Un o’r heriau mwyaf i fudiadau trydydd sector yw sicrhau bod eu gweithdrefnau a’u prosesau yn cael eu diweddaru i gydymffurfio â’r deddfau a’r rheoliadau diweddaraf.

Bydd ein cyrsiau hyfforddi llywodraethu a diogelu i staff ac ymddiriedolwyr yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar lywodraethu ar gael yn ein hadran cyngor ac arweiniad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

27 CHWEFROR 2024
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

20 CHWEFROR 2024
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg   Nod  Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.   Cynnwys  Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant …

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg Nod y Weminar Darparu crynodeb o’r diweddariadau a’r newidiadau diweddaraf mewn cyfraith a llywodraethu elusennau a sut gallent effeithio ar eich mudiad. Cynnwys Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant mudiadau gwirfoddol ond gall derbyn yr …

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg a Gymraeg Amcanion Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg …

Llun: cydweithwyr yn siarad

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Dyn a dwy ddynes yn trafod mater diogelu data, mae'r dyn yn edrych yn bryderus

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Gweminar: Cyflwyniad i ddiogelu

Bydd y weminar hon yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i fynychwyr i bolisïau, egwyddorion ac arferion diogelu yng nghyd-destun Cymru. 

A person clasps hands with a colleague to offer their support

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Diverse group of people share their experiences on risk management sat around a round table

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

Darparu hyfforddiant manwl i swyddogion diogelu, arweinwyr diogelu, neu unigolyn diogelu dynodedig mewn mudiad.

pobl yn trafod wrth fwrdd

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau rheolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian yn y sector gwirfoddol a sut i warchod eich mudiad rhag colled neu gamddefnydd ariannol.

Llun: hyfforddiant ar-lein

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Nod  I wella gwybodaeth a sgiliau ym maes diogelu a datblygu meddwl yn strategol ynghylch diogelu ar gyfer eich mudiad. I amlinellu rôl ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd o ran diogelu a’r cyfrifoldebau a roddir arnynt gan amrywiaeth o …

Llun: Diogelu

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Mae’r cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i bennu cost y gwasanaethau a ddarperir gan eu mudiad, a chynhyrchu a monitro cyllidebau a llif arian parod.

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau