Tudalen Rhwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru CGGC

Beth yw presgripsiynu cymdeithasol?

Presgripsiynu cymdeithasol yw lle mae gweithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol yn helpu rhywun i wella ei iechyd, llesiant neu les cymdeithasol drwy ei gysylltu â gwasanaethau cymunedol a allai fod yn cael eu darparu gan fudiadau o’r sector gwirfoddol, y cyngor neu gymdeithas tai. Er enghraifft, cyfeirio pobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia at grwpiau cymorth dementia lleol.

Caiff rhywun ei gyfeirio i gael presgripsiynu cymdeithasol am resymau amrywiol. Dyma rai enghreifftiau:

  • am resymau ffisegol, seicolegol neu seicogymdeithasol
  • ar gyfer ei lesiant cyffredinol
  • i drechu ynysu cymdeithasol ac unigrwydd
  • i’w gefnogi i ofalu am ei hun
  • fel rhan o gyngor lles neu gyngor ariannol, neu
  • i gynorthwyo rhywun i hunanreoli cyflwr sy’n bodoli eisoes neu gyflwr hirdymor.

Mae presgripsiwn cymdeithasol neu gyfeiriad yn cwmpasu llawer o bethau, ac mae wedi’i deilwra at anghenion yr unigolyn sy’n gweithio gyda phresgripsiynydd cymdeithasol, gweithiwr cyswllt, cysylltydd cymunedol neu lywiwr i ddatblygu llwybr presgripsiynu/cyfeirio sy’n iawn iddo ef. Er enghraifft, gallai’r presgripsiwn gynnwys mynediad i gynllun cyfeillio, prosiect garddio, grŵp celf a chrefft, yoga neu raglen colli pwysau.

Beth yw Rhwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru?

Mae Rhwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, a elwir yn WSPRN, yn rhan o Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (WSSPR) a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Nod WSSPR yw datblygu fframwaith a safonau adrodd ar gyfer gwerthuso presgripsiynu cymdeithasol a chasglu tystiolaeth hanfodol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru. Os hoffech wybod mwy am WSSPR, ewch i’r wefan, www.wsspr.wales.

Mae WSPRN yn cwrdd ledled Cymru (ac yn ddigidol) i drafod a datblygu ei flaenoriaethau ymchwil. Mae’r aelodau’n cynnwys CGGC, llawer o Gynghorau Gwirfoddol Sirol, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Canolfan PRIME Cymru, Llywodraeth Cymru, mudiadau GIG Cymru ac eraill.

Os hoffech chi wybod mwy am y rhwydwaith, cysylltwch â Sally Rees, Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol y Trydydd Sector CGGC, ar srees@wcva.cymru.

I gofrestru i fod yn aelod o’r rhwydwaith a chael diweddariadau a rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Fiona Harris, CGGC, ar fharris@wcva.cymru