Un o’r heriau mwyaf i fudiadau trydydd sector yw sicrhau bod eu gweithdrefnau a’u prosesau yn cael eu diweddaru i gydymffurfio â’r deddfau a’r rheoliadau diweddaraf.

Bydd ein cyrsiau hyfforddi llywodraethu a diogelu i staff ac ymddiriedolwyr yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar lywodraethu ar gael yn ein hadran cyngor ac arweiniad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

18 HYDREF 2022
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Cod ymarfer diogelu newydd Llywodraeth Cymru

6 MEDI 2022
Hysbysu mynychwyr o’r Cod Ymarfer Diogelu a gyhoeddwyd yn ddiweddar a sut y gallai gael ei roi ar waith.

Llun: ffigurau amddiffyn dwylo

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

21 & 28 MEDI 2022
Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion (arweinwyr diogelu neu ymddiriedolwyr, eiriolwyr, person dynodedig, ayyb).

pobl yn trafod wrth fwrdd

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

5 GORFFENNAF 2022
Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

28 MEHEFIN 2022
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

11 GORFFENNAF 2022
Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Llun: Cyfarfod staff

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

15 a 29 MEHEFIN 2022
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

27 MEDI & 11 HYDREF 2022
Beth yw’r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i’ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.

Llun: hyfforddiant ar-lein

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

7 MEHEFIN 2022
Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Llywodraethu a diogelu

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Cyflwyniad i ddiogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Llun: Diogelu

Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

12 i 31 MAI 2022
Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’ch siawns o sicrhau cyllid

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Llywodraethu a diogelu

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Eich helpu chi i adnabod pa fathau o ymddiriedolwyr fyddai’n cefnogi datblygiad eich elusen a sut i’w recriwtio. 

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr