Un o’r heriau mwyaf i fudiadau trydydd sector yw sicrhau bod eu gweithdrefnau a’u prosesau yn cael eu diweddaru i gydymffurfio â’r deddfau a’r rheoliadau diweddaraf.

Bydd ein cyrsiau hyfforddi llywodraethu a diogelu i staff ac ymddiriedolwyr yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar lywodraethu ar gael yn ein hadran cyngor ac arweiniad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Hyfforddiant ar ddiogelu ar gyfer ymarferwyr Grŵp B

9 MAI 2024
Dysgu cyfunol ar ddiogelu i ymarferwyr Grŵp B sy’n gweithio mewn unrhyw leoliad neu gydag unrhyw grŵp oedran (generig).
Rhaid bod pob dysgwr wedi cwblhau’r modiwl Grŵp A o fewn 3 blynedd i ymuno â’r hyfforddiant hwn

Lady talking to colleagues.Y Fonesig yn siarad â chydweithwyr.

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar waith

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

18 MEHEFIN 2024
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.  

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Darparu crynodeb o’r diweddariadau a’r newidiadau diweddaraf mewn cyfraith a llywodraethu elusennau a sut gallent effeithio ar eich mudiad.

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol (Cymraeg)

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Dyn a dwy ddynes yn trafod mater diogelu data, mae'r dyn yn edrych yn bryderus

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Diverse group of people share their experiences on risk management sat around a round table

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu

Rôl y swyddog diogelu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Darparu hyfforddiant manwl i swyddogion diogelu, arweinwyr diogelu, neu unigolyn diogelu dynodedig mewn mudiad.

pobl yn trafod wrth fwrdd

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau rheolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian yn y sector gwirfoddol a sut i warchod eich mudiad rhag colled neu gamddefnydd ariannol.

Llun: hyfforddiant ar-lein

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
I wella gwybodaeth a sgiliau ym maes diogelu a datblygu meddwl yn strategol ynghylch diogelu ar gyfer eich mudiad.

Llun: Diogelu

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae’r cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i bennu cost y gwasanaethau a ddarperir gan eu mudiad, a chynhyrchu a monitro cyllidebau a llif arian parod.

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau