Golwg agos ar bobl ifanc yn rhoi eu dwylo at ei gilydd. Ffrindiau â pentwr o ddwylo yn dangos undod a gwaith tîm.

Gwahoddiad i ymuno â Chymuned Ymarfer Diogelu

Cyhoeddwyd : 25/08/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Carem wahodd swyddogion ac arweinwyr diogelu’r sector gwirfoddol i ymuno â Chymuned Ymarfer Diogelu newydd CGGC.

Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol, yn enwedig y rheiny sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Mae diogelu da a phriodol yn darparu sicrwydd cyhoeddus ynglŷn â’ch mudiad ac yn cyfrannu tuag at enw da cadarnhaol y sector yn gyffredinol.

Bydd Cymuned Ymarfer Diogelu CGGC yn darparu fforwm i bobl sydd â chyfrifoldebau diogelu o fewn elusennau a mudiadau gwirfoddol i ddod ynghyd, rhannu arfer dda, a thrafod pynciau amserol.

Cynhelir y digwyddiad cyntaf ar ddydd Iau 24 Medi rhwng 10am – 11am a bydd yn cynnwys cyflwyniad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar wiriadau DBS gyda chyfle i holi cwestiynau: Digwyddiad Cymuned Ymarfer Diogelu.

Bydd aelodaeth o’r Gymuned Ymarfer yn cynnwys:

  • Digwyddiadau ar-lein ar gyfer swyddogion ac arweinwyr diogelu gyda siaradwyr arbenigol ar faterion diogelu
  • E-fwletin rheolaidd ynglŷn â’r newyddion diweddaraf yn ymwneud â diogelu
  • Mynediad i fforwm drafod ar-lein wedi’i hwyluso gan CGGC

Pwy all ymuno?

Bydd aelodaeth ar agor i bobl sydd â chyfrifoldebau diogelu o fewn eu mudiadau. Gallai’r rhain gynnwys:

  • Swyddogion Diogelu neu arweinwyr dynodedig
  • Ymarferwyr diogelu
  • Ymddiriedolwyr â chyfrifoldeb dros ddiogelu

Os hoffech ymuno â’r Gymuned Ymarfer, e-bostiwch ein Swyddog Diogelu, Suzanne Mollison, gan nodi gwybodaeth ynglŷn â’ch rôl ddiogelu.

Sut y gall CGGC eich helpu gyda diogelu 

  • Gwasanaeth ymholiadau di-dâl sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth gyfrinachol un-i-un gan ein Swyddog Diogelu
  • Gwybodaeth, canllawiau ac adnoddau di-dâl am ddiogelu
  • Cyflwyniadau, sesiynau gwybodaeth a chymorthfeydd i’ch sefydliad neu eich aelodau
  • Cyfleoedd dysgu amrywiol, gan gynnwys modiwlau ar-lein, gweminarau a hyfforddiant wyneb yn wyneb

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â diogelu, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu drwy anfon ebost i safeguarding@wcva.cymru neu cysylltwch â ni ar 0300 111 0124.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lansio Porth Data newydd a gwell i’r Sector Gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Rôl y sector gwirfoddol mewn iechyd a gofal yng Nghymru

Darllen mwy