Mae'r Cynllun Trydydd Sector yn unigryw yn y DU. Mae'n deddfu i Lywodraeth Cymru ymgysylltu â'r trydydd sector.

Mae CGGC yn hwyluso ymgysylltiad o dan y cynllun hwn trwy gyfarfodydd bob dwy flynedd gyda phob Gweinidog, ynghyd â chyfarfodydd Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth am y Cynllun Trydydd Sector a Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a Chyfarfodydd Gweinidogol, rhai o’n mecanweithiau i’r sector gael mynediad i lywodraeth.

Fe welwch hefyd bapurau, agendâu a chofnodion Cyfarfodydd Gweinidogol isod. I gael gwybodaeth am ymgynghoriadau cyfredol gan y Senedd, Llywodraeth Cymru ac eraill, ac archif o ymatebion CGGC i ymgynghoriadau, ewch i’n tudalen ymgynghoriadau.

CYNLLUN Y TRYDYDD SECTOR

Mae Cynllun y Trydydd Sector yn ddarn statudol o ddeddfwriaeth sy’n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru a’r sector gwirfoddol yn cydweithio ac yn cyfathrebu â’i gilydd. 

Mae’n cynnig llwybrau ffurfiol i’r sector siarad â’r Llywodraeth a chodi pryderon ynghylch ein haelodau a defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae’r rhain yn cynnwys cyfarfodydd bob chwe mis gyda Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, yn ogystal â chyfarfodydd pob chwe mis rhwng rhwydweithiau’r sector a Gweinidogion Llywodraeth Cymru. Mae’r cyfarfodydd hyn ymysg y dulliau allweddol y mae’r sector yn eu defnyddio i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru.

CYNGOR PARTNERIAETH Y TRYDYDD SECTOR

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn ddull allweddol y gall sefydliadau gwirfoddol ei ddefnyddio i siarad â Llywodraeth Cymru a chlywed ganddi.

Lesley Griffiths AS yw cadeirydd y cyngor ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o rwydweithiau’r sector gwirfoddol sy’n gweithio ar draws 25 o feysydd gweithgaredd y sector, ynghyd â Lindsay Cordery-Bruce, Prif Weithredwr CGGC.

Prif ddiben y Cyngor yw sicrhau bod yr egwyddorion a nodwyd yng Nghynllun y Trydydd Sector yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r sector godi materion sydd o ddiddordeb neu sy’n peri pryder. 

Mae etholiadau’r cyngor yn cael eu cynnal bob pum blynedd. Mae’r aelodau presennol a’r rhwydweithiau y maent yn eu cynrychioli fel a ganlyn:

Enw Maes diddordeb Rhwydwaith
Kathryn Robson Addysg a Hyfforddiant Addysg Oedolion Cymru
Rhian Davies Anabledd Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru
Sheila Hendrickson Brown Canolwyr Lleol a Rhanbarthol Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru
Andrea Cleaver Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Gareth Coles Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth Bywydau Creadigol
Matthew Williams Chwaraeon a Hamdden Cymdeithas Chwaraeon Cymru
Gethin Rhys Crefydd Cyngor Rhyng-ffydd Cymru
Bernie Bowen Thomson Cyfiawnder Cymunedol Cyfiawnder Cymunedol Cymru
Owen Derbyshire Cyflogaeth Cadwch Gymru’n Daclus
Chris Johnes Cymunedau Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau
Helene Hayes Cyngor ac Eiriolaeth Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Richard Flowerdew Gwirfoddoli Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru
Eleanor Norton Gwirfoddoli Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru
Kate Young Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant Grŵp Cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant
Paul Glaze Ieuenctid Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
Kofo Oladunjoye a Priscilla Addey-Blankson Lleiafrifoedd Ethnig Race Council Cymru
Selima Bahadur Lleiafrifoedd Ethnig Tim Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Ieuenctid Cymru
David Bowles Lles Anifeiliaid Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru
Bethan Webber Menter Gymdeithasol Y Rhwydwaith Menter Gymdeithasol
Hugh Russell Plant a Theuluoedd Plant yng Nghymru
Victoria Lloyd Pobl Hŷn Cynghrair Henoed Cymru
Lindsay Coredery-Bruce Prif Weithredwr CGGC Cynrychiolydd CGGC
Hayley Richards Rhyngwladol Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Victoria Vasey Rhywedd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru
Davinia Green Rhywioldeb Stonewall Cymru
Ruth Power Tai Cartrefi i Gymru Gyfan
Lowri Jones Y Gymraeg Mentrau Iaith Cymru
Karen Whitfield Yr Amgylchedd Cyswllt Amgylchedd Cymru

Gweler cofnodion cyfarfodydd diweddar TSPC yma.

COFNODION O IS-GRŴP ADFER Y TSPC AR COVID-19

Cofnodion o Is-grŵp Adfer y TSPC ar Covid – 18 Medi 2020

Cofnodion o Is-grŵp Adfer y TSPC ar Covid – 12 Hydref 2020

Cofnodion o Is-grwp Adfer y TSPC ar Covid – 05 Tachwedd 2020

Cofnodion o Is-grwp Adfer y TSPC ar Covod-01 Rhagfyr 2020

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector – Is-grŵp Adfer ar Covid-19 – Cylch Gorchwyl

Adroddiad-Is-grwp-Adfer-Cyngor-Partneriaeth-y-Trydydd-Sector-ar-Covid-19 (1)

CYFARFODYDD Â’R GWEINIDOGION

Fel rhan o Gynllun y Trydydd Sector, mae pob Gweinidog yn Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gwrdd â chynrychiolwyr o rwydweithiau perthnasol sefydliadau gwirfoddol sy’n cwmpasu eu meysydd cyfrifoldeb o leiaf ddwywaith mewn un flwyddyn galendr. Mae CGGC yn gyfrifol am drefnu o leiaf dau gyfarfod cynllunio ar gyfer y rhwydwaith er mwyn paratoi ar gyfer pob cyfarfod, a hefyd mae’n sicrhau bod y materion a godir gan y sector gwirfoddol yn berthnasol yn gyffredinol i’r holl sector er mwyn sicrhau bod y cyfarfodydd mor effeithiol â phosibl.

PORTFFOLIOS Y GWEINIDOGION AC ARWEINWYR CGGC

Portffolio Ysgrifennydd Cabinet
Prif Weinidog Cymru Vaughan Gething AS
Cyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet Rebecca Evans AS
Diwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol Lesley Griffiths AS
Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Huw Irranca-Davies AS
Llywodraeth Leol, Tai a Chynllunio Julie James AS
Yr Economi, Ynni a’r Gymraeg Jeremy Miles AS
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Eluned Morgan AS
Addysg Lynne Neagle AS
Gogledd Cymru a Thrafnidiaeth Ken Skates AS
Trefnydd a Phrif Chwip Jane Hutt AS
Gweinidogion Gweinidog
Y Darpar Gwnsler Cyffredinol Mick Antoniw AS
Y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol Sarah Murphy AS
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol Dawn Bowden AS
Y Gweinidog Iechyd Meddwl a’r Blynyddoedd Cynnar Jayne Bryant AS
Arall
Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Derek Walker

Cysylltwch â policy@wcva.cymru i gael mwy o wybodaeth.

PAPURAU, AGENDÂU A CHOFNODION Y CYFARFODYDD Â’R GWEINIDOGION

Portffolio Gweinidog/Dirprwy Weinidog Papurau’r grŵp cynlluni Papurau’r cyfarfod terfynol
Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans Nodiadau 08.09.22

Nodiadau 04.02.22

Nodiadau 06.09.21

Nodiadau 10.11.22 (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Nodiadau 17.05.23

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan

Julie Morgan

Lynne Neagle

Nodiadau 08.02.22

Nodiadau 18.05.22

Nodiadau 19.07.22

Nodiadau 06.09.22

Nodiadau 01.12.22

Nodiadau WCVA 08.12.21

Nodiadau WCVA 26.09.22

Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Lesley Griffiths Nodiadau 04.10.22
Newid Hinsawdd Julie James

Lee Waters

Nodiadau 14.06.21

Nodiadau 08.09.21

Nodiadau 07.03.22

Nodiadau 21.09.22

Nodiadau 17.11.21
Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt

Hannah Blythyn

Nodiadau 13.10.21

Nodiadau 07.10.22

Yr Economi Vaughan Gething

Dawn Bowden

Nodiadau 23.03.23

Nodiadau 15.09.22

Nodiadau 15.02.22

Nodiadau 07.06.21

Cym VS_Cost of Living

Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Notes 09.11.22 (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Nodiadau 16.11.23

Gymraeg ac Addysg Jeremy Miles Nodiadau 01.06.21

Nodiadau 15.09.21

Nodiadau 15.03.22

Nodiadau 11.10.22

Nodiadau 19.10.23

Cefnogi’r Cwricwlwm i Gymru

Gweithlu Addysg Gymraeg

Nodiadau 28.06.22

Nodiadau 20.06.23

PAPURAU O’R CYFARFODYDD Â’R CABINET BLAENOROL

Mae copïau o’r papurau o’r cyfarfodydd â’r Cabinet blaenorol ar gael ar gais. Cysylltwch â policy@wcva.cymru e-bost neu ffoniwch 0300 111 0124.

Y GYNGHRAIR CYDRADDOLDEBAU A HAWLIAU DYNOL

Mae’r Gynghrair Cydraddoldebau a Hawliau Dynol yn rhwydwaith sy’n galluogi sefydliadau sy’n gweithio yn y maes cydraddoldebau a hawliau dynol i ymgysylltu â’i gilydd, i rannu gwybodaeth ac arferion da ac i ddylanwadu ar bolisi sy’n effeithio ar brofiadau pobl sy’n wynebu ymdriniaeth anghyfartal a gwahaniaethol yng Nghymru. 

Mae CGGC yn hwyluso’r rhwydwaith hon. Cysylltwch â Livia Pietromarchi am ragor o wybodaeth yn policy@wcva.cymru neu ar 0300 111 0124.