Aelodaeth CGGC ar agor i unrhyw elusen, grŵp gwirfoddol, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru.

DIWEDDARWYD: 15 Tachwedd 2023

Dyma restr o’n haelodau. Dysgwch fwy am ddod yn aelod o WCVA.

A | B | C | D-E | F-G | H-L | M | N-O | P | Q-R | S | T | U-Z

9Trees Carbon Offsetting CIC

A

ABF (Advance Brighter Futures), Wrecsam

Ace – Gweithredu yng Nghaerau a Threlái

ACE (Achieve, Create, Educate) Casnewydd

ACEVO – Cymdeithas Prif Weithredwyr Sefydliadau Gwirfoddol

Achub Milgwn Cymru

Achub Milgwn Hectors

Achub y Plant DU

Addysg Cymeriad a Sgiliau Personol

Addysg Oedolion Cymru

Adferiad Recovery

Advanced Steam Traction Trust

Adfywio Cymunedol Glyncoch Cyf

Advance Steam Traction Trust (ASTT)

Advocacy and Capacity Development Association

Afonydd Cymru

Africa Health Organisation (AHO)

Age Connects Castell-nedd Port Talbot

Age Connects Morgannwg

Age Connects Torfaen

Age Cymru – Caerdydd

Age Cymru – Dyfed

Age Cymru – Gorllewin Morgannwg

Age Cymru – Gwent

Age Cymru – Gwynedd a Môn

Agored Cymru

Ail-Gylchu Gogledd Cymru IT

Ailgysylltu Caerfyrddin

Amgueddfa Cymru

Anabledd Cymru

Anabledd Dysgu Cymru

Angling Cymru

Anheddau Cyf

Anrheg Ffion

Anthem, Cronfa Gerdd Cymru

Antur Nantlle Cyf

Antur Teifi

Aren Cymru

Arts Factory

Arts4 Wellbeing

Asiantaeth Ynni Hafren Gwy Cyfyngedig

Association of Charity Independent Examiners

Asthma and Lung UK Cymru

Asynnod Eryri

Ategi Cyf

Aura Hamdden a Llyfrgelloedd

Autistic Haven CIC

Autistic Minds Limited

Autistic Parents UK

Awel Aman Tawe

B

Ballet Cymru

Banc Bwyd Pantri

Banc Bwyd Taf Elai

Barefootfarming CIC

Barod (Prif Swyddfa)

Y Bartneriaeth Awyr Agored

BBC Plant Mewn Angen

Beat

Bees for Development

Befriending Networks

The Benefit Advice Shop

Beic i’r Dyfodol

Benthyg Cymru

BE.Xcellence CIC

Biwro Gwirfoddolwyr Aberhonddu

Blynyddoedd Cynnar Cymru

Bracken Trust Cancer Support Centre

Briton Ferry Llansawel AFC

BulliesOut

Bwrdd Cyllid Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu Cyf

Bws Barbara Gogledd Cymru

C

Cadetiaid Mor Cei Connah

Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg

Cadwch Gymru’n Daclus

Camau’r Cymoedd

Cancer Research and Genetics UK

Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful (Canolfan Soar)

Canolfan Adsefydlu Alcohol a Chyffuriau Ty Brynhawel

Canolfan Allgymorth Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Antioch

Canolfan Argyfwng Teuluol Sir Drefaldwyn (MFCC)

Canolfan Cefnogaeth Trais a Cham-Drin Rhywiol (Gogledd Cymru)

Canolfan Cynghori Ynys Mon

Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon (SRCDC)

Canolfan Deuluol Ty Enfys

Canolfan Deulu Casnewydd

Canolfan Dynamic i Blant a phobl ifanc ac anableddau, Wrecsam

Canolfan Gofalwyr Pen Y Bont ar Ogwr

Canolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru

Canolfan Gymunedol Llanbedr

Canolfan Gymunedol Tsieineaidd Casnewydd

Canolfan Gynghori Aberhonddu

Canolfan Huggard

Canolfan Ieuenctid Tysul

Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau

Canolfan Merched Gogledd Cymru Cyf

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbran

Canolfan Van-guard Caerffili

Canolfan Waunfawr

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Canolfan y Fron

Cardiff Hongkongers CIC

Cartref Cwn Caerdydd

Cartrefi Cymru

Caru Gogledd Cymru

Cefnogaeh Eiriolaeth Cymru (ASC)

Cefnogaeth Rhiant Cymunedol

Celfyddydau Anabledd Cymru

Celfyddydau Cymunedol Ardal Rhaeadr Gwy

Celfyddydau Cymunedol y Dyffryn a’r Fro Cyf

Cerddoriaeth Mewn Ysbytai a Gofal Cymru

CEYZ CIC

Circus Eruption

Clwb Adar Morgannwg

Clwb ar ol Ysgol Goytre

Clwb Bechgyn a Merched Grangetown

Clwb Bowlio Dan do Alcan

Clwb Mynydda Eryri

Clwb Rygbi St Albans

Clwb Rygbi Waunarlwydd

Clwb Snwcer Dyffryn Ardudwy

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Clybiau Planc Cymru Kids Club

Coetir Anian

Cor Meibion Orpheus Abertillery

County in the Community

Cranfield Trust

Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys Cyf)

Credydau Amser Tempo

Creigiau Recreation Charity

Creu Cymru

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Cwmni Addysg Rhyw

Cwmni Buddiannau Cymunedol Book of You

Cwmni Buddiannau Cymunedol Cefnogaeth Tu Fewn Tu Fas Cymru

Cwmni Buddiannau Cymunedol Creu Menter

Cwmni Buddiannau Cymunedol Fellowship of Animal Behaviour Clinicians

Cwmni Buddiannau Cymunedol Qualia Laaw

Cwmni Buddiannau Cymunedol Replenished

Cwmni Buddiannau Cymunedol The Big Skill

Cwmni Theatr Llwybr Papur

Cwmni Theatr Mess Up The Mess

Cwmni Theatr Taking Flight

Cwmni Ymddiriedolaeth Eglwysig Unedig Diwygiedig (Cymru) Cyf

Cwmniau Buddiannau Cymunedol Celf Caerleon Arts

Cwmniau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

Cwmpas

Cultivate

Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Cyfeillion Cae Chwarae Brenin Sior Penmorfa

Cyfeillion Parc Coed Gwilym

Cyflogaeth a Chymorth ELITE

Cyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliannol Tiger Bay

Cylch Chwarae Bellevue Cyfyngedig (drwy warant)

Cylch Meithrin Cwmbran

Cylch Meithrin Dinas Powys

Cymdeithas Cefnogi ME ac CFS (Cymru)

Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA)

Cymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA Cymru)

Cymdeithas Cymru Syria

Cymdeithas Ddinesig Bro Porthaethwy

Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar

Cymdeithas Gofal Sir Benfro

Cymdeithas Gristnogol Dynion Ifanc (YMCA) y Barri

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gar

Cymdeithas Gwella Merlod Dowlais

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru

Cymdeithas Gwirfoddoli Casnewydd Zimbabwe

Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin

Cymdeithas Manwerthu Elusennol

Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro (PACTO)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen y Bont ar Ogwr

Cymdeitahs Mudiadau Gwirfoddol Powys

Cymdeitahs Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Cymdeitahs Myfyrwyr y Brifysgol Agored

Cymdeithas Mynyddoedd Cambria

Cymdeithas Neuad Fictoria

Cymdeithas Plant Dewi Sant

Cymdeithas Rownderi De Cymru

Cymdeithas Sglerosis Ymledol MS

Cymdeithas Syndrom Down

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

Cymdeithas Tai Cymdeithas Gristnogol Dynion Ifanc (YMCA) Caerdydd

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Cymdeithas Tsieiniaidd Yng Nghymru

Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig

Cymorth Aren Popham

Cymorth Cymru

Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC)

Cymorth Cymunedol Trefyclo

Cymorth Cynllunio Cymru

Cymorth i Fenywod Abertawe

Cymorth i Fenywod Caerdydd

Cymorth i Fenywod Cyfannol

Cymorth i Ferched Cymru

Cymru Gynaliadol

Cymru Masnach Deg

Cymru Versus Arthritis

Cymuned Recovery Cymru

Cymunedau’n Ymlaen Mon

Cymunedau Cylchol Cymru CIC

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Cynghrair Seiriol Alliance

Cyngor a Bopeth Abertawe a Castell Nedd Port Talbot

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro

Cyngor ar Bopeth Caerffili a Blaenau Gwent

Cyngor a Bopeth Casnewydd

Cyngor a Bopeth Ceredigion

Cyngor a Bopeth Conwy

Cyngor a Bopeth Cymru

Cyngor a Bopeth Gwynedd

Cyngor ar Bopeth Merthyr Tudful

Cyngor ar Bopeth Powys

Cyngor a Bopeth Sir Benfro

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint

Cygor ar Bopeth Torfaen

Cyngor ar Bopeth Wrecsam

Cyngor Canolbarth Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO)

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)

Cynor Cymru i Bobl Fyddar

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell Nedd a Phort Talbot

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Cyngor Llyfrau Cymru

Cyngor Meddygol Cyffredinol

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taff

Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru

Cynulliad Merched Cymru

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Cyswllt Celf

Cytun: Eglwysi Ynghd yng Nghymru

D-E

DangerPoint Limited

Darganfod – Gwirfoddoli i Fyfyrwyr Abertawe

DASH Iechyd Meddwl a Lles CIC

Dasmais Singh Sabha Gurdwara Bhatra

Deafblind U.K./Deafblind Cymru

Defibbers Cymru

Dementia Friendly Swansea

Diabetes UK Cymru

Digartref Cyf

Digartref Sir Benfro

Digwyddiadau Sbarc CIC

Doing Good Catering Ltd

Dryad Bushcraft CIC

Dyneiddwyr Cymru

Edible Culture Operative (Ediculture)

Eglwys Bedyddwyr Albany Road

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Eglwys y Bedyddwyr Bethel – Pontyclun

Ein Bwyd 1200

Eiriolaeth Gorllewin Cymru/Advocacy West Wales Penfro/Pembroke

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Elidyr Communities Trust

Elusen Hamdden Creigiau

Elusen Profedigaeth Plant Sandy Bear

Enfys ASD

Everyone Can Craft CIC

Esteam The Environmental Sustainablity Team Ltd

Eye to Eye: Gwasanaeth Cwnsela i Bobl Ifanc

F-G

Families Need Fathers Both Parents Matter Cymru FNF BPM

FareShare Cymru

Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Merched – Cymru

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Ffion’s Gift

Fflamingo CIC

Fforwm 50+ Taf Elái

Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr Pobl Ag Anableddau Dysgu Caerdydd

Fframwaith Ymchwil Archaeoleg Cymru

Ffydd mewn Teuluoedd (Bwrdd Esgobaethol Abertawe ac Aberhonddu ar gyfer Cyfrifoldeb Cymdeithasol)

Fir Tree Community Association

Follow Your Dreams

Foothold Cymru

FRAME Sir Benfro

Frame Running Dragons Cardiff

Friends Of Pedal Power Project Ltd

Galeri Caernarfon Cyf

Galw’r Gyrrwr (Sir Ddinbych) Cyf (VIO)

Galw’r Gyrrwr y Drenewydd a’r Cylch

Gardd Cymunedol Ysgol Cymmer

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas

Y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain

GBV Uganda Projects

Gentle/radical

Girl Guiding Cymru

Glasbury Arts Ltd

Gofal a Thrwsio Bae’r Gorllewin

Gofal a Thrwsio Cymru

Gofal a Thrwsio Sir Pen y Bont ar Ogwr

Gofal a Thrwsio Sir Fflint

Gofal Canser Tenovus

Gofal Solfach

Goleudy

Good Neighbours in North Cardiff

Grwp Cerddwyr Aberystwyth

Grwp Darnganfod Hen Dai Cymreig

Grwp Undeb Myfyrwyr Castell  Nedd a Phort Talbot

Green Infrastructure Community

Grosmont Futures CIO

Groundworks Wales

Growth Mind and Thrive Ltd

Grow Rhondda/Mens Shed Treorci

Grwp Cartrefi Cymunedol Cymru

Grwp Hendre Cyf

Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru

Gwasanaeth Cam-drin Domestic Threshold Cyf

Gwasanaeth Cwnsela Sir Benfro

Gwasanaeth Cwnsea Ty Elis

Gwasanaeth Eiriol Annibynnol BCA

Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS)

Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth Trais Domestic Calan

Gwasanaethau Cam-drin Domestic Rhondda Cynon Taf

Gwasanaeth Cwnsela Sir Gaerfyrddin

Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Gwiethredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Gweithredu Pryder Cymru

Gwirfoddoli Sgiliau Cymru

Gwirfoddolwyr Penrhyn

Gwlyptiroedd Cymunedol Cwmbach

H-L

Hands Around the World

Haul arts in Health

Hayatt Women Trust

Headway Caerdydd a De Ddwyrain Cymru

Hedgehog Aware

Helping Hands Knitters

Helping Hands PTFA

Helpllaw Caerfyrddin

Heol Chwarae Rol Cyf

Home4U Caerdydd

Home-Start Sir y Fflint

Hope Rescue

Hosbis Marie Curie, Caerdydd a’r Fro

Hospis y Ddinas

Hwb Cyn-filwyr Casnewydd

Hwb Cyn-filwyr Rhondda

Hwb Eco Aberystwyth

Hwb Cymunedol Vernon Place

Ieuenctid Cymru

INFORM Cwm Taf Morgannwg

Innovate Trust

Inspire by Sbarduno CIC

Interlink (Inter)

KeyCreate

Kinship (Grandparents Plus)

Knighton Initiative for Dementia Action – KINDA

KPC Ieuenctid a Chymuned

Language Academy Wales

Latch – Elusen canser Plant Cymru

Legacy Network

Lido Brynaman

Life at No.27

Lingen Davies Cancer Fund

Lioness Community Projects

Llais

Llais y Goedwig

Llamau

Llanelly Hill Welfare and Memorial Hall

Llangollen Food Share

Llansamlet Mens Shed

Llesiant Rhieni Sengl

Llyfrgell Gymunedol Gresffordd a’r Cylch (GDCL)

Llyn Parc Mawr

Localgiving

M

Mabwysiadu Du

Maes Coffa Albert Wilson

Maint Cymru

Make a Smile

Mantell Gwynedd

Medrwn Mon

Megan Starr Foundation

Meiddio i Freuddwydio

Mencap Cymru

Men’s Shed Pontyclun

Mental Helath Matters Wales

Menter Bro Ogwr

Menter Caerdydd

Menter Cwm Gwendraeth Elli

Menter Dinefwr

Menter Gorllewin Sir Gar

Menter Iaith Abertawe

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Menter Iaith Bro Morgannwg

Menter Iaith Casnewydd

Menter iaith Castell Nedd Port Talbot

Menter Iaith Conwy

Mente Iaith Fflint a Wrecsam

Menter Iaith Maldwyn

Menter Iaith Merthyr Tudful

Menter Iaith Mon

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Menter Iaith Sir Benfro

Menter Iaith Caerffili

Menter Iaith Sir Ddinbych

Menter Iaith Gwynedd

Menter Mon

Mentrau iaith Cymru

Merched y Wawr

Mind Canolbarth a Gogledd Powys

Mind Castell Nedd a Port Talbot

Mind Conwy

Mind Cwm Taf Morgannwg

Mind Cymru

Mind Dyffryn Clwyd

Mind Torfaen a Blaenau Gwent

Mind ym Mro Morgannwg

Mind Ystradgynlais

Mindset Vitality

Mirili Mon Dementia Activity & Support

Mirus Cymru

Morgan’s Army Charitable Foundation

Mountain Movers Education

Mudiad Meithrin

Muddy Care CIC

Mynedd Clwb

N-O

Net-reach

Neuadd Bentref Fairbourne a Friog

Neuadd Goffa Llangynog

Neuadd Goffa Llansilin

Neuadd Gymunedol Abergorki Cyf

Neuadd Gymunedol Llaingoch

Neuadd Gymunedol St John’s (Doc Penfro)

Neuadd Les a Neuadd Goffa Llanelly Hill

Neuadd y Gweithwyr Caerffili

Neuro Therapy Centre

NewLink Wales

New Horizons Canolfan Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

New Pathways Family Therapeutic Centre of Excellence

North East Wales Mind

North Gwent Cardiac Rehabilitation and Aftercare Group

NSPPC Cymru

NUS Students’ Union Charitable Service

Oasis Caerdydd

Ogmore Valley Local History & Heritage Society

P

Papyrus – Atal Hunanladdiad Ifanc – Caerdydd

Parkinson’s DU – Cymru

Partneriaeth Adfywio Ynysybwl

Partneriaeth Awyr Agored

Partneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam

Pembroke Dock Heritage Trust Ltd

Pembroke21c Community Association

Penfeidr Meadows CIC

Penywaun Forward Together

Period Dragons

Perthyn Cymru

Pets As Therapy

Physical Empowerment CIC

Plaid Cymru

PLANED – Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro

Plant Dewi

Plant y Cymoedd – Rhondda Cynon Taf

Plant Yng Nghymru

Platfform

Plentyn Natur

Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

Pontrobert Recreation Association

Pride Cymru

PRIME Cymru

Prosiect Cymunedol Christ Well

Prosiect Kaleidoscope

Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin Rhyl

Prosiect Seagrass

Q-R

Queer Little Space

RABI (Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol)

Race Council Cymru

Race Equality First Ltd

Radio BGM

Radio Cymunedol BGfm ar gyfer Blaenau Gwent

Ray of Light  Cancer Support Cymru

RBI Cymru

RCMA Social Enterprise (riverside Real Food)

Rebel Rise

Re-Create (Cymdeithas Gwasanaethau Chwarae Caerdydd a’r Fro)

RecoverED

Resolve It CIC

Rhaglen Fenter Ynysybwl

Rheilffordd Cymoedd Pen y Bont ar Ogwr

Rheilffordd Talyllyn

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RHAG)

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru

Rhwydwaith Maethu Cymru

Rhwydweithio dro Ymwybyddiaeth Fyd-eang o Integreiddio Amlddiwylliannol (NWAMI)

RNIB Cymru

RNID

Rockspur Fords FC

RSPB Cymru

RSPCA Cymru

RTB Glyn Ebwy FC

S

Saethwyr Colwyn

Samariaid Cymru

Sang-Ngak-Cho-Dzong

Search and Rescue Dog Association (Cymru)

Sefydliad Banc Lloyds yng Nghymru a Lloegr

Sefydliad Bevan

Sefydliad Celf Josef Herman

Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Dysgu a Gwaith

Sefydliad Cymunedol Clwb Pel Droed Caerdydd

Sefydliad Cymunedol Cymru

Sefydliad Materion Cymru

Sefydliad Samye Cymru

Sefydliad Waterloo

Sefydliad y Glowyr Llanhiledd

Seren Ffestiniog Cyf

Settled

Settled IT Cymru Ltd

Sgowtiaid Cymru

Share Centre

Shelter Cymru

Sign and Share Club

Sioe Flynyddol Llanbrynmair

Siop Cyngor ar Fudd-daliadau

Sipsiwn a Theithwyr Cymru

Sistema Cymru – Codi’r To

Sgeti Community Outreach Project

SNAP Cymru

Space4U Caerdydd

Span Arts Ltd

Split the Difference

St John’s House Trust (Pen y Bont ar Ogwr)

St Madoc of Ferns Community Group

St Michael’s Community Center

Stand Tall Vale

Stori (gynt Hafan Cymru)

Strategaeth Dinas y Rhyl

StreetGames (Cymru/DU)

Sustrans Cymru

Swansea Music Art Digital (MAD)

Sylfaen Paul Satori

Syrcas Gymunedol Casgwent

T

Tai Dewis Cyf

Tanio (Celfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro cyn hyn)

Tanio llinell: Amgueddfa Castell Caerdydd o’r Milwr Cymreig

Tasty not Wasty CIC

Tafy – Tillery Action for You

Tehniquest

The Bridge Church Casgwent

The Bridge Saundersfoot

The Care Collective De Cymru Ltd

The Drawing Board

The Game Change Project

The Hospital Saturday Fund

The Mentor Ring

The Parish Trust

The SAFE Foundation

The Shed & Beyond (Pembre a Burry Port Men’s Shed)

The Wallich

The Welsh Inclusion Sports Association CIC

The Willow Collective

Thatre Byd Bach

Theatr Gerdd Ieuenctid Llandudno

Theatr Hijinx

Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Thirtyone:eight

Time Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) Abertawe

Timecentres UK Ltd

Tir Dewi

Tir Natur

Togoodtowaste – Elusen Ailgylchu Dodrefn y Cymoedd

Tools for Self Reliance (TFSR) Cymru

TPAS Cymru

Trac Cymru

Trafnidiaeth Gymunedol Travol

Trash Free Trails CIC

Trees for Change

Triniaeth Deg i Fenywod Cymru

Ty Banc Canal Group

Ty Luke O’Connor

Tyddyn Mon Co. Ltd

Tydfil Training Consortium Ltd

Tyfu Caerdydd

Tyfu Cyfleoedd Gwirioneddol i Ferched Cymru

U-Z

UARE Uk

Umoyo.org Ltd

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

Undeb Myfyrwydd Coleg Cambria

Undeb Myfyrwyr Coleg Gwyr

Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent

Undeb Myfyrwyr Coled Pen y Bont

Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Benfro

Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gar / Undeb Myfyrwyr Coleg Ceredigion

Undeb Myfyrwyr Coleg y Cymoedd

Undeb Myfyrwyr Grwp Llandrillo Menai

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru

Undeb Myfyrwyr Wrecsam Glyndwr

Undeb Myfyrwyr Drindod Dewi Sant

Undeb y Myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Undeb y Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro

Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gwneuthurwyr Cymru

Usk Rural Life Museum

Vision 21 – Cyfle Cymru

Vision Support

Visionary – Linking Sight Loss Charities

Voices from Care Cymru

Wales Ukulele Project

Welshpool & District u3a

Women Chat and STEM Club Riverside

Women Connect First

The Willow Collective CIC

Work in Progress

WWF Cymru

Y Clwb Cerddwyr

Y Clwb Gweithio

Y Ganolfan Arwyddo-golwg sain

Y Grwp Teulu a Chymuned

Y Groes Goch Brydeinig

Y Lolfa

Y Sefydliad Iechyd Meddwl – Cymru

Y Siartwyr Ein Treftadaeth

Ymddiredolaeth Canolfan y Mileniwm Pilgwenlli Cyf

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (BCT)

Ymddiriedolaeth Afu Prydain

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a’r Fenni

Ymddiriedolaeth Crochendy Nantgarw

Ymddiriedolaeth Datblygu Corneli a’r Fro

Ymddiriedolaeth Datblygu Ystalafera

Ymddiriedolaeth Ddatblygu Gorseinon

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Ymddiriedolaeth Elusennol Comptons Yard

Ymddiriedolaeth Elusennol Morgannwg Endeavour

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru – Caerdydd

Ymddiriedolaeth Maes Hamdden Llanharan

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Ymddiriedolaeth Penllergare

Ymddiriedolaeth Seiclo Geraint Thomas

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins Cymru

Ymddiriedolaeth Treftadaeth Cymunedol Menai

Ymddiriedolaeth Gymunedol y Fenni

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad Cwm Ogwr

Ynni Cymunedol Cymru

Young and Mindful CIC

Your Voice Advocacy Project

Yr Ardd

Zimbabwe Newport Volunteering Association