Aelodaeth CGGC ar agor i unrhyw elusen, grŵp gwirfoddol, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru.

DIWEDDARWYD: 10 AWST 2022

Dyma restr o’n haelodau. Dysgwch fwy am ddod yn aelod o WCVA.

A | B | C | D-E | F-G | H-L | M | N-O | P | Q-R | S | T | U-Z

9Trees Carbon Offsetting CIC

A

Abergavenny Community Trust

Abergorki Community Hall

ABF (Advance Brighter Futures), Wrecsam

Ace – Gweithredu yng Nghaerau a Threlái

ACE (Achieve, Create, Educate) Newport

ACEVO – Cymdeithas Prif Weithredwyr Sefydliadau Gwirfoddol

Achub Milgwn Cymru

Achub y Plant DU

Action on Postpartum Psychosis

Addysg Cymeriad a Sgiliau Personol

Addysg Oedolion Cymru

Adferiad Recovery

Adoption UK

Advanced Steam Traction Trust

Advice Canolbarth Cymru

Advocacy Services North East Wales

Afonydd Cymru

Africa Health Organisation (AHO)

The African Diaspora Social Centre of the Queen of Wales

Age Connects Caerdydd a’r Fro – Llanisien

Age Connects Castell-nedd Port Talbot

Age Connects Morgannwg

Age Connects Torfaen

Age Cymru – Caerdydd

Age Cymru – Dyfed

Age Cymru – Gorllewin Morgannwg

Age Cymru – Gwent

Age Cymru – Gwynedd a Môn

Agored Cymru

Alcan Indoor Bowls Club

Alltudion ar waith

Amgueddfa’r Mor Porthmadog

Anabledd Cymru

Anabledd Dysgu Cymru

Angling Cymru

Anheddau Cyf

Antur Nantlle Cyf

Antur Teifi

Antur Waunfawr

Anxiety Action Wales

Aren Cymru

AriSEE CIC

Arts Factory

ASD Rainbows

Asiantaeth Ynni Hafren Gwy Cyfyngedig – Highnam

Association of Charity Independent Examiners

Asynnod Eryri

Ategi Cyf

Aura Hamdden a Llyfrgelloedd

Autistic Haven CIC

Autistic Minds Limited

Autistic Parents UK

Awel Aman Tawe

B

Banc Bwyd Pantri

Banc Bwyd Ynys Môn

Barnardo’s Cymru – Trident Court – Caerdydd

Barod (Prif Swyddfa)

Y Bartneriaeth Awyr Agored

BBC Plant Mewn Angen

Beat

Bees for Development

Beiciau Gwaed Cymru

Believe Organ Donor support

The Benefit Advice Shop

Bike to the Future

Biwro Gwirfoddolwyr Aberhonddu

Blaenavon Wheelers

Blossom & Bloom

Bracken Trust Cancer Support Centre

Breaking Barriers Community Arts

Brecon Advice Centre

Brevio Ltd

British Heart Foundation (BHF) Cymru CAERDYDD

Bro Radio

BulliesOut

Busnes yn y Gymuned

Bwrdd Cyllid Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu Cyf

Bws Barbara Gogledd Cymru

C

Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg

Cadwch Gymru’n Daclus – Caerdydd

Camau’r Cymoedd

Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful (Canolfan Soar)

Canolfan Allgymorth Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Antioch

Canolfan Cydweithredol Cymru

Canolfan Datblygu De Glan-yr-afon

Canolfan Deuluol Tŷ Enfys

Canolfan Dynamic i blant a phobl ifanc ag anableddau, Wrecsam

Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru

Canolfan Gymunedol Llanbedr

Canolfan Ieuenctid Tysul

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Canolfan Merched Gogledd Cymru Cyf

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân

Canolfan Teuluol Casnewydd

Canolfan Waunfawr

Canolfan Van-guard Caerffili

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Canolfan Adsefydlu Alcohol a Chyffuriau Brynawel House

Cardiff Bangladeshi Society (CBS)

The Cardiff Blues Community Foundation

The Care Collective De Cymru Ltd

Cartrefi Cymru – Caerdydd

Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC)

Celf-Able

Celfyddydau Anabledd Cymru

Celfyddydau Cymunedol Ardal Rhaeadr Gwy

The Centre for Building Social Action Limited

Y Cerddwyr

Cerrig Camu Gogledd Cymru

CEYZ CIC

Champions for Ynyshir

Charity Community Hub

Chartered Institute of Housing

Chernobyl Children Cancer Care Cardiff

Chwarae Cymru – Caerdydd

Chwarae Teg – Caerdydd

Circus Eruption

Clio Training & Consulting

Clwb ar ôl Ysgol Goytre

Clwb Ieuenctid Canol Caerdydd

Clwb Ieuenctid Llanarmon-yn-Ial

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Clybiau Plant Cymru Kids Club

Coetir Anian

Commando Fit Aberdare Ltd & Commando Fit Kids CIC

Community House Eton Road

Connahs Quay Sea Cadets

ConnectFoundation UK

County in the Community

Cranfield Trust

Creating Chances

Creative Lives

CreativiTree CIC

Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys Cyf)

Credydau Amser Tempo

Creu Cymru

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Crossed Hands

Crossgates / Llanbadarn Fawr and District Community Centre Association

Cultivate

Cwmni Buddiannau Cymunedol Book of You

Cwmni Buddiannau Cymunedol Cefnogaeth Tu Fewn Tu Fas Cymru

Cwmni Buddiannau Cymunedol Economi Gylchol Cymru

Cwmni Buddiannau Cymunedol Fellowship of Animal Behaviour Clinicians

Cwmni Buddiannau Cymunedol Qualia Law

Cwmni Buddiannau Cymunedol Replenished

Cwmni Buddiannau Cymunedol The Big Skill

Cwmnïau Buddiannau Cymunedol Celf Caerleon Arts

Cwmni Ymddiriedolaeth Eglwysi Unedig Diwygiedig (Cymru) Cyf

Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol)

Cyfeillion Cae Chwarae Brenin Sior Penmorfa

Cyfeillon Parc Coed Gwilym

Cyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliannol Tiger Bay

Cylch Chwarae Bellevue Cyfyngedig (drwy Warant)

Cylch Meithrin Cwmbran

Cylch Meithrin Dinas Powys

Cymdeithas Cefnogi ME ac CFS (Cymru)

Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA)

Cymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA Cymru) Castell-nedd

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymdeithas Cymreig Syria

Cymdeithas Ddinesig Bro Porthaethwy

Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Cymdeithas Elusennol Ynys Mon

Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar

Cymdeithas Gofal Sir Benfro

Cymdeithas Gristnogol Dynion Ifanc (YMCA) y Barri

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr

Cymdeithas Gwella Merlod Dowlais

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru

Cymdeithas Manwerthu Elusennol

Cymdeithas MIND Castell-nedd Port Talbot

Cymdeithas MS Cymru

Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro (PACTO)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW)

Cymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored

Cymdeithas Mynyddoedd Cambria

Cymdeithas Plant Dewi Sant

Cymdeithas Strôc Cymru

Cymdeithas Syndrom Down Cymru

Cymdeithas Tai Cadwyn Cyf

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

Cymdeithas Tai Cymdeithas Gristnogol Dynion Ifanc (YMCA) Caerdydd

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful (MTHA)

Cymdeithas Tsieiniaidd Yng Nghymru

Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig

Cymorth Canser Macmillan

Cymorth Cymru

Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC)

Cymorth Cymunedol Trefyclo

Cymorth i Fenywod Caerdydd

Cymorth Ymddygiad Heriol CBC (CBS)

Cymru Ddiogelach Cyf

Cymru Gynaliadol

Cymru Masnach Deg

Cymuned Recovery Cymru

Cymunedau’n Ymlaen Môn

Cynefin Cymru

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro

Cyngor ar Bopeth Caerffili a Blaenau Gwent

Cyngor ar Bopeth Casnewydd

Cyngor ar Bopeth Ceredigion

Cyngor ar Bopeth Conwy

Cyngor ar Bopeth Cymru

Cyngor ar Bopeth Gwynedd

Cyngor ar Bopeth Merthyr Tudful

Cyngor ar Bopeth Powys

Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf (CARCT)

Cyngor ar Bopeth Sir Benfro

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint

Cyngor ar Bopeth Torfaen

Cyngor ar Bopeth Wrecsam

Cyngor ar Bopeth Ynys Môn – Caergybi

Cyngor Celfyddydau Cymru – Caerdydd

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS)

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC)

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Cyngor Llyfrau Cymru

Cyngor Meddygol Cyffredinol

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)

Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru

Cynulliad Merched Cymru – Gwenfô

Cyswllt Amgylchedd Cymru – Caerdydd

Cyswllt Celf – Arts Connection

Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

D-E

DangerPoint Limited

Darganfod – Gwirfoddoli i Fyfyrwyr Abertawe

Daring To Dream

DASH Mental Health & Wellbeing CIC

Dasmais Singh Sabha Gurdwara Bhatra

Deafblind U.K./Deafblind Cymru

Dementia Friendly Swansea

Denbigh Mens Shed

Diabetes UK Cymru

Digartref Cyf

Digartref Sir Benfro

Digwyddiadau Sbarc CIC

Dinky-Do

Doing Good Catering Ltd

The Drawing Board

Dyneiddwyr Cymru

Edible Culture Operative (Ediculture)

Eglwys Bedyddwyr Albany Road

Eglwys Bresbyteraidd Cymru – Heol Merthyr – Caerdydd

Eglwys y Bedyddwyr Bethel – Pontyclun

Ein Bwyd 1200

Eiriolaeth Gorllewin Cymru/Advocacy West Wales Penfro/Pembroke

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Elidyr Communities Trust

Elite Supported Employment Agency Ltd S.E.A

Elusen Hamdden Creigiau

Elusen Plant yng Nghymru

Elusen Profedigaeth Plant Sandy Bear

Elysium Gallery

Equate Landbase CIC

Everyone Can Craft CIC

Eye to Eye: Gwasanaeth Cwnsela i Bobl Ifanc

F-G

Families Need Fathers Both Parents Matter Cymru FNF BPM

The Family and Community Group

FareShare Cymru

Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Merched – Cymru

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Ffion’s Gift

Fflamingo CIC

Fforwm 50+ Taf Elái

Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr Pobl Ag Anableddau Dysgu Caerdydd

Fforwm Cymuned Penparcau

Ffydd mewn Teuluoedd (Bwrdd Esgobaethol Abertawe ac Aberhonddu ar gyfer Cyfrifoldeb Cymdeithasol)

Fir Tree Community Association

Fixing Communities CIC

Follow Your Dreams

Foothold Cymru

Friends of Cymru Sickle Cell & Thalassaemia CIC

Friends Of Pedal Power Project Ltd

Friends of Ravenhill Park

Galw’r Gyrrwr (Sir Ddinbych) Cyf (VIO)

Galw’r Gyrrwr y Drenewydd a’r Cylch

Y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain

Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas

GBV Uganda Projects

Gentle/radical

Gilfach Goch Community Association – GGCA

Girl Guiding Cymru

Glasbury Arts Ltd

Glofa Navigation CYF

Glyncoch Community Regeneration Ltd

Gofal a Thrwsio Bae’r Gorllewin

Gofal a Thrwsio Cymru

Gofal a Thrwsio Gogledd-ddwyrain Cymru

Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal Canser Tenovus

Gofal Solfach

Gofalwyr Cymru – Caerdydd

Golden Oldies (Goldies Cymru)

Goleudy (Caer Las cyn hyn)

Good Neighbours in North Cardiff

Greenstream Flooring

Y Groes Goch Brydeinig

Grosmont Futures CIO

Groundwork Wales

Grow Cardiff

Growing Real Opportunities for Women (GROW) Cymru

Growth Mind and Thrive Ltd

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru

Grŵp Cerddwyr Aberystwyth

Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig

Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Threshold Cyf

Gwasanaeth Cwnsela Tŷ Elis

Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych (CADMHAS)

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol – NYAS (VIO)

Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol – Caerdydd

Gwasanaethau Cam-Drin Domestig Rhondda Cynon Taf

Gwasanaeth Cwnsela Sir Benfro

Gwasanaethau Cwnsela Sir Gaerfyrddin

Gwasanaethau Eirioli Annibynnol BCA

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Gwasanaethau Trais Domestig Calan (DVS) CASTELL-NEDD

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Gwirfoddolwyr Penrhyn

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Gwlyptiroedd Cymunedol Cwmbach

Gypsies and Travellers Wales

H-L

Hafan Cymru – Carmarthenshire

HAHAV (Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch)

Hands Around The World

Haverhub CIC

Headway Caerdydd a De Ddwyrain Cymru

Helping Halls

Helping Hands Knitters

Helpllaw Caerfyrddin

Hendre Group

HF Trust Flintshire

Home4U

Home-Start Cymru (DU)

Home-Start Sir y Fflint

Hope Rescue

Hosbis Marie Curie, Caerdydd a’r Fro

The Hospital Saturday Fund

Huggard

Hwb Cyn-filwyr Rhondda

Ieuenctid Cymru

INFORM Cwm Taf Morgannwg

Innovate Trust

Interlink (Inter)

Joseph’s Smile

Jubilee Community Trust

KeyCreate

Kinship (Grandparents Plus)

Knighton Initiative for Dementia Action – KINDA

KPC Ieuenctid a Chymuned

Legacy Network

LGBTQymru

Lido Brynaman

Life at No.27

Lioness Community Projects

Llais y Goedwig

Llamau – Sir Gaerfyrddin

Llanelly Hill Welfare and Memorial Hall

Llangollen Food Share

Llanharan Recreation Ground Trust

Llesiant Rhieni Sengl

Llinellgymorth Draenogod

Llyfrgell Gymunedol Gresffordd a’r Cylch (GDCL)

Luke O’Connor House

Lung UK Cymru

M

The Magor and Undy Community Hub

Maint Cymru

Make a Smile

Mantell Gwynedd (Mantell)

Medrwn Môn (Medrwn)

Melville Centre for The Arts CIC

Mencap Cymru – Caerdydd

Menter Amlwch

Menter Bro Dinefwr

Menter Bro Ogwr

Menter Caerdydd

Menter Cwm Gwendraeth Elli Cyf

Menter Gorllewin Sir Gâr

Menter Iaith Abertawe

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Menter Iaith Bro Morgannwg

Menter Iaith Casnewydd

Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Menter Iaith Conwy

Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Menter Iaith Maldwyn

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Menter Iaith Sir Benfro

Menter Iaith Sir Caerffili

Menter Iaith Sir Ddinbych

The Mentor Ring

Mentrau Iaith Cymru

Merched y Wawr (Prif Swyddfa)

Mess Up the Mess Theatre Company

MIND Conwy

Mindset Vitality

Mirus Wales

Montgomeryshire Family Crisis Centre

Mountain Movers

Morgan’s Wings

Morgannwg Endeavours Charitable Trust

MS Society Cymru

Mudiad Meithrin – Prif Swyddfa (Aberystwyth)

Music in Hospitals and Care Cymru

Mynedd for BAME families Clwb

N-O

The National Community Law Project CIC

National Museum Wales – Amgueddfa Cymru

The National Theatre of Wales

The Nelson Trust

Net-reach

Neuadd Bentref Tavernspite

Neuadd Bentref y Friog a Fairbourne

Neuadd Goffa Llangynog

Neuadd Goffa Llansilin

Neuadd Gymunedol Llaingoch

Neuadd Gymunedol St John’s (Doc Penfro)

Neuro Therapy Centre

New Foundations HE

New Horizons Canolfan Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

New Pathways Family Therapeutic Centre of Excellence

Newlink Wales

North East Wales Mind (NEW Mind)

NSPCC Cymru – Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant

Oasis Caerdydd

Ogmore Valley Local History & Heritage Society

Ogmore Valley Suicide Awareness CIC

Oxfam Cymru

P

Papyrus – Atal Hunanladdiad Ifanc – Caerdydd

The Parish Trust

Parkinson’s UK – Cymru

Partneriaeth Adfywio Ynysybwl

Partneriaeth Ieuenctiad a Chwarae Wrecsam (PICW)

Pembroke Dock Heritage Trust Ltd (The)

Pembrokeshire FRAME Limited

Pembrokeshire Weightlifting

Penfeidr Meadows CIC

Periclo

Perpetual Peace Art & Wellbeing Retreat

Perthyn Cymru

Physical Empowerment CIC

Plaid Cymru

PLANED – Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro

Plant Dewi

Plant y Cymoedd – Rhondda Cynon Taf

Platfform (Gofal cyn hyn) – Pen-y-bont ar Ogwr

Plentyn Natur

Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

Ponthafren

Pontrobert Recreation Association

Popham Kidney Support

Pride Cymru

PRIME Cymru

Promo Cymru

Prosiect Cymunedol Christ Well

Prosiect Kaleidoscope – Caerdydd

Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin Rhyl

Prosiect Seagrass

Q-R

RABI (Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol)

Race Council Cymru

Race Equality First Ltd

Radio BGM

Radio Cymunedol BGfm ar gyfer Blaenau Gwent

RAFA Swansea Branch

Ray of Light  Cancer Support Cymru

RBI Cymru

RCMA Social Enterprise (riverside Real Food)

Re-Create (Cymdeithas Gwasanaethau Chwarae Caerdydd a’r Fro)

ReConnecting Carms CIC

RecoverED

Recovery from Within CIC

Rekindle

Research Framework for the Archaeology of Wales

Rhaglen Fenter Ynysybwl

Rheilffordd Cymoedd Pen-y-bont ar Ogwr (sy’n masnachu fel Rheilffordd Cwm Garw)

Rheilffordd Talyllyn

Rhieni Cymunedol Sir y Fflint

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru

Rhwydwaith Maethu Cymru

Rhwydweithio dros Ymwybyddiaeth Fyd-eang o Integreiddio Amlddiwylliannol (NWAMI)

Rhyl City Strategy

RNIB Cymru – Caerdydd

RNID

Rockspur Fords FC

RSPB Cymru

RSPCA Cymru

Run4Wales

S

Saethwyr Colwyn

Samariaid Cymru

SARDA Wales (Search and Rescue Dog Association (Wales))

Sefydliad Bevan

Sefydliad Celf Josef Herman

Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Dysgu a Gwaith

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Caerdydd

Sefydliad Cymunedol Cymru

Y Sefydliad Iechyd Meddwl – Cymru

Sefydliad Lloyds Bank Cymru a Lloegr

Sefydliad Materion Cymreig

Sefydliad Samye Cymru

Sefydliad Waterloo

Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD)

Settled

Sgowtiaid Cymru

Sharon Full Gospel Church

The Shed & Beyond (Pembrey & Burry Port Men’s Shed)

Sign and Share Club

Sir Gareth Edwards Cancer Charity

Sistema Cymru – Codi’r To

Sketty Community Outreach Project CIO

SNAP Cymru

Solva Edge Festival

Space4U

Span Arts Ltd

St David’s Hospice Care

St John’s House Trust (Pen-y-bont ar Ogwr)

Stand Tall Vale

Still Together CIC

StreetGames UK Ltd

Swansea Eastside Men’s Shed

Swansea Music Art Digital (MAD)

T

Tai Dewis Cyf

Taking Flight Theatre Company

Tanio (Celfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro cyn hyn)

Tanio llinell: Amgueddfa Castell Caerdydd o’r Milwr Cymreig

Tarsier UK

Tasty Not Wasty CIC

Tear Drop

Techniquest – Caerdydd

Theatr Gerdd Ieuenctid Llandudno

Thirtyone:eight

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) Abertawe)

Tir Dewi

Tir Natur

Toogoodtowaste – Elusen Ailgylchu Dodrefn y Cymoeddd

Tools for Self Reliance (TFSR) Cymru

TPAS Cymru

Trac Cymru

Trafnidiaeth Gymunedol Travol

Trash Free Trails CIC

Triniaeth Deg i Fenywod Cymru

Tros Gynnal Plant – TGP Cymru

Tŷ Hafan, Yr hosbis deuluol ar gyfer bywydau ifanc

Tyddyn Môn Co. Ltd

Tydfil Training Consortium Ltd

U-Z

Urban Vertical

Urdd Gobaith Cymru – Caerdydd

Urdd Gwneuthurwyr Cymru

Victoria Hall Association

Vineyard Resources Centre

Vision 21 – Cyfle Cymru

Vision Support

Visionary – Linking Sight Loss Charities

Voices from Care Cymru

VocalEyes Democracy CIC

Volunteering Matters

Wales Council for Deaf People

Wales Orthodox Mission

Wales Ukulele Project

The Wallich

Wastesavers

Welshpool & District u3a

The Willow Collective CIC

Women Connect First

Work in Progress

WWF Cymru

Ymddiredolaeth Canolfan y Mileniwm Pilgwenlli Cyf

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (BCT)

Ymddiriedolaeth Afu Prydain

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a’r Fenni

Ymddiriedolaeth Crochendy Nantgarw

Ymddiriedolaeth Datblygu Corneli a’r Fro

Ymddiriedolaeth Datblygu Ystalafera

Ymddiriedolaeth Ddatblygu Gorseinon

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Ymddiriedolaeth Elusennol Comptons Yard

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru – Caerdydd

Ymddiriedolaeth IntroSport

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Ymddiriedolaeth Penllergare

Ymddiriedolaeth Seiclo Geraint Thomas

Ymddiriedolaeth Treftadaeth Cymunedol Menai

Ymdiriedolaeth Genedlaethol

Ymlaen Forward Unison Branch

Young and Mindful CIC

Your Voice Advocacy Project

Ynysdawly Playing Fields Association

Zimbabwe Newport Volunteering Association