Croeso i’n tudalennau gwybodaeth ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Yn yr adran hon

Mae’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn cynnwys ystod eang o fudiadau elusennol a mudiadau dielw. Mae’r mudiadau hyn yn llawer mwy tebygol o fod yn wydn, o gyflawni eu nodau ac o gael effaith bositif ar gymdeithas os cânt eu rheoli’n dda ac os oes ganddynt drefniadau llywodraethu da ar waith.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth, canllawiau, offerynnau ac adnoddau i’ch cefnogi chi wrth gynnal eich mudiadau yn effeithiol. Mae’n cwmpasu pynciau o drefniadau llywodraethu ac arweinyddiaeth i ymddiriedolwyr ac uwch-aelodau o staff i’rgwaith o reoli eich mudiad o ddydd i ddydd. Ceir hefyd ganllaw penodol ar feysydd pwysig, megis mesurau diogelu, diogelwch data a dangos effaith.

Sut y gall CGGC eich helpu chi i gynnal eich mudiad:

  • Gwybodaeth, canllaw ac adnoddau yn rhad ac am ddim
  • Ystod eang o gyfleoedd hyfforddi a dysgu
  • Digwyddiadau ysbrydoledig lle y gallwch glywed gan siaradwyr a dangos llwyddiannau eich gwaith chi
  • Rhwydweithiau cymheiriaid yn eich galluogi i gwrdd a rhwydweithio ag eraill, a dysgu ganddynt
Woman stands arms folded in an office

Chwilio am gefnogaeth gyda chyllid neu wirfoddoli?

Ewch i’n tudalennau cyllido i gweld y cyllid diweddaraf sydd ar gael, neu ewch i’r tudalennau gwirfoddoli i gael gwybodaeth a chefnogaeth ynghylch gwirfoddoli.

Cysylltwch â ni

Methu gweld yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano? Os oes gennych gwestiwn penodol, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at governance@wcva.cymru.

Hwb Gwybodaeth

Graffig gyda'r geiriau Knowledge Hub, logo Cefnogi Trydydd Sector Cymru a llun yn dangos dysgwyr yn edrych ar liniadur gyda'r hyfforddwr yn edrych dros ei ysgwyddau

Mae’r Hwb Gwybodaeth newydd yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein.

Cofrestrwch am ddim

Ein prosiectau

Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Prosiect Iechyd a Gofal CGGC

Nod Prosiect Iechyd a Gofal CGGC yw cryfhau’r cysylltiad rhwng y sector gwirfoddol a’r system iechyd a gofal. THEORI NEWID PROSIECT IECHYD
Darllen mwy

Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Prosiect arloesi cymunedol Macmillan

Mae CGGC wedi partneru â Chymorth Canser Macmillan i ganfod pam nad yw cymunedau penodol yn ymhél yn llawn â gwasanaethau canser,
Darllen mwy

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Mae’r prosiect yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm
Darllen mwy
Darllen mwy

Cymorth lleol

Os yw eich mudiad chi’n gweithredu o fewn ardal awdurdod lleol penodol, gallwch gael gafael ar gymorth yn uniongyrchol gan eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol.

Y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion am gymorth

Cyhoeddwyd: 07/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – rhaglen digwyddiadau yn fyw nawr!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy
Darllen mwy