Two young people volunteer at food distribution centre

Grant Strategol Gwirfoddoli – agor nawr

Cyhoeddwyd : 19/07/22 | Categorïau: Cyllid | Gwirfoddoli |

Mae cynllun Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru ar agor am geisiadau tan 7 Awst.

A allech chi ddatblygu prosiect a allai gyflwyno ffordd arloesol i wirfoddoli gyfrannu at flaenoriaethau strategol cenedlaethol?

Bydd grant Strategol Gwirfoddoli Cymru eleni yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y rhaglen beilot gychwynnol. Bydd prosiectau yn datgloi’r potensial ar gyfer ymgorffori a/neu uwchraddio’r gwirfoddoli cydgysylltiedig. Croesawir ceisiadau grant ar gyfer prosiectau hyd at 12 mis o hyd gwerth rhwng £50,000 a £100,000.

NODAU’R GRANT

Bydd y gronfa hon yn galluogi nifer fach (pedwar – Chwech) o fuddsoddiadau strategol i adeiladu ar y dulliau/mentrau newydd neu well o wirfoddoli ledled Cymru ac i ddysgu oddi wrthyn nhw. Bydd yn galluogi’r cynnydd a wnaed yn ystod y pandemig i gael ei archwilio ymhellach a’i ‘ymwreiddio’ i mewn i waith parhaus.

Gallai prosiectau, er enghraifft, adeiladu ar wersi sydd wedi’u dysgu hyd yn hyn neu werthuso a chryfhau eich dull gweithredu ymhellach – gan gynyddu graddfa, ehangu partneriaethau, egluro arweinyddiaeth ac atebolrwydd neu adeiladu seilwaith cymorth cryfach.

AMCANION Y GRANT

Datgloi potensial strategol gwirfoddoli yn ystod y cyfnod mwy hirdymor drwy:

  • Adnabod yr angen strategol ac edrych ar gyfleoedd gwirfoddoli newydd neu gael gwared â rhwystrau i wirfoddoli;
  • Edrych ar bartneriaethau o fewn y trydydd sector, y sector preifat a’r sector cyhoeddus a’r partneriaethau sydd rhyngddynt;
  • Cefnogi’r gwaith o uwchraddio isadeiledd strategol a threfnu gwirfoddolwyr i ymgorffori arferion da sy’n dod i’r amlwg;
  • Dysgu’n drylwyr am gydraddoldeb a chynhwysiant ym maes gwirfoddoli a sut y mae hyn yn effeithio ar gymunedau a’u lefelau ymgysylltu;
  • Cryfhau partneriaethau;
  • Hybu buddsoddi ariannol ac anariannol pellach.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan brosiectau a fydd yn cynnwys neu’n gweithio er budd ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau llawn y cynllun yma. I wneud cais, ewch i https://map.wcva.cymru

Os oes gennych chi syniadau yr hoffech chi eu trafod, cysylltwch â ni.

Os yw eich syniadau yn ymwneud â gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, bydd Rhyeolwr Helplu Cymru yn falch o glywed oddi wrthoch fliddell@wcva.cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 15/03/23 | Categorïau: Cyllid |

Dyddiad cau wedi’i ymestyn – Cyllid ychwanegol ar gyfer busnesau cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/03/23 | Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth |

Grwpiau ffocws ar gymorth i godi arian

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/01/23 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

CGGC yn cyllido gwymon a ffrogiau dawns er mwyn achub y blaned

Darllen mwy