Rydym yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag anghenion unigolion ac anghenion eich mudiad. Mae ein ffioedd yn cynnwys cefnogi, sefydlu a chyflwyno’r cwrs. Gellir darparu hyfforddiant fel hanner diwrnod, diwrnod llawn neu sawl diwrnod

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Rydym yn cydnabod bod pobl yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd; yn ein rhaglen hyfforddi fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu achrededig a gweminarau, y gellir eu cyflwyno ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae ein holl hyfforddiant yn cael ei arwain gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i werthoedd y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda chi i gynllunio ac addasu’r cwrs. Rydym yn argymell llenwi’r cwrs i leihau cost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i fynychu – adeiladu perthnasoedd partneriaeth a’i wneud yn gost-effeithiol i bawb?

Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

Ein holl gyrsiau

Categorïau:

Chwilio:

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

21 MEHEFIN 2023
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

15, 22 & 29 MEHEFIN 2023
Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Dyn a dwy ddynes yn trafod mater diogelu data, mae'r dyn yn edrych yn bryderus

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

8 a 13 MEHEFIN 2023
Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol (Saesneg)

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Marchnata’ch gwasanaethau

Dysgwch sut i gyfleu eich neges i’r holl bobl gywir yn y modd mwyaf effeithiol.

A woman delivers a presentation, marketing her organisation's services to a man in an office

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Gweminar: Cyflwyniad i ddiogelu

Bydd y weminar hon yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i fynychwyr i bolisïau, egwyddorion ac arferion diogelu yng nghyd-destun Cymru. 

A person clasps hands with a colleague to offer their support

Cyllid

Codi arian ar gyfer elusennau bach

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar elusennau i roi ffrydiau incwm newydd ar waith a chynhyrchu mwy o gyllid anghyfyngedig.

Two women sit around a laptop discussing a fundraising project

Llywodraethu a diogelu

Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr hwn, sy’n cynnwys pum sesiwn awr o hyd, yn cael ei gyflwyno gan Getting on Board, elusen genedlaethol sy’n ymrwymedig i newid wyneb aelodaeth bwrdd.

Catalyst Cymru Catalydd

Effaith a gwerthuso

Mesur Effaith Gymdeithasol: Sut I fesur effaith eich sefydliad

1 & 15 Chwefror 2023 | 9.30 am – 4  pm Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Cyflwynir y rhaglen ar-lein drwy Zoom Amcanion Cymerwch dau ddiwrnod i ddysgu sut i fesur effaith gymdeithasol eich sefydliad a chynllunio pa wahaniaeth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol. Bydd y rhaglen wedi’i rhannu’n ddau, gan archwilio mesur …

Llun: Cydweithwyr yn gweithio

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw ar soffa yn gwirio ei dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio gliniadur a ffôn smart

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

Bydd y cwrs yn eich helpu i gyflwyno achos cryfach dros gyllid.

Llun: trafodaeth

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

11 GORFENNAF 2023
Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Diverse group of people share their experiences on risk management sat around a round table

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

Darparu hyfforddiant manwl i swyddogion diogelu, arweinwyr diogelu, neu unigolyn diogelu dynodedig mewn mudiad.

pobl yn trafod wrth fwrdd

Cyllid

Ailfeddwl ffrydiau incwm – Cynhyrchu incwm mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym

24 Tachwedd & 7 Rhagfyr 2022 | 9.30 am – 12.30 pm Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Cyflwynir y rhaglen ar-lein drwy Zoom. Amcanion Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi cael effaith sylweddol ar gynlluniau busnes a chynhyrchu incwm, ac mae’r ‘normal newydd’ rydyn ni wedi symud iddo yn cyflwyno heriau newydd gyda chwyddiant a’r argyfwng ‘costau …

Catalydd Cymru

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

8 MEHEFIN 2023
Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Sgiliau hyfforddi , Wedi’i deilwra yn unig

Sgiliau hyfforddi

Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Image: Training skills

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau rheolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian yn y sector gwirfoddol a sut i warchod eich mudiad rhag colled neu gamddefnydd ariannol. Cynnwys Pa mor hyderus ydych chi fod eich rheolaethau …

Llun: hyfforddiant ar-lein

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Nod   Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol. Cynnwys  Yn y sesiwn hanner diwrnod ar-lein hon, byddwn ni’n edrych ar y canlynol:  Eich dull personol o reoli amser   Creu’r amgylchedd cywir  Blaenoriaethu  Cydbwyso gwaith a gynlluniwyd a galwadau annisgwyl   …

Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Eich helpu i ddeall yn well sut y gellir defnyddio Theori Newid i werthuso a’ch helpu i ddefnyddio Theori Newid at eich dibenion eich hun. Cynnwys Ffordd o gynllunio canlyniadau prosiect yw theori newid – ond gellir hefyd ei defnyddio i helpu …

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Eich galluogi i feithrin dealltwriaeth well o werthuso a monitro canlyniadau a’ch helpu i werthuso eich gwaith yn well. Cynnwys Mae gwerthuso a monitro, mewn prosiect penodol neu’ch gwaith bob dydd, yn hanfodol i ddeall eich llwyddiant, gwella’ch arferion, a dangos eich …

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad.

Llun: gwefan

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Nod  I wella gwybodaeth a sgiliau ym maes diogelu a datblygu meddwl yn strategol ynghylch diogelu ar gyfer eich mudiad. I amlinellu rôl ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd o ran diogelu a’r cyfrifoldebau a roddir arnynt gan amrywiaeth o …

Llun: Diogelu

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Delio gyda sgyrsiau anodd

6 & 13 GORFENAFF 2023
Rhoi’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol i chi ddelio gyda sgyrsiau anodd.

Delio gyda sgyrsiau anodd

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.  

Llun: cyfarfod cefnogi

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg   Nod  Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.   Cynnwys  Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant …

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Mae’r cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i bennu cost y gwasanaethau a ddarperir gan eu mudiad, a chynhyrchu a monitro cyllidebau a llif arian parod.

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Nod Rhoi’r hyder i gyfranogwyr ddatblygu strategaeth codi arian ar gyfer eu mudiad. Cynnwys Dros ddwy sesiwn ar-lein, bydd y cwrs hwn yn edrych ar yr hyn y dylid ei gynnwys mewn strategaeth codi arian ar gyfer mudiad gwirfoddol. Gall mudiadau o bob …

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cydgynhyrchu ar waith

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling together

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

26, 27 MEDI a 24 HYDREF 2023
Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Group of diverse people high fiving in an office

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.

Diverse group of people high fiving

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sgiliau hwyluso effeithiol

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Person teaching group at table with flipchart and post its

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli amser yn y sector gwirfoddol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Arweinyddiaeth y sector gwirfoddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room