Rydym yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a’ch mudiad.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

Gallwn ddarparu ein cyrsiau i unrhyw rif o gyfranogwyr mewn lleoliad sy’n gweithio i chi. Rydym yn codi tâl ar gyfer ffi’r hyfforddwr a chostau teithio, cynhyrchiad taflenni a deunyddiau. Bydd angen i’ch sefydliad darparu’r lleoliad a lluniaeth, os yn berthnasol.

Rydym yn gweithio gyda chi i gynllunio ac addasu’r cwrs. Rydym yn awgrymu llenwi’r cwrs er mwyn lleihau pris y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i fynychu hefyd, gan adeiladupartneriaethau a’i wneud yn rhatach i bawb?

Gall hyfforddiant gael ei gyflwyno dros hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’ch anghenion hyfforddi.

training@wcva.cymru

0300 111 0124

Hyfforddiant mewnol sydd wedi'i deilwra

Categorïau:

Chwilio:

Hyfforddiant ar archeb

Cynnal grwpiau ffocws cyfranogol

Nod y cwrs yw rhoi i’r cyfranogwyr y wybodaeth, y technegau a’r hyder i gynllunio a chynnal grwp ffocws cyfranogol.

man in blue shirt with ipad talking to audience

Hyfforddiant ar archeb

Ymgysylltu trwy luniau

Os hoffech roi cynnig ar ffyrdd newydd o ymgysylltu yna dyma’r weithdy i chi!

people at gofod3 photo exhibition

Hyfforddiant ar archeb

Dylunio a chynnal arolygon effeithiol

Rhoi trosolwg i gyfranogwyr o’r broses arolygu a’r ystyriaethau angenrheidiol er mwyn cynllunio arolwg yn effeithiol.

five people listening intently to someone speak in office

Hyfforddiant ar archeb

Hyder mewn digwyddiadau cyhoeddus

I gyfranogwyr ymgysylltu’n yn fwy effeithiol ac yn hyderus gyda chymunedau trwy gyfarfodydd/digwyddiadau cyhoeddus.

Lecture theatre half full from above

Hyfforddiant ar archeb

Cydgynhyrchu ar waith

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling together

Hyfforddiant ar archeb

Setiau Dysgu Gweithredol

Hyfforddi ymarferwyr yn yr egwyddorion a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen er mwyn paratoi, datblygu a hwyluso setiau dysgu gweithredol.

Diverse group of people talking and smiling at meeting

Effaith a gwerthuso,Hyfforddiant ar archeb

Defnyddio ‘Theori Newid’ i Werthuso

Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo’ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Hyfforddiant ar archeb,Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Group of diverse people high fiving in an office

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Diogleu Oedolion mewn perygl

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i ddiogelu oedolion mewn perygl i fudiadau trydydd sector.

Diverse group of people at board meeting

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich Arian

Beth yw’r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i’ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling

Hyfforddiant ar archeb,Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.

Diverse group of people high fiving

Hyfforddiant ar archeb,Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Arwain a rheoli,Hyfforddiant ar archeb

Rheoli prosiectau

Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar reoli prosiectau, wedi’i hardystio gan ILM.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli,Hyfforddiant ar archeb

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff

Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i reolwyr llinell yn y trydydd sector, wedi’i hardystio gan ILM.

People with headphones around a laptop

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Cyflwyniad i ddylanwadu

Cyfle i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, offer a thechnegau i ddylanwadu ar y rheini sy’n gwneud penderfyniadau.

Diverse young people at meeting

Hyfforddiant ar archeb,Sgiliau Hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

Pan dry’r hyfforddai yn hyfforddwr – dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Projector with people writing on whiteboard in background

Hyfforddiant ar archeb,Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau

Gorau chwarae, cydchwarae – dewch i ddysgu sut i sefydlu rhwydwaith sydd o fudd i bawb ynddo neu adfywio un sydd wedi colli ei wefr.

Group of people talking in office

Hyfforddiant ar archeb,Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Sgiliau hwyluso effeithiol

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Person teaching group at table with flipchart and post its

Arwain a rheoli,Hyfforddiant ar archeb

Rheoli amser yn y trydydd sector

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli,Hyfforddiant ar archeb

Arweinyddiaeth trydydd sector ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room

Effaith a gwerthuso,Hyfforddiant ar archeb

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)

Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector.

Women in a meeting sit at a table in a boardroom

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Ennyn Ymddiriedaeth – Hyfforddiant recriwtio ymddiriedolwyr

A allai ystod ehangach o ymddiriedolwyr â sgiliau proffesiynol, rhwydweithiau a phrofiadau eang mewn bywyd roi’r hwb i’ch elusen chi gyrraedd y lefel nesaf?

People sit at a table outside, one person is working at a laptop while another takes notes on paper

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’ch siawns o sicrhau cyllid

Ddynes yn gwenu tra bod pobol ifanc yn eistedd at ddesg gyda phapurau a chyfrifiaduron

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Cyflwyniad i GDPR i’r trydydd sector

GDPR i’r trydydd sector – cyflwyniad

Woman on laptop standing in front of server wall

Cyllid,Hyfforddiant ar archeb

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau a sefydliadau

Hybu gwaith codi arian eich elusen drwy wneud ceisiadau effeithiol i ymddiriedolaethau a sefydliadau

Smartly dressed young people presenting to board

Cyllid,Hyfforddiant ar archeb

Cyflwyniad i adennill costau llawn

Deall a chyfrifo gwir gostau rhedeg mudiad

Two women sitting opposite each other and talking

Cyllid,Hyfforddiant ar archeb

Datblygu strategaeth codi arian

Mynd ati’n strategol i godi arian.

Group of people strategising at meeting table

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad

One person on laptop with someone taking notes next to them

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector

Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

A woman taking notes at a meeting in a busy cafe

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Marchnata’ch gwasanaethau

Hyrwyddo’ch hun! Dewch i ddysgu sut i ddatblygu’ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad

A woman presenting using a whiteboard to a man at a desk

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Ymgysylltu arlein

Cysylltwch â’ch cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

A group of people being shown something on an ipad

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

A man standing in front of an audience presenting enthusiastically

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Delio gyda sgyrsiau anodd

Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro

Two women sitting at a table engaged in discussion