Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn ffordd wych i sefydliadau gwirfoddol ddylanwadu ar y meysydd y maent yn teimlo’n angerddol amdanynt.

Bydd llywodraethau a chyrff cyhoeddus eraill yn cynnal ymgynghoriad er mwyn cael barn y cyhoedd ar ddarn o waith, prosiect, polisi neu gyfraith. Mae ymgynghoriadau’n eu helpu i ymgysylltu â’r cyhoedd, bod yn fwy tryloyw ac elwa o arbenigedd sefydliadau eraill, fel elusennau, sy’n aml yn paratoi’r ffordd yn eu maes penodol.

YMGYNGORIADAU CYFREDOL

Ymgyngoriadau sydd ar y gweill gan y Cynulliad, Llywodraeth Cymru ac eraill. Eich cyfle i ddweud eich dweud ar yr hyn sy’n bwysig i chi.

Teitl Dyddiad cau
Sefydlu Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) (Cymru) 2021 4 Ionawr 2021
Rheoliadau i sefydlu cyd-bwyllgorau corfforedig 4 Ionawr 2021
Cyflawni ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol, 2020-25 6 Tachwedd 2020
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2021-22 27 Tachwedd 2020
Trechu tlodi tanwydd 2020 i 2035 31 Rhagfyr  2020
Ymchwiliad i Ansawdd Aer 20 Tachwedd 2020
Ein blaenoriaethau drafft ar gyfer 2021 i 2026 28 Hydref  2020
Adroddiadau ar sefydlogrwydd y farchnad gofal cymdeithasol 25 Tachwedd  2020
Deddf y Coronafeirws 2020 a gofal cymdeithasol yng Nghymru 2 Tachwedd 2020
Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus 27 Tachwedd  2020
Awdurdod Iechyd Arbennig i Gymru yn y maes Digidol 30 Tachwedd  2020
Cyngor y Gweithlu Addysg : Gorchmynion Atal Dros Dro Interim 4 Rhagfyr 2020
Brexit a masnach: goblygiadau i Gymru 30 Hydref 2020
Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth 14 Rhagfyr 2020
Nanis fel darparwyr gofal plant 4 Rhagfyr 2020
Ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd. Dim dyddiad
Safonau ansawdd gorfodol ar gyfer cartrefi newydd 1 Tachwedd 2020
Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru Dim dyddiad
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon Dim dyddiad
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio 31 Hydref 2020
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon Dim dyddiad
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) drafft 4 Rhagfyr 2020
Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol 29 Hydref 2020
Prosesau rhyddhau o’r ysbyty  2020
Ymchwiliad i COVID-19 a’i effaith ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Dim dyddiad
Craffu ar Covid-19 a’i effaith ar blant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch) Dim dyddiad

EIN HYMATEBION

Archif o ymatebion ymgynghori WCVA.

Egwyddorion arweinyddiaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

‘Dylai arweinyddiaeth dosturiol fod yn rhan annatod o integreiddio, gyda’r sector gwirfoddol yn bartner hanfodol.’

Effaith Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd

‘Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o fudiadau’r trydydd sector mae mudiadau amgylcheddol wedi dioddef colledion ariannol difrifol yn ystod y feirws. Mae hyn wedi amharu ar eu gwaith hanfodol a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.’

Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru

‘Mae angen model cyflawni sy’n cynnwys cymysgedd o fuddsoddiad a gweithgarwch ar lefel genedlaethol.’

Cymru a’r Gronfa Ymchwiliad i effaith Covid-19 ar modd y maen cael ei reoli ar iechyd a gofal cymdeithasol yng NghymrFfyniant a Rennir

‘Mae cymunedau wedi dod at ei gilydd yn gyflym i helpu gwasanaethau, yn aml heb unrhyw strwythur ffurfiol. Mae’r rhyddid hwn wedi grymuso cymunedau i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain i broblemau a diffygion mewn cefnogaeth.’

Cymru a’r Gronfa Ffyniant a Rennir

‘Mae’r Cronfeydd Strwythurol wedi cael effaith sylweddol ar y trydydd sector yng Nghymru ac, o ganlyniad, yr unigolion hynny sydd anoddaf cyrraedd atynt, a’n cymunedau mwyaf difreintiedig’.

Economi Cymru a Covid-19

‘Bydd angen cryn dipyn o gymorth ar Gymru.’

Y Strategaeth Economi Cylchol

‘Mae angen annog newid hirdymor mewn ymddygiad er mwyn cynorthwyo cynhyrchwyr i roi mwy o ystyriaeth i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau.’

Adolygiad o bartneriaethau strategol

‘Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol hefyd wedi tynnu sylw at y nifer mawr o geisiadau i gyfrannu at sawl adolygiad o bartneriaethau strategol, gan nodi’r farn bod adolygiadau blaenorol yn aml wedi arwain at newid teitl partneriaethau, ond nad yw hynny o reidrwydd wedi arwain at newid mewn arfer i wella perfformiad.’

Strategaeth ryngwladol drafft

‘Byddem wedi hoffi gweld cyrff a mudiadau gwirfoddol yn chwarae mwy o ran wrth ddatblygu’r strategaeth. Bydd angen i bob sector yng Nghymru gymryd rhan weithredol yn y gwaith o’i chyflwyno’n effeithiol.’

Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

‘Nid yw’n glir beth yw’r disgwyliadau na’r gobeithion o’r sector, na chwaith ar ba lefel.’

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

‘Hoffem weld Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar dyfu economi cynhwysol yng Nghymru.’

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

‘Nid yw cyd-gynhyrchu, a nodwyd yn benodol fel egwyddor graidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) ac fel nodwedd allweddol o Gymru Iachach, yn cael ei grybwyll yn y Bil. Dylai fod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod dinasyddion wrth galon newid neu wella darpariaeth.’

Mesur cynnydd ein cenedl

‘Rydym yn pryderu y gall peidio â mesur effaith gwirfoddoli ar gynnydd cenedlaethol arwain, yn ymwybodol neu’n anymwybodol, at Lywodraeth Cymru a phenderfynwyr eraill yn ddadflaenoriaethu’r trydydd sector pan ddaw hi at fuddsoddi.’

Cysylltu cymunedau

‘Mae’r angen i’r sector gofal cymdeithasol a’r trydydd sector ddatblygu partneriaethau gwell.’