Rydym yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a’ch mudiad.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

Gallwn ddarparu ein cyrsiau i unrhyw rif o gyfranogwyr mewn lleoliad sy’n gweithio i chi. Rydym yn codi tâl ar gyfer ffi’r hyfforddwr a chostau teithio, cynhyrchiad taflenni a deunyddiau. Bydd angen i’ch sefydliad darparu’r lleoliad a lluniaeth, os yn berthnasol.

Rydym yn gweithio gyda chi i gynllunio ac addasu’r cwrs. Rydym yn awgrymu llenwi’r cwrs er mwyn lleihau pris y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i fynychu hefyd, gan adeiladupartneriaethau a’i wneud yn rhatach i bawb?

Gall hyfforddiant gael ei gyflwyno dros hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’ch anghenion hyfforddi.

training@wcva.cymru

0300 111 0124

Ein holl gyrsiau

Categorïau:

Chwilio:

Uncategorized

Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3)

CHWEFROR 2021
Rhaglen gynefino yw F4S3 ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar.

Llun o gefn ystafell ddosbarth brysur o ddysgwyr sy'n oedolion

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diogelu – Strwythurau a hyfforddiant

16 TACHWEDD 2021
Edrych ar y strwythurau a fydd yn cefnogi gweithgareddau diogelu o fewn eich mudiad, a rôl cynllun hyfforddi.

Llun: cydweithwyr yn gweithio

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Wythnos ymddiriedolwyr – Cryfhau eich llywodraethiant

2 TACHWEDD 2021
Syniadau, offer ac adnoddau i gryfhau llywodraethiant eich elusen.

Llun: cyfarfod ymddiriedolwyr bach

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Delio gyda sgyrsiau anodd

10 & 17 TACHWEDD 2021
Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro.

Delio gyda sgyrsiau anodd

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

8 & 11 TACHWEDD 2021
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.

Llun: cyfarfod cefnogi

Cyfathrebu,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

13 HYDREF 2021
Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Image: using social media

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

2 & 4 TACHWEDD 2021
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Dwy fenyw mewn ystafell olau yn edrych ar laptop a sgwrsio am DBS

Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

30 TACHWEDD 2021
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

14 HYDREF 2021
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector

3 & 16 TACHWEDD 2021
Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Llywodraethu a diogelu,Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i GDPR i’r trydydd sector

12 HYDREF 2021
GDPR i’r trydydd sector – cyflwyniad

Llun: cyfarfod

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Rheoli Risg

22 MEDI 2021
Wrth i ni addasu i ffyrdd newydd o gadw ein hunain yn ddiogel rhag risgiau Coronafeirws, mae’n rhaid i ni rheoli’r risgiau sydd wedi bodoli ers amser llawer hirach hefyd os ydynt yn risgiau tân, yn risgiau iechyd a diogelwch, neu’n risgiau parhad busnes.

Image: colleagues reading a report

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Rheoli’r Model Gweithio Hybrid

15 MEDI 2021
Mae gweithio hyblyg, neu weithio hybrid, wedi cyrraedd ac, i nifer fawr o bobl, mae yma i aros. Fel yn achos y mwyafrif o newidiadau, mae angen talu sylw priodol i’r materion sy’n codi o addasiadau o’r math. Byddwn ni’n rhoi ystyriaeth i’r materion hynny yma.

Image: women working from home

Llywodraethu a diogelu

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

13 a 20 Hydref 2021
Beth yw’r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i’ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.

Llun: hyfforddiant ar-lein

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Rôl y prif ymddiriedolwr diogelu

8 MEDI 2021
Gweminar i ystyried rôl y prif ymddiriedolwr diogelu a sut gall hon gyfrannu at eich gweithgareddau diogelu.

Image: watching a webinar

Llywodraethu a diogelu,Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

15 & 29 MEDI 2021
Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion (arweinwyr diogelu neu ymddiriedolwyr, eiriolwyr, person dynodedig, ayyb).

pobl yn trafod wrth fwrdd

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

14 MEDI 2021
Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

Llywodraethu a diogelu

Gweminar – Dyfodol y gweithle: Ystyriaethau ymarferol a chyfreithiol

7 MEDI 2021
Mae’r sesiwn hon yn addas i unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli cyflogeion ac sydd â diddordeb yn y goblygiadau ymarferol a chyfreithiol o roi gweithio gartref neu weithio hybrid ar waith yn y gweithle.

Llun: gweithiwr yn gweithio gartref

Llywodraethu a diogelu

Gweminar – Dyfodol y gweithle: Rheoli llesiant cyflogeion

9 MEDI 2021
Mae’r sesiwn hon yn addas i unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli cyflogeion ac sydd â diddordeb mewn dysgu sut i addasu ei ddull rheoli i gyflogeion sy’n gweithio o bell.

Llun: gweithiwr yn gweithio gartref

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Recriwtio a chynefino

16 MEDI 2021
Os ydych chi’n newydd i’r maes recriwtio neu eisiau diweddaru’ch sgiliau a chael syniadau ac awgrymiadau ar sut i recriwtio o bell, yna mae’r cwrs hwn i chi.

dau berson yn cyfweld

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau

28 MEDI 2021
Gorau chwarae, cydchwarae – dewch i ddysgu sut i sefydlu rhwydwaith sydd o fudd i bawb ynddo neu adfywio un sydd wedi colli ei wefr.

Group of people talking in office

Cyllid

Cynllunio busnes treftadaeth ar gyfer y byd go iawn

Sut ydych chi’n dangos i ddarpar gefnogwyr, rhanddeiliaid a’ch hunan eich bod yn gallu cyflawni eich uchelgeisiau?

Cynllunio busnes treftadaeth ar gyfer y byd go iawn

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Marchnata’ch gwasanaethau

Dysgwch sut i gyfleu eich neges i’r holl bobl gywir yn y modd mwyaf effeithiol.

Marchnata’ch gwasanaethau

Llywodraethu a diogelu

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’ch siawns o sicrhau cyllid

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Cyllid,Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Rhoi’r hyder i gyfranogwyr ddatblygu strategaeth codi arian ar gyfer eu mudiad.

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Llywodraethu a diogelu,Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Cryfhau Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr

Llywodraethu a diogelu

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Eich helpu chi i adnabod pa fathau o ymddiriedolwyr fyddai’n cefnogi datblygiad eich elusen a sut i’w recriwtio. 

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Llywodraethu a diogelu,Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect

Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Gweithdy rhyngweithiol sydd wedi’i lunio i’ch helpu chi i gyflawni canlyniadau cysylltiadau cyhoeddus mwy effeithiol ar gyfer eich elusen.

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Effaith a gwerthuso,Wedi’i deilwra yn unig

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo’ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynnal grwpiau ffocws cyfranogol

Nod y cwrs yw rhoi i’r cyfranogwyr y wybodaeth, y technegau a’r hyder i gynllunio a chynnal grwp ffocws cyfranogol.

man in blue shirt with ipad talking to audience

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cydgynhyrchu ar waith

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling together

Wedi’i deilwra yn unig

Setiau Dysgu Gweithredol

Hyfforddi ymarferwyr yn yr egwyddorion a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen er mwyn paratoi, datblygu a hwyluso setiau dysgu gweithredol.

Diverse group of people talking and smiling at meeting

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Group of diverse people high fiving in an office

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.

Diverse group of people high fiving

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

Pan dry’r hyfforddai yn hyfforddwr – dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Projector with people writing on whiteboard in background

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sgiliau hwyluso effeithiol

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Person teaching group at table with flipchart and post its

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli amser yn y trydydd sector

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli

Arweinyddiaeth trydydd sector ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room

Effaith a gwerthuso,Wedi’i deilwra yn unig

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions

Cyllid

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau a sefydliadau

Hybu gwaith codi arian eich elusen drwy wneud ceisiadau effeithiol i ymddiriedolaethau a sefydliadau

Smartly dressed young people presenting to board

Cyllid

Cyflwyniad i adennill costau llawn

Deall a chyfrifo gwir gostau rhedeg mudiad

Two women sitting opposite each other and talking

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad

One person on laptop with someone taking notes next to them

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

A woman taking notes at a meeting in a busy cafe

Cyfathrebu

Ymgysylltu arlein

Cysylltwch â’ch cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

A group of people being shown something on an ipad

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

A man standing in front of an audience presenting enthusiastically