Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i’ch mudiad deimlo’n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu

Hanfodion cyd-gynhyrchu

14 CHWEFROR 2023
Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Cyllid

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

9 & 16 CHWEFROR 2023
Bydd y cwrs yn eich helpu i gyflwyno achos cryfach dros gyllid.

Llun: trafodaeth

Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

26 IONAWR 2023
Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Llun: Cyfarfod staff

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

7 CHWEFROR 2023
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

17 IONAWR 2023
Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

29 TACHWEDD & 6 RHAGFYR 2022
Darparu hyfforddiant manwl i swyddogion diogelu, arweinwyr diogelu, neu unigolyn diogelu dynodedig mewn mudiad.

pobl yn trafod wrth fwrdd

Cyllid

Ailfeddwl ffrydiau incwm – Cynhyrchu incwm mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym

24 Tachwedd & 7 Rhagfyr 2022 | 9.30 am – 12.30 pm Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Cyflwynir y rhaglen ar-lein drwy Zoom. Amcanion Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi cael effaith sylweddol ar gynlluniau busnes a chynhyrchu incwm, ac mae’r ‘normal newydd’ rydyn ni wedi symud iddo yn cyflwyno heriau newydd gyda chwyddiant a’r argyfwng ‘costau …

Catalydd Cymru

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Cyflwyniad i Ddiogelu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg Nod  Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol, yn enwedig i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Mae prosesau diogelu da a phriodol …

Llun: dal dwylo

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

10, 17 a 24 TACHWEDD 2022
Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi. Wedi’i achredu gan Agored Cymru, lefel tri, chwe chredyd. Cynnwys Oes yna bwnc y byddech wrth eich bodd yn …

Image: Training skills

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect.  Cynnwys Bydd y cwrs ar-lein …

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

9 a 14 MEHEFIN 2022
Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau rheolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian yn y sector gwirfoddol a sut i warchod eich mudiad rhag colled neu gamddefnydd …

Llun: hyfforddiant ar-lein

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo’ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso.

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions