Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn ffordd wych i sefydliadau gwirfoddol ddylanwadu ar y meysydd y maent yn teimlo’n angerddol amdanynt.

Bydd llywodraethau a chyrff cyhoeddus eraill yn cynnal ymgynghoriad er mwyn cael barn y cyhoedd ar ddarn o waith, prosiect, polisi neu gyfraith. Mae ymgynghoriadau’n eu helpu i ymgysylltu â’r cyhoedd, bod yn fwy tryloyw ac elwa o arbenigedd sefydliadau eraill, fel elusennau, sy’n aml yn paratoi’r ffordd yn eu maes penodol.

YMGYNGORIADAU CYFREDOL

Ymgyngoriadau sydd ar y gweill gan y Cynulliad, Llywodraeth Cymru ac eraill. Eich cyfle i ddweud eich dweud ar yr hyn sy’n bwysig i chi.

Teitl Dyddiad cau
Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol 08 Hydref 2021
Trethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar 17 Tachwedd 2021
Cael gwared ar atebolrwydd unigolion cymwys sy’n gadael gofal am dalu’r dreth gyngor 12 Tachwedd 2021
Modernising Lasting Powers of Attorney (UK Government) 13 Hydref 2021
Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Cymru) (Coronafeirws) 2021 drafft 27 Medi 2021
Rheoliadau trwyddedu gwerthiant anifeiliaid anwes – canllawiau awdurdodau lleol 01 Hydref 2021
Rhan Tri Strategaeth Forol: Cynnig y DU ar gyfer rhaglen o fesurau 29 Tachwedd 2021
Cynllun gweithredu LHDTC+ 22 Hydref 2021
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 17 Medi 2021
Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd 17 Medi 2021
Blaenoriaethau Pwyllgor yr  Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 17 Medi 2021
Defnyddio cerrig milltir a dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd ein cenedl 26 Hydref 2021
Sefydliadau bridio cŵn – canllawiau i awdurdodau lleol 17 Medi 2021
Trefniadau asesu: is-ddeddfwriaeth yn deillio o Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 31 Hydref 2021
Galwad ar y cyd am dystiolaeth ar ddatgarboneiddio parodrwydd 22 Medi 2021
Comisiwn Ffiniau i Gymru 03 Tachwedd 2021
Cyd-bwyllgorau Corfforaethol: canllawiau statudol drafft 04 Hydref 2021
Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder ar strydoedd preswyl i 20mya 01 Hydref 2021
Statws ffioedd cartref i fyfyrwyr o Diriogaethau Dibynnol ar y Goron 25 Hydref 2021
Rheoliadau cymwysterau clercod cynghorau cymuned 24 Medi 2021

EIN HYMATEBION

Potensial cymdeithas sifil (Mai 2021)

‘Mae’n hanfodol bodcymdeithas sifil yn gallu mynd ati’n weithredol i lunio’r gymdeithas rydyn ni am ei gweld.’

Archif o ymatebion ymgynghori WCVA. (Mai 2021)

‘Rhaid rhoi blaenoriaeth i gynnig cyfleoedd gwaith teg i’r rheini sydd wedi’u
heffeithio’n anghymesur fwyaf gan y pandemig, gan gynnwys llawer o bobl
BAME, pobl hŷn a phobl ag anableddau.’

Ailgydbwyso gofal a chymorth (Chwefror 2021)

‘Cyn gwneud unrhyw newid arfaethedig mae’n bwysig cofio am ddinasyddion; y bobl sy’n debygol o fanteisio ar wasanaethau iechyd a gofal, waeth pwy sy’n eu darparu.’

Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gofal Cymdeithasol (Tachwedd 2020)

‘Rydym ni’n cytuno bod cylch pum mlynedd yn briodol ac yn gweithredu’n gwbl gyson â’r amserlen i gynhyrchu’r Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth (PNAs) ac i fwydo i’r Cynllun Ardal Leol, a ddylai adlewyrchu cynnwys yr Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad (MSRs) ac fel arall.’

Rhwystrau i weithrediad llwyddiannus Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Tachwedd 2020)

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod ffrydiau cyllido, boed nhw’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r Ddeddf ai peidio, yn cael eu rheoli’n dda, yn cael eu cyflwyno ar amser, yn cael eu datblygu ar gyfer yr hirdymor, yn dod â chanllawiau clir, yn galluogi i gyllid gael ei gario drosodd i’r flwyddyn ariannol nesaf, ac nad ydynt yn gosod ffenestr hynod gul i fudiadau ar gyfer gwario’r arian.

Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (Tachwedd 2020)

‘Er mwyn cyflawni ei rôl hanfodol o fewn cymunedau, yn ystod ac ar ôl y pandemig, a chan ystyried yr incwm y mae llawer o fudiadau wedi’i golli, mae’n bosibl y bydd angen i Lywodraeth Cymru roi cyllid pellach i’r mudiadau hynny o’r sector gwirfoddol a fydd yn cynorthwyo â’r gwaith adfer.’

Awdurdod Iechyd Arbennig newydd yn y maes Digidol (Tachwedd 2020)

Mae angen deall beth fydd yn gweithio a ddim yn gweithio i bobl yn ddigidol. Mae hyn yn cynnwys mynediad, cysylltedd, sgiliau a hyder.

Argyfwng Covid-19 a’i Effaith ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

‘Mae’r effeithiau wedi amlygu anghydraddoldebau presennol ar draws cymdeithas, gyda llawer o’r effeithiau yn cael eu teimlo’n waeth ac yn uniongyrchol gan bobl oedd eisoes yn profi anfanteision cymdeithasol ac incwm.’

Egwyddorion arweinyddiaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

‘Dylai arweinyddiaeth dosturiol fod yn rhan annatod o integreiddio, gyda’r sector gwirfoddol yn bartner hanfodol.’

Effaith Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd

‘Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o fudiadau’r trydydd sector mae mudiadau amgylcheddol wedi dioddef colledion ariannol difrifol yn ystod y feirws. Mae hyn wedi amharu ar eu gwaith hanfodol a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.’

Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru

‘Mae angen model cyflawni sy’n cynnwys cymysgedd o fuddsoddiad a gweithgarwch ar lefel genedlaethol.’

Cymru a’r Gronfa Ymchwiliad i effaith Covid-19 ar modd y maen cael ei reoli ar iechyd a gofal cymdeithasol yng NghymrFfyniant a Rennir

‘Mae cymunedau wedi dod at ei gilydd yn gyflym i helpu gwasanaethau, yn aml heb unrhyw strwythur ffurfiol. Mae’r rhyddid hwn wedi grymuso cymunedau i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain i broblemau a diffygion mewn cefnogaeth.’

Cymru a’r Gronfa Ffyniant a Rennir

‘Mae’r Cronfeydd Strwythurol wedi cael effaith sylweddol ar y trydydd sector yng Nghymru ac, o ganlyniad, yr unigolion hynny sydd anoddaf cyrraedd atynt, a’n cymunedau mwyaf difreintiedig’.

Economi Cymru a Covid-19

‘Bydd angen cryn dipyn o gymorth ar Gymru.’

Y Strategaeth Economi Cylchol

‘Mae angen annog newid hirdymor mewn ymddygiad er mwyn cynorthwyo cynhyrchwyr i roi mwy o ystyriaeth i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau.’

Adolygiad o bartneriaethau strategol

‘Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol hefyd wedi tynnu sylw at y nifer mawr o geisiadau i gyfrannu at sawl adolygiad o bartneriaethau strategol, gan nodi’r farn bod adolygiadau blaenorol yn aml wedi arwain at newid teitl partneriaethau, ond nad yw hynny o reidrwydd wedi arwain at newid mewn arfer i wella perfformiad.’

Strategaeth ryngwladol drafft

‘Byddem wedi hoffi gweld cyrff a mudiadau gwirfoddol yn chwarae mwy o ran wrth ddatblygu’r strategaeth. Bydd angen i bob sector yng Nghymru gymryd rhan weithredol yn y gwaith o’i chyflwyno’n effeithiol.’

Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

‘Nid yw’n glir beth yw’r disgwyliadau na’r gobeithion o’r sector, na chwaith ar ba lefel.’

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

‘Hoffem weld Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar dyfu economi cynhwysol yng Nghymru.’

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

‘Nid yw cyd-gynhyrchu, a nodwyd yn benodol fel egwyddor graidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) ac fel nodwedd allweddol o Gymru Iachach, yn cael ei grybwyll yn y Bil. Dylai fod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod dinasyddion wrth galon newid neu wella darpariaeth.’

Mesur cynnydd ein cenedl

‘Rydym yn pryderu y gall peidio â mesur effaith gwirfoddoli ar gynnydd cenedlaethol arwain, yn ymwybodol neu’n anymwybodol, at Lywodraeth Cymru a phenderfynwyr eraill yn ddadflaenoriaethu’r trydydd sector pan ddaw hi at fuddsoddi.’

Cysylltu cymunedau

‘Mae’r angen i’r sector gofal cymdeithasol a’r trydydd sector ddatblygu partneriaethau gwell.’