Un o’r heriau mwyaf i fudiadau trydydd sector yw sicrhau bod eu gweithdrefnau a’u prosesau yn cael eu diweddaru i gydymffurfio â’r deddfau a’r rheoliadau diweddaraf.

Bydd ein cyrsiau hyfforddi llywodraethu a diogelu i staff ac ymddiriedolwyr yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar lywodraethu ar gael yn ein hadran cyngor ac arweiniad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

26 IONAWR 2023
Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Llun: Cyfarfod staff

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

7 CHWEFROR 2023
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

17 IONAWR 2023
Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

29 TACHWEDD & 6 RHAGFYR 2022
Darparu hyfforddiant manwl i swyddogion diogelu, arweinwyr diogelu, neu unigolyn diogelu dynodedig mewn mudiad.

pobl yn trafod wrth fwrdd

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Cyflwyniad i Ddiogelu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg Nod  Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol, yn enwedig i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Mae prosesau diogelu da a phriodol …

Llun: dal dwylo

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

25 IONAWR 2023 (Cymraeg) & 31 IONAWR 2023 (Saesneg)
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau rheolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian yn y sector gwirfoddol a sut i warchod eich mudiad rhag colled neu gamddefnydd …

Llun: hyfforddiant ar-lein

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

24 IONAWR 2023
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Llywodraethu a diogelu

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Cyflwyniad i ddiogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Llun: Diogelu

Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’ch siawns o sicrhau cyllid

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Llywodraethu a diogelu

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Eich helpu chi i adnabod pa fathau o ymddiriedolwyr fyddai’n cefnogi datblygiad eich elusen a sut i’w recriwtio. 

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr