Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i’ch mudiad deimlo’n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

23 TACHWEDD 2023
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

24 HYDREF 2023
Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

17 HYDREF 2023
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

15 & 28 TACHWEDD 2023
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

4 & 18 HYDREF 2023
Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw ar soffa yn gwirio ei dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio gliniadur a ffôn smart

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

21 TACHWEDD & 13 RHAGFYR 2023
Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

3 & 10 HYDREF 2023
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.  

Llun: cyfarfod cefnogi

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

6, 7 CHEWFROR & 5 MAWRTH 2024
Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Grŵp o gydweithwyr

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

22, 29 TACHWEDD & 6 RHAGFYR 2023
Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Dyn a dwy ddynes yn trafod mater diogelu data, mae'r dyn yn edrych yn bryderus

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Marchnata’ch gwasanaethau

Dysgwch sut i gyfleu eich neges i’r holl bobl gywir yn y modd mwyaf effeithiol.

A woman delivers a presentation, marketing her organisation's services to a man in an office

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Gweminar: Cyflwyniad i ddiogelu

Bydd y weminar hon yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i fynychwyr i bolisïau, egwyddorion ac arferion diogelu yng nghyd-destun Cymru. 

A person clasps hands with a colleague to offer their support

Cyllid

Codi arian ar gyfer elusennau bach

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar elusennau i roi ffrydiau incwm newydd ar waith a chynhyrchu mwy o gyllid anghyfyngedig.

Two women sit around a laptop discussing a fundraising project

Llywodraethu a diogelu

Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr hwn, sy’n cynnwys pum sesiwn awr o hyd, yn cael ei gyflwyno gan Getting on Board, elusen genedlaethol sy’n ymrwymedig i newid wyneb aelodaeth bwrdd.

Catalyst Cymru Catalydd

Effaith a gwerthuso

Mesur Effaith Gymdeithasol: Sut I fesur effaith eich sefydliad

1 & 15 Chwefror 2023 | 9.30 am – 4  pm Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Cyflwynir y rhaglen ar-lein drwy Zoom Amcanion Cymerwch dau ddiwrnod i ddysgu sut i fesur effaith gymdeithasol eich sefydliad a chynllunio pa wahaniaeth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol. Bydd y rhaglen wedi’i rhannu’n ddau, gan archwilio mesur …

Llun: Cydweithwyr yn gweithio

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

Bydd y cwrs yn eich helpu i gyflwyno achos cryfach dros gyllid.

Llun: trafodaeth

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Diverse group of people share their experiences on risk management sat around a round table