Pobl ifanc yn gwirfoddoli mewn banc bwyd

Grantiau Gwirfoddoli Cymru bellach ar agor

Cyhoeddwyd : 18/01/21 | Categorïau: Cyllid | Gwirfoddoli |

Mae cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru 2021/22 bellach yn agored i geisiadau, gyda phwyslais ar brosiectau sy’n cefnogi Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac mae wedi’i lunio i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ganfod cyfleoedd i ragor o bobl wirfoddoli, drwy grantiau hyd at £20,000.

Eleni, bydd cynllun grantiau Gwirfoddoli Cymru’n canolbwyntio ar ymyriadau 6 mis sy’n mynd i’r afael â rhwystrau gwirfoddoli, gan roi profiad cadarnhaol i’r gwirfoddolwr a chael effaith hirdymor ar y gymuned. Rydyn ni’n gobeithio gwneud hyn drwy wneud yn siŵr bod amcanion y cyllid yn cyd-fynd â nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yw gwella’r ffordd mae Cymru’n cyflawni Llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Drwy ariannu mudiadau i gefnogi a hyfforddi unigolion drwy gyfleoedd gwirfoddoli o ansawdd,

mae gwirfoddoli’n cael effaith gadarnhaol ar y gwirfoddolwr a’r gymdeithas yn syth ac yn y tymor hir.  Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i gyflawni cenhadaeth a gwerthoedd mudiadau Gwirfoddol/neu’r Trydydd Sector yn genedlaethol.

Mae prosiectau blaenorol wedi cyflawni canlyniadau sylweddol, gan hyrwyddo datblygiad gwirfoddolwyr. Dywedodd un gwirfoddolwr… ‘mae’r hyfforddiant wedi rhoi ymdeimlad o gyfranogiad, hunan-barch a chynhwysiant i mi. Mae fy merch wedi sylwi ar yr effaith mae hyn wedi’i chael arna i! Mae sgiliau trosglwyddadwy fel rheoli amser a chynllunio yn fy helpu i reoli fy ngorbryder yn well’.

Mae dyfarniadau wedi gweithio’n galed hefyd i gael gwared â rhwystrau, er enghraifft, fe weithiodd un mudiad gyda nhw ‘… i roi sylw i broblemau trafnidiaeth drwy dalu am fân dreuliau ar gyfer teithio ar fws ynghyd â mynd a mynd gyda nhw ar eu taith bws gyntaf i fagu eu hyder ac i leihau eu gorbryder.’

Ni fyddai prosiect arall sy’n gweithio yng nghefn gwlad Cymru wedi gallu ymgysylltu â gwirfoddolwyr ‘heb y llety am ddim rydyn ni’n ei gynnig i wirfoddolwyr sy’n gwirfoddoli gyda ni dros wythnos seibiant…’.

Mae gwirfoddoli gan bobl ifanc yn cael ei hybu a’i gefnogi drwy’r cynllun grantiau hwn ac mae 30% o’r cyllid sydd ar gael wedi’i neilltuo i gefnogi prosiectau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr ifanc rhwng 11 a 25 oed yn unig.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalennau cyllido cynllun grant Gwirfoddoli Cymru.

Bydd y broses ymgeisio ar Borth Ceisiadau Amlbwrpas CGGC.  I gofrestru ac i weld y cyfleoedd ariannu agored sy’n cael eu gweinyddu gan CGGC, ewch i wefan MAP.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/07/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae’r Bwrsari i arweinwyr yng Nghymru yn ôl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 25/05/24 | Categorïau: Cyllid |

Cryfhau’r bartneriaeth rhwng Cymru ac Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy