Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i’ch mudiad deimlo’n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

18 HYDREF 2022
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

10, 17 a 24 TACHWEDD 2022
Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

5, 6 a 18 HYDREF 2022
Pan dry’r hyfforddai yn hyfforddwr – dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Projector with people writing on whiteboard in background

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Cod ymarfer diogelu newydd Llywodraeth Cymru

6 MEDI 2022
Hysbysu mynychwyr o’r Cod Ymarfer Diogelu a gyhoeddwyd yn ddiweddar a sut y gallai gael ei roi ar waith.

Llun: ffigurau amddiffyn dwylo

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

13 & 20 MEDI 2022
Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Image: using social media

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

15, 22 & 29 MEDI 2022
Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rôl y swyddog diogelu

21 & 28 MEDI 2022
Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion (arweinwyr diogelu neu ymddiriedolwyr, eiriolwyr, person dynodedig, ayyb).

pobl yn trafod wrth fwrdd

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

5 GORFFENNAF 2022
Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

28 MEHEFIN 2022
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu

Rheoli risg

11 GORFFENNAF 2022
Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Llun: Cyfarfod staff

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

15 a 29 MEHEFIN 2022
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

9 a 14 MEHEFIN 2022
Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich arian

27 MEDI & 11 HYDREF 2022
Beth yw’r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i’ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.

Llun: hyfforddiant ar-lein

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

18 MAI 2022
Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

29 MEHEFIN & 6 GORFENNAF 2022
Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

27 MEHEFIN & 7 GORFENNAF 2022
Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo’ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Uncategorized

Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3)

MAI/MEHEFIN 2022
Rhaglen gynefino yw F4S3 ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar.

Llun o gefn ystafell ddosbarth brysur o ddysgwyr sy'n oedolion

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

7 MEHEFIN 2022
Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso.

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions