Telerau ac amodau hyfforddiant

Amodau archebu, ein polisi canslo a’n hysbysiad preifatrwydd

Archebion

Anfonir cyfarwyddiadau ymuno cyn y cwrs hyfforddi/gweminar yn cadarnhau’r dyddiad, yr amseroedd dechrau/gorffen, y lleoliad a chyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd.

Cysylltwch a ni ar training@wcva.cymru neu 0300 111 0124 os nad ydych wedi cael y cyfarwyddiadau ymuno o leiaf wythnos cyn y cwrs hyfforddi/gweminar.

Ffioedd

Mae ffioedd cyfranogwyr yn cyfrannu tuag at gostau cynnal y cwrs gan gynnwys gweinyddu, y lleoliad, treuliau’r hyfforddwr a deunyddiau a ddarperir gan WCVA.

Ar gyfer cyrsiau achrededig, bydd y ffioedd hefyd yn cynnwys cinio ar holl ddyddiadau’r cwrs. Codir ffi ychwanegol ar gyfranogwyr sy’n cofrestru i gwblhau’r broses asesu.

Ffioedd cwrs ar-lein

Hyd y cwrs Aelodau Trydydd sector
(nad ydynt yn aelodau)
Partneriaid CGGC Eraill
Hanner diwrnod £50 £63 £65 £72
Un diwrnod £96 £120 £126 £140
Cyrsiau hirach £125 £156 £167 £186

Polisi canslo

Cyffredinol

  • Dim onddrwy hysbysiad ysgrifenedigy gellir canslo neu ohirio.
  • Pe bai WCVA yn canslo cwrs hyfforddi/gweminar rhoddir ad-daliad llawn.
  • Pe bai cyfranogwr yn canslo neu’n gohirio, codir y ffioedd canlynol:

Cwrs hyfforddi

  • 22 ddiwrnod neu fwy cyn y digwyddiad – dim ffi
  • 15-21 diwrnod cyn y digwyddiad – 50 y cant o ffi’r cwrs
  • 14 diwrnod neu lai (neu os nad ydych yn dod i’r cwrs ar ôl cadw lle) – 100 y canto ffi’r cwrs

Gweminar

  • 7 diwrnod neu lai (neu os nad ydych yn dod i’r gweminar ar ôl cadw lle) – 100 y canto ffi’r gweminar

Wrth gadw lle yn un o gyrsiau hyfforddi/gweminarau WCVA rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau a’r amodau uchod

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (Yr ICO) o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR), a’i deilwra gan Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Tocyn Cymru fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Tocyn Cymru’s i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Sylwch hefyd, er mwyn galluogi mudiadau i rwydweithio, bydd eich enw a’r mudiad rydych yn ei gynrychioli ar gael i gyfranogwyr eraill a hyfforddwr y cwrs hyfforddi neu’r digwyddiad hwn.

Os hoffech dderbyn manylion am eich cyrsiau hyfforddi a’n digwyddiadau tanysgrifiwch i roi’ch enw ar ein rhestr ohebu.