Rydym yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a’ch mudiad.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

Gallwn ddarparu ein cyrsiau i unrhyw rif o gyfranogwyr mewn lleoliad sy’n gweithio i chi. Rydym yn codi tâl ar gyfer ffi’r hyfforddwr a chostau teithio, cynhyrchiad taflenni a deunyddiau. Bydd angen i’ch sefydliad darparu’r lleoliad a lluniaeth, os yn berthnasol.

Rydym yn gweithio gyda chi i gynllunio ac addasu’r cwrs. Rydym yn awgrymu llenwi’r cwrs er mwyn lleihau pris y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i fynychu hefyd, gan adeiladupartneriaethau a’i wneud yn rhatach i bawb?

Gall hyfforddiant gael ei gyflwyno dros hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’ch anghenion hyfforddi.

training@wcva.cymru

0300 111 0124

Ein holl gyrsiau

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Rôl y Swyddog Diogelu

Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion (arweinwyr diogelu neu ymddiriedolwyr, eiriolwyr, person dynodedig, ayyb)

Trafod materion

Cyfathrebu

Gweminar: Eich canllaw i etholiad y Senedd yn 2021

Trosolwg manwl o system bleidleisio unigryw’r Senedd, y pynciau rydyn ni’n gyfrifol amdanyn nhw, a gwybodaeth wedi’i diweddaru am y newidiadau diweddar i bwy all bleidleisio.

Gweminar: Eich canllaw i etholiad y Senedd yn 2021

Llywodraethu a diogelu

Cryfhau Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Cryfhau Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr

Llywodraethu a diogelu

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Eich helpu chi i adnabod pa fathau o ymddiriedolwyr fyddai’n cefnogi datblygiad eich elusen a sut i’w recriwtio. 

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Ddiogelu yn y Sector Gwirfoddol

Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Arwain a rheoli

Cefnogi, Goruchwylio ac Arfarnu

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.

Cefnogi, Goruchwylio ac Arfarnu

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Dod o hyd i’r ymddiriedolwyr sydd eu hangen arnoch i ddal ati a ffynnu

Bydd y weminar hon yn rhoi offer a syniadau ymarferol profedig i chi recriwtio a chadw ymddiriedolwyr.

Gweminar: Dod o hyd i’r ymddiriedolwyr sydd eu hangen arnoch i ddal ati a ffynnu

Cyfathrebu

Gweminar: Cyfrifiad 2021

Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o Gyfrifiad 2021 a chynlluniau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ac annog mudiadau’r trydydd sector i helpu i gefnogi Cyfrifiad 2021. 

Gweminar: Cyfrifiad 2021

Effaith a gwerthuso

Gweminar: Casglu gwybodaeth ar gyfer gwerthuso

Dewch i’r weminar ymarferol hon i gael gwybod am yr offer a’r technegau ar gyfer casglu gwybodaeth am effaith eich mudiad.

Organisation’s impact

Arwain a rheoli

Rheoli prosiect

Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Cyfathrebu

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Gweithdy rhyngweithiol sydd wedi’i lunio i’ch helpu chi i gyflawni canlyniadau cysylltiadau cyhoeddus mwy effeithiol ar gyfer eich elusen.

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Effaith a gwerthuso

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo’ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

latest updates in charity governance

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Adolygiad diogelu a gyrru ymlaen

Cyfle i ddysgu am y gweithdrefnau diogelu newydd

Grwp o bobol yn eistedd at fwrdd yn edrych at dyfeisiau tabled

Cyllid

Gweminar: Cod ymarfer codi arian

Cadw’n gyfredol gydag arfer dda a deddfwriaeth codi arian

Gweminar: Cod ymarfer codi arian

Arwain a rheoli

Recriwtio a chynefino

Os ydych chi’n newydd i’r maes recriwtio neu eisiau diweddaru’ch sgiliau a chael syniadau ac awgrymiadau ar sut i recriwtio o bell, yna mae’r cwrs hwn i chi.

dau berson yn cyfweld

Cyfathrebu

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector

Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Dwyieithrwydd ar Waith

Cyfathrebu

Hwyluso ar-lein

Eich helpu chi i gael dealltwriaeth well o drosi gwaith wyneb yn wyneb i amgylchedd ar-lein.

Hwyluso ar-lein

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynnal grwpiau ffocws cyfranogol

Nod y cwrs yw rhoi i’r cyfranogwyr y wybodaeth, y technegau a’r hyder i gynllunio a chynnal grwp ffocws cyfranogol.

man in blue shirt with ipad talking to audience

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ymgysylltu trwy luniau

Os hoffech roi cynnig ar ffyrdd newydd o ymgysylltu yna dyma’r weithdy i chi!

people at gofod3 photo exhibition

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Dylunio a chynnal arolygon effeithiol

Rhoi trosolwg i gyfranogwyr o’r broses arolygu a’r ystyriaethau angenrheidiol er mwyn cynllunio arolwg yn effeithiol.

five people listening intently to someone speak in office

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cydgynhyrchu ar waith

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling together

Wedi’i deilwra yn unig

Setiau Dysgu Gweithredol

Hyfforddi ymarferwyr yn yr egwyddorion a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen er mwyn paratoi, datblygu a hwyluso setiau dysgu gweithredol.

Diverse group of people talking and smiling at meeting

Wedi’i deilwra yn unig,Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Group of diverse people high fiving in an office

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.

Diverse group of people high fiving

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Arwain a rheoli

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff

Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i reolwyr llinell yn y trydydd sector, wedi’i hardystio gan ILM.

People with headphones around a laptop

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

Pan dry’r hyfforddai yn hyfforddwr – dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Projector with people writing on whiteboard in background

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Dewch i wybod mwy am waith y Cynulliad a sut y gallech ddweud eich dweud am yr hyn sy’n bwysig i chi.

National Assembly building

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau

Gorau chwarae, cydchwarae – dewch i ddysgu sut i sefydlu rhwydwaith sydd o fudd i bawb ynddo neu adfywio un sydd wedi colli ei wefr.

Group of people talking in office

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sgiliau hwyluso effeithiol

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Person teaching group at table with flipchart and post its

Arwain a rheoli

Rheoli amser yn y trydydd sector

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli

Arweinyddiaeth trydydd sector ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room

Effaith a gwerthuso

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions

Llywodraethu a diogelu

Ennyn Ymddiriedaeth – Hyfforddiant recriwtio ymddiriedolwyr

A allai ystod ehangach o ymddiriedolwyr â sgiliau proffesiynol, rhwydweithiau a phrofiadau eang mewn bywyd roi’r hwb i’ch elusen chi gyrraedd y lefel nesaf?

People sit at a table outside, one person is working at a laptop while another takes notes on paper

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i GDPR i’r trydydd sector

GDPR i’r trydydd sector – cyflwyniad

Woman on laptop standing in front of server wall

Cyllid

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau a sefydliadau

Hybu gwaith codi arian eich elusen drwy wneud ceisiadau effeithiol i ymddiriedolaethau a sefydliadau

Smartly dressed young people presenting to board

Cyllid

Cyflwyniad i adennill costau llawn

Deall a chyfrifo gwir gostau rhedeg mudiad

Two women sitting opposite each other and talking

Cyllid

Datblygu strategaeth codi arian

Mynd ati’n strategol i godi arian.

Group of people strategising at meeting table

Cyfathrebu

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad

One person on laptop with someone taking notes next to them

Cyfathrebu

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

A woman taking notes at a meeting in a busy cafe

Cyfathrebu

Marchnata’ch gwasanaethau

Hyrwyddo’ch hun! Dewch i ddysgu sut i ddatblygu’ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad

A woman presenting using a whiteboard to a man at a desk

Cyfathrebu

Ymgysylltu arlein

Cysylltwch â’ch cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

A group of people being shown something on an ipad

Cyfathrebu

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

A man standing in front of an audience presenting enthusiastically

Cyfathrebu

Delio gyda sgyrsiau anodd

Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro

Two women sitting at a table engaged in discussion