Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i’ch mudiad deimlo’n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Hyfforddiant ar ddiogelu ar gyfer ymarferwyr Grŵp B

9 MAI 2024
Dysgu cyfunol ar ddiogelu i ymarferwyr Grŵp B sy’n gweithio mewn unrhyw leoliad neu gydag unrhyw grŵp oedran (generig).
Rhaid bod pob dysgwr wedi cwblhau’r modiwl Grŵp A o fewn 3 blynedd i ymuno â’r hyfforddiant hwn

Lady talking to colleagues.Y Fonesig yn siarad â chydweithwyr.

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar waith

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

17, 24 MEDI & 1 HYDREF 2024
Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sgiliau hwyluso effeithiol

18,19 MEDI & 15 HYDREF 2024
Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Person teaching group at table with flipchart and post its

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.  

Llun: cyfarfod cefnogi

Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Cynllunio ac ysgrifennu cynigion cyllido llwyddiannus

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y cwrs yn eich helpu i gyflwyno achos cryfach dros gyllid.

Llun: trafodaeth

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

18 MEHEFIN 2024
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Arwain a rheoli , Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Recriwtio a dethol yn hyderus 

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae recriwtio staff yn gywir drwy fod yn effeithlon ac yn effeithiol yn hanfodol i fudiadau.

Recriwtio

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Grŵp o gydweithwyr

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cryfhau llywodraethiant ac arweinyddiaeth ymddiriedolwyr

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Edrych ar sut y gall eich elusen neu’ch grŵp cymunedol ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol i ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa.

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad.

Llun: gwefan

Sgiliau hyfforddi , Wedi’i deilwra yn unig

Sgiliau hyfforddi

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Image: Training skills

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Y Tu Hwnt i’r wybodaeth sylfaenol – Cryfhau llywodraethu eich elusen

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr ar gyfer pobl sy’n dymuno ‘codi’r gwastad’ o ran llywodraethu eu helusen a gosod targedau uchel ar gyfer eu Bwrdd neu eu pwyllgor rheoli.  

Llun: Cyfarfod â chydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Darparu crynodeb o’r diweddariadau a’r newidiadau diweddaraf mewn cyfraith a llywodraethu elusennau a sut gallent effeithio ar eich mudiad.

Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

18 & 25 MEHEFIN 2024
Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw ar soffa yn gwirio ei dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio gliniadur a ffôn smart

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Cyllid , Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Lywodraethu Da

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae’r gweithdy hwn sy’n para am 3 awr yn addas i bobl sy’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau, a’u hyder o ran llywodraethu elusennau.

Llun: cyfarfod llywodraethu

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol (Cymraeg)

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Dyn a dwy ddynes yn trafod mater diogelu data, mae'r dyn yn edrych yn bryderus