Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn ffordd wych i fudiadau gwirfoddol ddylanwadu ar y meysydd y maent yn teimlo’n angerddol amdanynt.

Bydd llywodraethau a chyrff cyhoeddus eraill yn cynnal ymgynghoriad er mwyn cael barn y cyhoedd ar ddarn o waith, prosiect, polisi neu gyfraith. Mae ymgynghoriadau’n eu helpu i ymgysylltu â’r cyhoedd, bod yn fwy tryloyw ac elwa ar arbenigedd mudiadau eraill, fel elusennau, sy’n aml yn paratoi’r ffordd yn eu maes penodol.

YMGYNGORIADAU CYFREDOL

Ymgyngoriadau sydd ar y gweill gan y Cynulliad, Llywodraeth Cymru ac eraill. Eich cyfle i ddweud eich dweud ar yr hyn sy’n bwysig i chi.

Teitl Dyddiad cau
Datgarboneiddio tai: datgarboneiddio’r sector tai preifat 22 Awst 2022
Gweithredu diwygiadau addysg 31 Rhagfyr 2022
Newidiadau i’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir 20 Medi 2022
Cynllun gweithredu HIV drafft i Gymru 2022 i 2026 14 Medi 2022
Serious Violence Duty 21 Gorffennaf 2022
Cynnig i ddod â gwerthiant diodydd egni i blant o dan 16 oed i ben 01 Medi 2022
Cynnig i ddod â gwerthiant diodydd egni i blant o dan 16 oed i ben 01 Medi 2022
Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid 14 Gorffennaf 2022
Cerrig milltir cenedlaethol pellach i fesur cynnydd ein cenedl 12 Medi 2022
Newidiadau i’r gofynion ar ddarparwyr rhai gwasanaethau gofal cymdeithasol rheoleiddiedig 18 Gorffennaf 2022
Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 22 Gorffeennaf 2022
Safon Ansawdd Tai Cymru 2023 03 Awst 2022
Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid 07 Gorffennaf 2022
Effaith pandemig COVID-19, a’i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru Dim dyddiad cau
Dweud eich dweud: dyfodol cyfansoddiadol Cymru 31 Gorffennaf 2022
Canllawiau ar gyfer prif gynghorau 22 Gorffennaf 2022

EIN HYMATEBION

Ymchwiliad i lobio (Mehefin 2022)

‘Er y gall cofrestr lobïo hybu tryloywder ac atebolrwydd Llywodraeth Cymru, mae pryderon wedi’u mynegi gan y sector gwirfoddol’

Trefniadau Cyllido ar ol ymadael a’r UE (Ebrill 2022)

‘Gan nad yw’r UKSPF ar waith eto, mae’r sector gwirfoddol yn dawnsio ar ddibyn, ac mae’n anochel y bydd yn colli capasiti, arbenigedd a seilwaith o’r sector a cholli gwasanaethau cymorth i rai o bobl a lleoedd mwyaf anghenus Cymru.’

Ymgynghoriad ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer Ymchwiliad COVID-19 (Ebrill 2022)

‘Nid oes unrhyw sôn yn y Cylch Gorchwyl drafft am waith anhygoel y sector gwirfoddol a gwirfoddoli yn ystod y pandemig.’

Ymgynghoriad ar Ddiwygio’r Ddeddf Hawliau Dynol (Ebrill 2022)

‘Y cynigion yn ddiangen oherwydd nad oes angen dim yn lle Deddf Hawliau Dynol 1998.’

Datblygu cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (Ebrill 2022)

‘Rydym yn croesawu’r gydnabyddiaeth fod gan wirfoddolwyr rôl hanfodol i’w chwarae o fewn gwasanaethau iechyd meddwl a’r angen i hyn gael ei fesur a’i integreiddio mewn cynlluniau gweithlu hirdy.’

Rheoliadau drafft Cyd-bwyllgorau Corfforedig (2) (Rhagfyr 2021)

‘O ran y cwestiwn ynghylch y dull o graffu ar Gyd-bwyllgorau Corfforedig a chadw
llygaid arnynt, rydym yn croesawu bwriad y Gweinidog i gynyddu cydweithio a
chanolbwyntio ar atebolrwydd democrataidd ar draws y strwythurau hyn.’

Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus (Rhagfyr 2021)

‘Mae angen mwy o gydlyniant a chyd-ddealltwriaeth ar draws portffolios y
llywodraeth o rôl y sector gwirfoddol a’i ryngweithiadau â’r sector cyhoeddus.’

Cynigion Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru 2022-23 (Tachwedd 2021)

‘Dylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu gwasanaethau’r sector gwirfoddol yn y
Gyllideb nesaf a chynnig cylchau cyllido mwy hirdymor o dair blynedd neu ragor er
mwyn helpu’r sector i fod yn fwy diogel a chynaliadwy.’

Defnyddio Cerrig Milltir a Dangosyddion Cenedlaethol i Fesur Cynnydd ein Cenedl (Hydref 2021)

‘Waeth beth yw’r cerrig milltir a’r dangosyddion, ni fyddant yn cael fawr o effaith os nad ydynt Yn cael eu perchnogi a’u deall yn eang gan bawb, gyda ffocws gwirioneddol ar gyfranogiad a chyd-gynhyrchu. Mae gan y sector gwirfoddol rôl allweddol i’w chwarae yma.’

Cynllun gweithredu LHDTC+ (Hydref 2021)

Er yr ymddengys y bydd y Cynllun Gweithredu yn gwella cydraddoldeb i bobl LHDTC+, mae nifer o fudiadau’r sector gwirfoddol wedi lleisio’u pryderon i CGGC ynghylch yr amser y maen nhw’n ofni y bydd hyn yn ei gymryd.’

Canllawiau rafft Cyd-bwyllgorau Coffforedig (Medi 2021)

‘Cyfeirir ychydig iawn at fewnbwn y trydydd sector i’r Cyd-bwyllgor Corfforedig. Dywed paragraff 4.4 bod angen i fewnbwn o’r fath gael ei ‘ystyried’ yn unig. Mae diffyg rhwymedigaeth i ymgysylltu â chymdeithas sifil yn peri gofid.’

Rheoliadau drafft Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Awst 2021)

‘Croesawir bod modd i’r sector gael ei ‘gyfethol’ i Gyd-bwyllgor Corfforedig’

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (Iau 2021)

‘Mae CGGC yn siomedig bod cyn lleied o gydnabyddiaeth wedi’i rhoi yn y Cynllun i’r gwaith gwirfoddoli anffurfiol sy’n cael ei wneud gan unigolion lleiafrifol ethnig dros eu cymunedau priodol.’

Archif o ymatebion ymgynghori WCVA. (Mai 2021)

‘Rhaid rhoi blaenoriaeth i gynnig cyfleoedd gwaith teg i’r rheini sydd wedi’u
heffeithio’n anghymesur fwyaf gan y pandemig, gan gynnwys llawer o bobl
BAME, pobl hŷn a phobl ag anableddau.’

Ailgydbwyso gofal a chymorth (Chwefror 2021)

‘Cyn gwneud unrhyw newid arfaethedig mae’n bwysig cofio am ddinasyddion; y bobl sy’n debygol o fanteisio ar wasanaethau iechyd a gofal, waeth pwy sy’n eu darparu.’

Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gofal Cymdeithasol (Tachwedd 2020)

‘Rydym ni’n cytuno bod cylch pum mlynedd yn briodol ac yn gweithredu’n gwbl gyson â’r amserlen i gynhyrchu’r Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth (PNAs) ac i fwydo i’r Cynllun Ardal Leol, a ddylai adlewyrchu cynnwys yr Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad (MSRs) ac fel arall.’

Rhwystrau i weithrediad llwyddiannus Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Tachwedd 2020)

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod ffrydiau cyllido, boed nhw’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r Ddeddf ai peidio, yn cael eu rheoli’n dda, yn cael eu cyflwyno ar amser, yn cael eu datblygu ar gyfer yr hirdymor, yn dod â chanllawiau clir, yn galluogi i gyllid gael ei gario drosodd i’r flwyddyn ariannol nesaf, ac nad ydynt yn gosod ffenestr hynod gul i fudiadau ar gyfer gwario’r arian.

Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (Tachwedd 2020)

‘Er mwyn cyflawni ei rôl hanfodol o fewn cymunedau, yn ystod ac ar ôl y pandemig, a chan ystyried yr incwm y mae llawer o fudiadau wedi’i golli, mae’n bosibl y bydd angen i Lywodraeth Cymru roi cyllid pellach i’r mudiadau hynny o’r sector gwirfoddol a fydd yn cynorthwyo â’r gwaith adfer.’

Awdurdod Iechyd Arbennig newydd yn y maes Digidol (Tachwedd 2020)

Mae angen deall beth fydd yn gweithio a ddim yn gweithio i bobl yn ddigidol. Mae hyn yn cynnwys mynediad, cysylltedd, sgiliau a hyder.

Argyfwng Covid-19 a’i Effaith ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

‘Mae’r effeithiau wedi amlygu anghydraddoldebau presennol ar draws cymdeithas, gyda llawer o’r effeithiau yn cael eu teimlo’n waeth ac yn uniongyrchol gan bobl oedd eisoes yn profi anfanteision cymdeithasol ac incwm.’

Egwyddorion arweinyddiaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

‘Dylai arweinyddiaeth dosturiol fod yn rhan annatod o integreiddio, gyda’r sector gwirfoddol yn bartner hanfodol.’

Effaith Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd

‘Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o fudiadau’r trydydd sector mae mudiadau amgylcheddol wedi dioddef colledion ariannol difrifol yn ystod y feirws. Mae hyn wedi amharu ar eu gwaith hanfodol a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.’

Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru

‘Mae angen model cyflawni sy’n cynnwys cymysgedd o fuddsoddiad a gweithgarwch ar lefel genedlaethol.’

Cymru a’r Gronfa Ymchwiliad i effaith Covid-19 ar modd y maen cael ei reoli ar iechyd a gofal cymdeithasol yng NghymrFfyniant a Rennir

‘Mae cymunedau wedi dod at ei gilydd yn gyflym i helpu gwasanaethau, yn aml heb unrhyw strwythur ffurfiol. Mae’r rhyddid hwn wedi grymuso cymunedau i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain i broblemau a diffygion mewn cefnogaeth.’

Cymru a’r Gronfa Ffyniant a Rennir

‘Mae’r Cronfeydd Strwythurol wedi cael effaith sylweddol ar y trydydd sector yng Nghymru ac, o ganlyniad, yr unigolion hynny sydd anoddaf cyrraedd atynt, a’n cymunedau mwyaf difreintiedig’.

Economi Cymru a Covid-19

‘Bydd angen cryn dipyn o gymorth ar Gymru.’

Y Strategaeth Economi Cylchol

‘Mae angen annog newid hirdymor mewn ymddygiad er mwyn cynorthwyo cynhyrchwyr i roi mwy o ystyriaeth i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau.’

Adolygiad o bartneriaethau strategol

‘Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol hefyd wedi tynnu sylw at y nifer mawr o geisiadau i gyfrannu at sawl adolygiad o bartneriaethau strategol, gan nodi’r farn bod adolygiadau blaenorol yn aml wedi arwain at newid teitl partneriaethau, ond nad yw hynny o reidrwydd wedi arwain at newid mewn arfer i wella perfformiad.’

Strategaeth ryngwladol drafft

‘Byddem wedi hoffi gweld cyrff a mudiadau gwirfoddol yn chwarae mwy o ran wrth ddatblygu’r strategaeth. Bydd angen i bob sector yng Nghymru gymryd rhan weithredol yn y gwaith o’i chyflwyno’n effeithiol.’

Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

‘Nid yw’n glir beth yw’r disgwyliadau na’r gobeithion o’r sector, na chwaith ar ba lefel.’