Rydym yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a’ch mudiad.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

Gallwn ddarparu ein cyrsiau i unrhyw rif o gyfranogwyr mewn lleoliad sy’n gweithio i chi. Rydym yn codi tâl ar gyfer ffi’r hyfforddwr a chostau teithio, cynhyrchiad taflenni a deunyddiau. Bydd angen i’ch sefydliad darparu’r lleoliad a lluniaeth, os yn berthnasol.

Rydym yn gweithio gyda chi i gynllunio ac addasu’r cwrs. Rydym yn awgrymu llenwi’r cwrs er mwyn lleihau pris y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i fynychu hefyd, gan adeiladupartneriaethau a’i wneud yn rhatach i bawb?

Gall hyfforddiant gael ei gyflwyno dros hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’ch anghenion hyfforddi.

training@wcva.cymru

0300 111 0124

Ein holl gyrsiau

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

21 & 28 MEDI 2022
Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion (arweinwyr diogelu neu ymddiriedolwyr, eiriolwyr, person dynodedig, ayyb).

pobl yn trafod wrth fwrdd

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

5 GORFFENNAF 2022
Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

28 MEHEFIN 2022
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

11 GORFFENNAF 2022
Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Llun: Cyfarfod staff

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

15 a 29 MEHEFIN 2022
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Cod ymarfer diogelu newydd Llywodraeth Cymru

24 MAI 2022
Hysbysu mynychwyr o’r Cod Ymarfer Diogelu a gyhoeddwyd yn ddiweddar a sut y gallai gael ei roi ar waith.

Llun: ffigurau amddiffyn dwylo

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector

9 a 14 MEHEFIN 2022
Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

27 MEDI & 11 HYDREF 2022
Beth yw’r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i’ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.

Llun: hyfforddiant ar-lein

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

18 MAI 2022
Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

29 MEHEFIN & 6 GORFENNAF 2022
Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

27 MEHEFIN & 7 GORFENNAF 2022
Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo’ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Uncategorized

Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3)

MAI/MEHEFIN 2022
Rhaglen gynefino yw F4S3 ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar.

Llun o gefn ystafell ddosbarth brysur o ddysgwyr sy'n oedolion

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

7 MEHEFIN 2022
Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso.

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad.

Llun: gwefan

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Marchnata’ch gwasanaethau

Dysgwch sut i gyfleu eich neges i’r holl bobl gywir yn y modd mwyaf effeithiol.

Marchnata’ch gwasanaethau

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y trydydd sector

GDPR i’r trydydd sector – cyflwyniad

Llun: cyfarfod

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Cyllid

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

Bydd y cwrs yn eich helpu i gyflwyno achos cryfach dros gyllid.

Llun: trafodaeth

Cyfathrebu

Sylfaen cyd-gynhyrchu

Yn cynnwys theori ac ymarfer cyd-gynhyrchiant: beth, pryd, pam, a sut yr ymagwedd effeithiol iawn hon at wasanaethau cyhoeddus.

Llun: cyfarfod tîm

Cyfathrebu

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Llywodraethu a diogelu

Diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Cyflwyniad i ddiogelu ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd

Llun: Diogelu

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Delio gyda sgyrsiau anodd

Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro.

Delio gyda sgyrsiau anodd

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.

Llun: cyfarfod cefnogi

Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Recriwtio a chynefino

Os ydych chi’n newydd i’r maes recriwtio neu eisiau diweddaru’ch sgiliau a chael syniadau ac awgrymiadau ar sut i recriwtio o bell, yna mae’r cwrs hwn i chi.

dau berson yn cyfweld

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau

Gorau chwarae, cydchwarae – dewch i ddysgu sut i sefydlu rhwydwaith sydd o fudd i bawb ynddo neu adfywio un sydd wedi colli ei wefr.

Group of people talking in office

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

12 i 31 MAI 2022
Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’ch siawns o sicrhau cyllid

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Cyllid

Cynllunio busnes treftadaeth ar gyfer y byd go iawn

Sut ydych chi’n dangos i ddarpar gefnogwyr, rhanddeiliaid a’ch hunan eich bod yn gallu cyflawni eich uchelgeisiau?

Cynllunio busnes treftadaeth ar gyfer y byd go iawn

Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Rhoi’r hyder i gyfranogwyr ddatblygu strategaeth codi arian ar gyfer eu mudiad.

Cyflwyniad i ddatblygu strategaeth codi arian

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Llywodraethu a diogelu

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Eich helpu chi i adnabod pa fathau o ymddiriedolwyr fyddai’n cefnogi datblygiad eich elusen a sut i’w recriwtio. 

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Gweithdy rhyngweithiol sydd wedi’i lunio i’ch helpu chi i gyflawni canlyniadau cysylltiadau cyhoeddus mwy effeithiol ar gyfer eich elusen.

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynnal grwpiau ffocws cyfranogol

Nod y cwrs yw rhoi i’r cyfranogwyr y wybodaeth, y technegau a’r hyder i gynllunio a chynnal grwp ffocws cyfranogol.

man in blue shirt with ipad talking to audience

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cydgynhyrchu ar waith

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling together

Wedi’i deilwra yn unig

Setiau Dysgu Gweithredol

Hyfforddi ymarferwyr yn yr egwyddorion a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen er mwyn paratoi, datblygu a hwyluso setiau dysgu gweithredol.

Diverse group of people talking and smiling at meeting

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Group of diverse people high fiving in an office

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.

Diverse group of people high fiving

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

Pan dry’r hyfforddai yn hyfforddwr – dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Projector with people writing on whiteboard in background

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sgiliau hwyluso effeithiol

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Person teaching group at table with flipchart and post its

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli amser yn y trydydd sector

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli

Arweinyddiaeth trydydd sector ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room

Cyllid

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau a sefydliadau

Hybu gwaith codi arian eich elusen drwy wneud ceisiadau effeithiol i ymddiriedolaethau a sefydliadau

Smartly dressed young people presenting to board

Cyllid

Cyflwyniad i adennill costau llawn

Deall a chyfrifo gwir gostau rhedeg mudiad

Two women sitting opposite each other and talking

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

A woman taking notes at a meeting in a busy cafe

Cyfathrebu

Ymgysylltu arlein

Cysylltwch â’ch cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

A group of people being shown something on an ipad