad i gefnogi dynion bregus. Ers hynny mae wedi dechrau grŵp cymysg, sydd wedi bod yn fendith i lawer o bobl yn ei gymuned.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (gwirfoddolwyr 25 oed ac iau)

Noddwyd gan Hugh James

Rachel Joseph yn derbyn ei thlws am ennill gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2022

Rachel Joseph

Triniaeth Deg i Ferched Cymru (FTWW)

Cafodd Rachel ei chydnabod am ei heiriolaeth angerddol dros gyd-gleifion endometriosis a menywod anabl â salwch cronig yng Nghymru. Mae wedi gwneud cyfraniad arbennig iawn i ymgyrchu FTWW, gan ddefnyddio ei phrofiad bywyd i wella mynediad i ofal iechyd menywod ac addysg iechyd benywaidd yng Nghymru.

Arloeswyr digidol

Noddwyd gan Salesforce

Innovate Trust, enillwyr gwobr Arloeswyr Digidol yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2022

Innovate Trust

Enillodd Innovate Trust y wobr am eu app ‘Insight’ unigryw, sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl â anableddau dysgu. Yn hollol rhad ac am ddim, mae wedi torri tir newydd i’r elusen, gan gynyddu eu hymgysylltiad 500% i 1,600 o bobl yng Nghymru ac ar draws y DU.

Llesiant yng Nghymru

Noddwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cariad Pet Therapy yn derbyn eu tlws am ennill gwobr Lles yng Nghymru yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2022

Cariad Pet Therapy

Mae Cariad Pet Therapy wedi llwyddo trawsnewid lles meddyliol amrywiaeth o gymunedau ar draws de orllewin Cymru, ac mae ganddynt gynlluniau i ehangu i ogledd Cymru erbyn 2022/23. Maent yn cynnig cymorth sy’n newid bywydau i gymunedau drwy 80 o dimau cŵn therapi, banciau bwyd anifeiliaid anwes, prosiect cyflogadwyedd cynhwysiant gweithredol a 60 o anifeiliaid anwes robotiaid.

Mudiad y flwyddyn

Noddwyd gan Grwp SCG

Urdd Gobaith Cymru yn derbyn eu tlws am gipio gwobr Mudiad y Flwyddyn yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2022

Urdd Gobaith Cymru

Fel mudiad gwirioneddol ragorol, mae’r Urdd wedi cyflawni llawer iawn ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant, ac wedi dod yn flaengar i bobl ifanc ledled Cymru. Mae’r gwaith ffoaduriaid wedi cael llawer iawn o ganmoliaeth ac wedi bod o fudd i 250 o Wcráiniaid a 110 o Affganiaid. Ymhlith llwyddiannau niferus yr Urdd, mae’r elusen wedi cynnig aelodaet am £1 i blant o deuluoedd incwm isel (yn lle £10), wedi cofnodi niferoed uchaf erioed yn Eisteddfod yr Urdd (yn Sir Ddinbych), ac wedi trefnu y gynhadledd gyntaf erioed ledled Cymru ar gyfer merched mewn chwaraeon.

DIOLCH

Llongyfarchiadau enfawr i’r holl enillwyr, a diolch yn fawr i bawb a wnaeth enwebiad ar gyfer Gwobrau Elusennau Cymru eleni. Cafodd y beirniaid eu syfrdanu gan yr holl straeon anhygoel am y pethau wirioneddol wych y mae pobl a mudiadau yn eu gwneud yng Nghymru, diolch am bopeth!

Mae Gwobrau Elusennau Cymru ac Wythnos Elusennau Cymru yn ffordd wych o ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o’r gyfraniad anhygoel mae elusennau, grwpiau cymunedol, mudiadau dielw a gwirfoddolwyr yn wneud i Gymru. Diolch i’r holl mudiadau ac unigolion sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2022 ac Wythnos Elusennau Cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 06/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

‘Fe es i o fod yr un mwyaf swil i fod yn geffyl blaen’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Pobl ifanc yn arwain y ffordd

Darllen mwy