Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn ffordd wych i sefydliadau gwirfoddol ddylanwadu ar y meysydd y maent yn teimlo’n angerddol amdanynt.

Bydd llywodraethau a chyrff cyhoeddus eraill yn cynnal ymgynghoriad er mwyn cael barn y cyhoedd ar ddarn o waith, prosiect, polisi neu gyfraith. Mae ymgynghoriadau’n eu helpu i ymgysylltu â’r cyhoedd, bod yn fwy tryloyw ac elwa o arbenigedd sefydliadau eraill, fel elusennau, sy’n aml yn paratoi’r ffordd yn eu maes penodol.

Ymgyngoriadau cyfredol

Ymgyngoriadau sydd ar y gweill gan y Cynulliad, Llywodraeth Cymru ac eraill. Eich cyfle i ddweud eich dweud ar yr hyn sy’n bwysig i chi.

Teitl Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Lleihau plastig untro yng Nghymru Llywodraeth Cymru

Rydym am glywed eich barn ar ein cynigion i wahardd naw cynnyrch plastig untro.

22 Hydref 2020
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol Senedd Cymru

I lywio ei waith ystyried, mae’r Pwyllgor yn ceisio barn am y darpariaethau yn y Memorandwm, gan gynnwys a allwch ragweld unrhyw broblemau penodol ynghylch sefydlu cronfa ddata o wybodaeth mewn perthynas â dyfeisiau meddygol, fel y’i nodir yng nghymal 16 o’r Bil, ac a fyddai sefydlu cronfa o’r fath yn bodloni’r amcanion a nodwyd o wella diogelwch a safonau dyfeisiau meddygol.

04 Medi 2020
Brexit and trade: implications for Wales Dim ond yn y Saesneg y cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hyn

UK Parliament

The Welsh Affairs Committee has launched an inquiry that will look into the implications of the UK-EU trade negotiations for Wales.

30 Hydref 2020
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) Senedd Cymru

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (‘y Bil’).

29 Medi 2020
Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol Senedd Cymru

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn edrych ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddatganoli cyllidol a threthiant yng Nghymru.

09 Medi 2020
Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol Llywodraeth Cymru

Rydym am gael eich barn ar ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a lles emosiynol.

30 Medi 2020
Ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd. Senedd Cymru

Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd.

Dim dyddiad
Safonau ansawdd gorfodol ar gyfer cartrefi newydd Llywodraeth Cymru Rydym am glywed eich barn ynghylch disodli’r Gofynion Ansawdd Datblygu â safon newydd.  1 Tachwedd 2020
Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru Sennedd Cymru

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Dim dyddiad
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon Senedd Cymru

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i’r achosion o Covid-19 yng Nghymru.

Dim dyddiad
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio Senedd Cymru Yn unol â’i gylch gwaith i ystyried sut y bydd penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar Gymru, mae’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cynnal ymchwiliad i’r paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio (31 Rhagfyr 2020). 31 Hydref 2020
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon Senedd Cymru

 

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i’r achosion o Covid-19 yng Nghymru Dim dyddiad
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) drafft Llywodraeth Cymru

Rydym eisiau eich sylwadau ar bob rhan o’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) drafft.

4 Rhagfyr 2020
Gorchymyn Drafft Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020 Llywodraeth Cymru Rydym am gael eich barn ar ddiwygiadau i’r rheolau ar gyfer cynnal etholiadau i Senedd Cymru (a elwid Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynt). 8 Medi 2020
Gwahardd gwerthu cŵn a chathod bach gan drydydd parti Llywodraeth Cymru Rydym yn holi barn ynghylch gwaharddiad arfaethedig ar gyfer gwerthu cŵn a chathod bach gan drydydd parti masnachol. 17 Awst 2020
Fersiwn ddrafft o Orchymyn Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020 Llywodraeth Cymru Hoffem glywed eich barn chi ynglŷn â pha swyddi ddylai anghymhwyso’r unigolion sy’n dal y swyddi hynny rhag bod yn Aelodau o Senedd Cymru 1 Medi 2020
Prosesau rhyddhau o’r ysbyty Senedd Cymru Byddai’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn croesawu eich sylwadau fel rhan o’i ymchwiliad i’r broses ar gyfer rhyddhau o’r ysbyty.  2020
Ei gwneud yn bosibl cyflwyno newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru Llywodraeth Cymru Rydym am glywed eich barn am y dulliau sydd eu hangen i sicrhau bod Gweinidogion Cymru yn gallu gwneud newidiadau ar fyr rybudd i ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r trethi Cymreig. 15 Hydref 2020
Ymchwiliad i COVID-19 a’i effaith ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i’r pandemig Covid-19 yng Nghymru.  Dim dyddiad
Craffu ar Covid-19 a’i effaith ar blant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch) Senedd Cymru Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn archwilio sut mae pandemig y COVID-19 yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd plant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch). dim dyddiad

 

Ein hymatebion

Archif o ymatebion ymgynghori WCVA.

Teitl Ymateb WCVA
Wales a’r Gronfa Ymchwiliad i effaith Covid-19 ar modd y maen cael ei reoli ar iechyd a gofal cymdeithasol yng NghymrFfyniant a Rennir ‘Mae cymunedau wedi dod at ei gilydd yn gyflym i helpu gwasanaethau, yn aml heb
unrhyw strwythur ffurfiol. Mae’r rhyddid hwn wedi grymuso cymunedau i ddod o hyd i’w
hatebion eu hunain i broblemau a diffygion mewn cefnogaeth.’
Wales a’r Gronfa Ffyniant a Rennir ‘Mae’r Cronfeydd Strwythurol wedi cael effaith sylweddol ar y trydydd sector yng Nghymru ac, o ganlyniad, yr unigolion hynny sydd anoddaf cyrraedd atynt, a’n cymunedau mwyaf difreintiedig’.
Economi Cymru a Covid-19 ‘Bydd angen cryn dipyn o gymorth ar Gymru.’
Y Strategaeth Economi Cylchol ‘Mae angen annog newid hirdymor mewn ymddygiad er mwyn cynorthwyo cynhyrchwyr i roi mwy o ystyriaeth i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau.’
Adolygiad o bartneriaethau strategol ‘Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol hefyd wedi tynnu sylw at y nifer mawr o geisiadau i gyfrannu at sawl adolygiad o bartneriaethau strategol, gan nodi’r farn bod adolygiadau blaenorol yn aml wedi arwain at newid teitl partneriaethau, ond nad yw hynny o reidrwydd wedi arwain at newid mewn arfer i wella perfformiad.’
Strategaeth ryngwladol drafft i Gymru ‘Nodyn ynglŷn â’r amseriad: mae ymgysylltu â’r sector dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn anodd iawn a byddem yn gwerthfawrogi pe gellid osgoi hyn yn y dyfodol neu, os na ellir gwneud hynny, pe gellid lansio ymgynghoriadau o’r fath yn gynharach’
Strategaeth ryngwladol drafft i Gymru ‘Byddem wedi hoffi gweld cyrff a mudiadau gwirfoddol yn chwarae mwy o ran wrth ddatblygu’r strategaeth. Bydd angen i bob sector yng Nghymru gymryd rhan weithredol yn y gwaith o’i chyflwyno’n effeithiol.’
Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ‘Nid yw’n glir beth yw’r disgwyliadau na’r gobeithion o’r sector, na chwaith ar ba lefel.’
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 ‘Hoffem weld Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar dyfu economi cynhwysol yng Nghymru.’
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) ‘Nid yw cyd-gynhyrchu, a nodwyd yn benodol fel egwyddor graidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) ac fel nodwedd allweddol o Gymru Iachach, yn cael ei grybwyll yn y Bil. Dylai fod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod dinasyddion wrth galon newid neu wella darpariaeth.’
Mesur cynnydd ein cenedl ‘Rydym yn pryderu y gall peidio â mesur effaith gwirfoddoli ar gynnydd cenedlaethol arwain, yn ymwybodol neu’n anymwybodol, at Lywodraeth Cymru a phenderfynwyr eraill yn ddadflaenoriaethu’r trydydd sector pan ddaw hi at fuddsoddi.’
Cysylltu cymunedau ‘Mae’r angen i’r sector gofal cymdeithasol a’r trydydd sector ddatblygu partneriaethau gwell.’