Menyw mewn crys-t coch o'r grŵp cymorth cymunedol, The Arches, yn gadael fferyllfa gyda phresgripsiwn ar gyfer preswylydd Rhayader bregus

Gwerthoedd a gwerth gwirfoddoli – ein hased cudd

Cyhoeddwyd : 19/10/22 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Bydd papur a ysgrifennwyd ar gyfer Comisiwn Bevan ac a gyhoeddwyd ganddo, yn cael ei lansio ym mis Tachwedd. Dyma’r crynodeb o’r canfyddiadau.

Mae gwirfoddolwyr bob amser wedi gwneud cyfraniad hanfodol i faes iechyd a gofal yng Nghymru, ond mae profiad pandemig COVID-19 wedi gwneud pŵer a photensial gwirfoddoli yn fwy gweladwy. Mae’r pwysau ar ein system iechyd a gofal a’i gweithlu a delir yn mynnu ein bod yn edrych yn fwy difrifol ar sut gallwn fwyafu potensial ein holl adnoddau, gan gynnwys gwirfoddoli.

DEALL Y DIRWEDD

Mae gwirfoddolwyr yn weithredol mewn cymunedau ac o fewn lleoliadau iechyd a gofal, yn cyfrannu at yr agenda atal, yn cefnogi gofal rheng flaen neu’n ei roi ar waith ac yn galluogi adferiad mewn llawer o ffyrdd. Mae angen i ni ddeall natur amrywiol gwirfoddoli, sy’n cwmpasu amrediad cyfan o weithgarwch, o rolau anffurfiol i rolau strwythuredig ac arbenigol mwy ffurfiol.

Er y nodweddir gweithgarwch anffurfiol gan ei hunanlywodraeth a’i annibyniaeth o’r wlad, gall cyfleoedd gwirfoddoli ffurfiol gael eu cyd-gynhyrchu, eu hadnoddi a’u datblygu i fynd i’r afael â chanlyniadau iechyd cenedlaethol blaenoriaethol. Bydd hyn yn fwyaf effeithiol ochr yn ochr â gweithgareddau statudol a phroffesiynol fel rhan o system ranbarthol integredig.

EFFEITHIAU CADARNHAOL GWIRFODDOLI

Mae fwyfwy o dystiolaeth i gefnogi effeithiau cadarnhaol gwirfoddoli ar iechyd a lles cleifion, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth, ar staff, ar systemau iechyd ac ar wirfoddolwyr eu hunain.

Gall helpu i liniaru rhai o’r problemau enbyd sy’n wynebu ein system iechyd a gofal heddiw trwy, er enghraifft, gynnig amser ar gyfer sgyrsiau, cymorth ymarferol neu wybodaeth sy’n canolbwyntio ar y claf, trwy alluogi gwasanaethau i gael eu hymestyn yn ehangach ac yn agosach at adref a thrwy dynnu galwadau oddi ar ysgwyddau gwasanaethau aciwt.

FFRAMWAITH IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Mae fframwaith ar gyfer gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wedi’i ddatblygu i ddarparu sylfaen gyffredin ar gyfer datblygu gwirfoddoli ar lefel ranbarthol sy’n integredig, yn gynaliadwy ac wedi’i adnoddi.

Mae angen i ni ddatblygu’r hyn sy’n gweithio’n dda a’i rannu’n ehangach er mwyn cyflawni newid diwylliannol o fewn cyrff statudol ac amlsector a fydd yn galluogi lle i wirfoddoli ffynnu a chael cymaint â phosibl o effaith. Nid yw gofal iechyd darbodus yn haeddu llai.

DARGANFOD MWY

Gallwch ddarllen y papur llawn yma. Am fwy o wybodaeth am wirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ewch i’n tudalen we Helplu Cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Pobl ifanc yn arwain y ffordd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Ymunwch ag ymgyrch Llysgennad #byddaf!

Darllen mwy