Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i’ch mudiad deimlo’n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Effaith a gwerthuso

Catalyst: Adnoddau a thechnegau arloesi

13 MAWRTH 2024
Nod y cwrs undydd rhyngweithiol hwn yw cyflwyno amrediad o adnoddau a thechnegau i chi o’r byd arloesi a meddwl yn greadigol, gan eich cynorthwyo chi i fapio cryfderau, datrys problemau a dod o hyd i syniadau newydd.

dyn yn gwenu wrth weithio ar liniadur

Cyfathrebu

Gweithio’n fwy effeithlon gydag offer a thechnoleg ddigidol

6 MAWRTH 2024
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut gall offer digidol symleiddio’ch gwaith, arbed amser a’ch cefnogi gyda rheoli prosiectau.

Llun: gliniadur

Cyfathrebu

Cydweithio a chyfathrebu digidol

29 CHWEFROR 2024
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn edrych ar y  dulliau ac offer i wella cyfathrebu a chydweithio yn y gweithle. Byddwch yn datblygu’r sgiliau hanfodol ar gyfer cydweithio’n effeithiol o fewn amgylcheddau rhithwir, gan feithrin gwaith tîm a chyfathrebu mwy effeithlon yn y gweithle digidol.

Llun: cyfarfod tîm

Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

5 & 12 MAWRTH 2024
Bydd y cwrs yn eich helpu i gyflwyno achos cryfach dros gyllid.

Llun: trafodaeth

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

27 CHWEFROR 2024
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Cyfathrebu

Hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch

6 NEU 21 CHWEFROR 2024
Pan ddaw hi i amddiffyn eich mudiad rhag seiberdrosedd, gall eich pobl fod yr ased mwyaf, a chydag hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch, gallant ddod yn rhwystrau effeithiol tu hwnt i seiberdrosedd.

Menyw yn eistedd wrth y ddesg yn fron cyfrifiadur

Sgiliau hyfforddi , Wedi’i deilwra yn unig

Catalydd: Sut i wneud eich mudiad yn fwy arloesol

22 CHWEFROR 2024
Bydd y sesiwn hon i fudiadau neu brosiectau treftadaeth yn eich tywys drwy’r gwahanol fathau o arloesedd a sut maen nhw’n ymwneud â diben a nodau eich mudiad.

Grŵp amrywiol o bobl yn eistedd o amgylch bwrdd ystafell fwrdd mewn swyddfa. Maen nhw'n chwerthin

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Hanfodion cyd-gynhyrchu

22 CHWEFROR 2024
Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Arwain a rheoli , Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Recriwtio a dethol yn hyderus 

28 CHWEFROR 2024
Mae recriwtio staff yn gywir drwy fod yn effeithlon ac yn effeithiol yn hanfodol i fudiadau.

Recriwtio

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

7, 14 & 21 MAWRTH 2024
Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

6, 7 CHEWFROR & 5 MAWRTH 2024
Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Grŵp o gydweithwyr

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

20 CHWEFROR 2024
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan!
Edrych ar sut y gall eich elusen neu’ch grŵp cymunedol ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol i ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa.

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

6 & 13 MAWRTH 2024
Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad.

Llun: gwefan

Sgiliau hyfforddi , Wedi’i deilwra yn unig

Sgiliau hyfforddi

21, 22 CHWEFROR & 13 MAWRTH 2024
Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Image: Training skills

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg   Nod  Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.   Cynnwys  Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant …

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg Nod y Weminar Darparu crynodeb o’r diweddariadau a’r newidiadau diweddaraf mewn cyfraith a llywodraethu elusennau a sut gallent effeithio ar eich mudiad. Cynnwys Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant mudiadau gwirfoddol ond gall derbyn yr …

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg a Gymraeg Amcanion Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg …

Llun: cydweithwyr yn siarad

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw ar soffa yn gwirio ei dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio gliniadur a ffôn smart

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth. Cynnwys Rydym ni gyd wedi eistedd drwy gyfarfod a’n rhoi i gysgu gan sleid ar ôl sleid, heb ymdrech o gwbl i ennyn ein diddordeb. Ond i gyfleu’ch syniadau yn …

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno