Two women volunteers hold each other and smile in front of a fence and some foliage

Gwneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog yr UE

Cyhoeddwyd : 04/12/19 | Categorïau: Dylanwadu |

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gymorth a chefnogaeth cyfreithiol am ddim i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymru.

Mae Cymru yn gartref i filoedd o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n cyfoethogi ein cymunedau ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n gwasanaethau cyhoeddus a’n llwyddiant economaidd.

Maen nhw’n ffrindiau i ni, yn gymdogion, yn gydweithwyr neu’n aelodau o’n teulu. Gallai gweld dinasyddion yr UE yn gadael y DU gael effaith sylweddol ar ein cymunedau a’n gweithleoedd yma yng Nghymru, ac felly mae angen inni godi ymwybyddiaeth am hawliau dinasyddion er mwyn eu cefnogi i aros yma.Gall dinasyddion yr UE a’u teuluoedd sydd wedi bod yn preswylio’n barhaus yn y DU am bum mlynedd tan 31 Rhagfyr 2020 wneud cais am statws preswylydd sefydlog drwy Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, Llywodraeth y DU.

Byddant yn parhau i allu gweithio, astudio a chael buddion a gwasanaethau yn y DU ar yr un sail ag yn awr. Bydd y rhai nad ydynt wedi bod yn preswylio’n barhaus am bum mlynedd yn gymwys am statws preswylydd cyn-sefydlog. Byddant hefyd yn gallu gweithio, astudio a chael buddion a gwasanaethau yn y DU ar yr un sail ag yn awr.

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gymorth a chefnogaeth cyfreithiol am ddim i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymru.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn:

  • cynnig cymorth gyda cheisiadau ac yn rhoi cyngor ar faterion lles cymdeithasol a hawliau yn y gweithle drwy rwydwaith Cyngor ar Bopeth ledled Cymru;
  • darparu gwasanaeth cynghori ar fewnfudo am ddim sy’n cynnig cymorth arbenigol ar gyfer achosion cymhleth, drwy gwmni cyfreithiol sy’n arbenigwyr ar fewnfudo, Newfields Law;
  • cynyddu’r ddarpariaeth o ganolfannau cymorth digidol yng Nghymru – i helpu’r rhai heb fynediad at dechnoleg ddigidol i wneud cais am statws preswylydd sefydlog;
  • gweithio gydag amrywiol elusennau a phartneriaid ar draws Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r angen i wneud cais am statws preswylydd sefydlog mewn cymunedau agored i niwed ac anodd cyrraedd atynt.

Mae gwefan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru yn rhoi darlun clir o’r gwasanaethau cyngor cyfreithiol am ddim sydd ar gael yng Nghymru. http://www.eusswales.com/cy/

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/03/24 | Categorïau: Dylanwadu |

Awgrymiadau Mark Drakeford ar gyfer dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy