RNLI volunteers in flooded highstreet

Gwirfoddoli ac ymateb brys

Cyhoeddwyd : 20/07/22 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Gwnaeth sesiwn yn gofod3 eleni ddisgrifio datblygiad fframwaith ar gyfer gwella cydweithio rhwng y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol, fel y gellir defnyddio gwirfoddolwyr yn fwy effeithiol mewn argyfyngau yn y dyfodol.

Mae gwirfoddoli wedi hen ddiffinio ymatebion cymunedau i argyfwng. Mae graddfa ac amlder yr argyfyngau rydyn ni wedi’u hwynebu’n ddiweddar wedi taflu sbotolau ar weithredu gwirfoddol – ei bwysigrwydd, effaith a’i gynaliadwyedd.

Gwnaeth yr ymateb cymunedol gwerthfawr i bandemig Covid-19 ac argyfyngau mawr eraill amlygu’r angen i gydlynu gwirfoddolwyr yn effeithiol.

Gyda chymorth Grŵp Gwydnwch Cymru, gwnaeth y Groes Goch Brydeinig, gyda chyllid gan Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru, gydlynu gwaith ymchwil ac ymgynghoriad er mwyn gwella’r gwaith o gydlynu gwirfoddolwyr yng Nghymru wrth ymateb i argyfyngau, drwy edrych ar bartneriaethau o fewn a rhwng y trydydd sector, y sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Cafodd y gwaith hwn ei arwain gan y Groes Goch a’i gyllido gan grant Strategol Gwirfoddoli Cymru.

Mae’r fframwaith yn ystyried y camau gwahanol mewn argyfwng:

Weithiau (ond nid bob amser), mae yna gam cynllunio, a ddilynir gan anterth yr argyfwng a chyfnod adfer. Mae gan dri math o wirfoddolwyr ran i’w chwarae:

  • gwirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar argyfyngau, sydd wedi’u hyfforddi a’u paratoi i ymateb 24/7, fel timau achub. Yn ystod Covid-19, profiad llawer o wirfoddolwyr o’r fath oedd na chawsant eu defnyddio digon.
  • gwirfoddolwyr, sydd â sgiliau trosglwyddadwy, mynediad at gyfarpar a gwybodaeth leol werthfawr. Mae’r rhain ar gael mewn niferoedd mawr drwy’r mudiadau y maen nhw fel arfer yn gwirfoddoli â nhw.
  • Gwirfoddolwyr digymell, gan gynnwys pobl sy’n mynd heibio a chymdogion sydd eisiau helpu. Po fwyaf yw’r argyfwng, mwya’n byd y mae angen rheoli’r ymateb hwn yn ofalus, am resymau effeithlonrwydd a diogelu.

Bydd adroddiad ar gael cyn hir,  gydag argymhellion ar gyfer fframwaith cydlynu a fydd yn mynd at Fforwm Gwydnwch Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen ag ef.

Er mwyn mynd â’r gwaith hwn ymlaen, bydd angen ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn fforymau gwydnwch cenedlaethol a lleol a chasglu data ar fudiadau lleol a’u gallu, er mwyn llywio cynlluniau argyfwng lleol.

Os hoffech gael gwybod  pan fydd yr adroddiad ar gael,  ebostiwch fliddell@wcva.cymru

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Pobl ifanc yn arwain y ffordd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Ymunwch ag ymgyrch Llysgennad #byddaf!

Darllen mwy