Dyn ifanc Americanaidd Affricanaidd yn helpu dyn anabl hŷn i godi o gadair olwyn ar y stryd

Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol

Cyhoeddwyd : 04/06/21 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Yn dod yn fuan, adnodd rhyngweithiol i helpu â datblygiad gwirfoddoli o fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydyn ni weld gweld datblygiadau gwych mewn gwirfoddoli mewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod COVID-19. Gwahanol fudiadau yn gweithio gyda’i gilydd yn greadigol ac yn gydweithredol, prosesau recriwtio a chynefino symlach ar gyfer gwirfoddolwyr ac uwchlaw popeth, mwy o gydnabyddiaeth (gan benderfynwyr a chan y cyhoedd) o’r cyfraniadau pwysig y gall gwirfoddolwyr eu gwneud yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Er mwyn helpu i gadw a datblygu ‘enillion’ o’r fath ymhellach, mae Helplu Cymru wedi bod yn gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Comisiwn Bevan a Richard Newton Consulting, i lunio Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol.

ADNODD DIGIDOL

Mae’r adnodd digidol rhyngweithiol hwn yn edrych ar chwe chwestiwn allweddol ar wirfoddoli, o safbwynt pedair ‘cynulleidfa’ wahanol:

  1. comisiynwyr/cynllunwyr
  2. mudiadau cyflenwi
  3. cyrff seilwaith, a
  4. grwpiau cymunedol.

Yn hytrach na chynnig atebion, mae’n awgrymu meysydd i’w hystyried wrth feddwl am ddechrau gwasanaethau gwirfoddoli neu eu datblygu – boed hynny yng nghyd-destun gwasanaethau’r sector cyhoeddus neu gymunedau lleol.

Mae fideos byr wedi’u cynnwys yn y fframwaith, sy’n rhoi enghreifftiau cyfoes o ble a sut mae gwirfoddoli’n cymryd rhan yn y gwaith o ddarparu neu wella darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol. Mae dolenni hefyd i amrywiaeth o adnoddau ymarferol ac adroddiadau tystiolaeth.

Y CWESTIYNAU YR EDRYCHIR ARNYNT

Dyma’r chwe chwestiwn yr edrychir arnynt yn y Fframwaith:

  • Sut ydym yn cynnwys gwirfoddoli wrth gyflenwi ein gwasanaethau?
  • Sut ydym yn cynllunio ar gyfer gwirfoddoli?
  • Gyda phwy ddylem weithio i gyflenwi gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?
  • Sut ydym yn rheoli a datblygu gwirfoddoli?
  • Sut ydym yn mesur yr effaith y mae gwirfoddoli’n ei chael?
  • Sut ydym yn siarad am wirfoddoli?

Nodwyd y rhain fel cwestiynau cyffredin sy’n berthnasol ar draws amrediad o safbwyntiau, o gynllunio gwasanaethau i’w cyflenwi. Ond mae’r materion a’r ystyriaethau perthnasol mewn ymateb i bob cwestiwn wedi’u teilwra i ‘gynulleidfaoedd’ gwahanol.

YR YMCHWIL Y TU ÔL I HYN

Mae’r fframwaith yn disgrifio’n gryno’r broses gydgynhyrchiol a ddilynwyd wrth ei ddatblygu, a oedd yn cynnwys arolwg ar-lein a nifer fawr o grwpiau ffocws a chyfweliadau. Mae themâu a ddaeth i’r golwg fel blaenoriaethau yn y sgyrsiau hyn i’w gweld yn amlwg yn naratif y fframwaith.

Cyflwynir trosolwg o’r arferion cyfredol wrth wirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, ynghyd ag asesiad o ‘ble’r ydyn ni’ ar daith i gynyddu aeddfedrwydd.

Mae’r prosiect wedi’i gyllido gan Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws Llywodraeth Cymru. Bydd adroddiad mwy manwl o’r prosiect a’i argymhellion ar gael yn fuan ar dudalen we Helplu Cymru, ynghyd â’r adnodd fframwaith ei hun.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/06/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Perthnasau rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

‘Fe es i o fod yr un mwyaf swil i fod yn geffyl blaen’

Darllen mwy