Lansio Grant Cymorth Profedigaeth Cenedlaethol

Lansio Grant Cymorth Profedigaeth Cenedlaethol

Cyhoeddwyd : 11/11/21 | Categorïau: Cyllid |

Mae’r fframwaith profedigaeth yn cynnig cymorth ariannol i fudiadau sy’n comisiynu neu’n darparu gwasanaethau profedigaeth.

Mae profedigaeth yn rhywbeth y mae pob un ohonon ni’n ei hwynebu yn ein bywydau. Gall sut rydyn ni’n profi’r galar o golli rhywun gael ei ddylanwadu gan lawer o ffactorau: cenedliadol, diwylliannol, ysbrydol. Sut bynnag rydyn ni’n ymateb i golli anwylyn, mae’n broses naturiol ac unigol, nid yn salwch, ond gall ei effeithiau fod yn ysgytwol ar brydiau.

Yn anffodus, ni fydd gan bawb y cymorth sydd eu hangen arnynt i’w helpu i ymdopi â’r galar o golli anwylyn ac mae’n bosibl y bydd angen ychydig o help ychwanegol.

Dyma pam, ar 29 Hydref 2021, y gwnaeth y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle lansio’r Fframwaith cenedlaethol ar gyfer darparu gofal mewn profedigaeth yng Nghymru.

Cymerodd nifer o fudiadau gwirfoddol ran weithredol yn y Grŵp Llywio Profedigaeth Cenedlaethol a chyfrannu at ddatblygiad y Fframwaith.

NODAU

Trwy adeiladu ar awydd i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu’r rheini sy’n wynebu neu’n profi profedigaeth, mae’r Fframwaith yn amlinellu pum egwyddor allweddol:

  • Yr angen am gymorth profedigaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion, gan gynnwys cymorth cyn profedigaeth
  • Yr hyn a ddysgwyd am golled a’i heffaith yn sgil COVID-19
  • Modelau cymorth
  • Yr angen am lwybrau clir, a
  • Chytuno ar safonau sylfaenol ar gyfer gwasanaethau cymorth profedigaeth a gaiff eu darparu’n aml gan fudiadau gwirfoddol.

CYLLID

Mae’r fframwaith yn cael ei gefnogi gan Grant Cymorth Profedigaeth o £1 miliwn a ddyrennir rhwng 2021 a 2024. Gall unrhyw fudiad gwirfoddol ymgeisio a chroesawir ceisiadau hefyd gan fudiadau cydweithredol, ond mae angen i’r Prosiectau gyd-fynd â’r tair elfen o gymorth profedigaeth a ddisgrifir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE). Ceir rhagor o wybodaeth am feini prawf y prosiect ar y dudalen ymgeisio.

Mae’r fframwaith yn cydnabod natur dosturiol pobl yng Nghymru wrth gefnogi’r rheini sy’n wynebu colli anwylyn. Mae hefyd yn gosod y nod dybryd i wneud hyn yn fwy teg ledled Cymru gyfan, er mwyn rhoi cymorth gwell i’r rheini sydd ei angen.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm, dydd Gwener 26 Tachwedd 2021.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy