Cynllun y Trydydd Sector

Mae Cynllun y Trydydd Sector yn ddarn statudol o ddeddfwriaeth sy’n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru a’r sector gwirfoddol yn cydweithio ac yn cyfathrebu â’i gilydd. 

Mae’n cynnig llwybrau ffurfiol i’r sector siarad â’r Llywodraeth a chodi pryderon ynghylch ein haelodau a defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae’r rhain yn cynnwys cyfarfodydd bob chwe mis gyda Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, yn ogystal â chyfarfodydd pob chwe mis rhwng rhwydweithiau’r sector a Gweinidogion Llywodraeth Cymru. Mae’r cyfarfodydd hyn ymysg y dulliau allweddol y mae’r sector yn eu defnyddio i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru.

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn ddull allweddol y gall sefydliadau gwirfoddol ei ddefnyddio i siarad â Llywodraeth Cymru a chlywed ganddi.

Jane Hutt AC yw cadeirydd y cyngor ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o rwydweithiau’r sector gwirfoddol sy’n gweithio ar draws 25 o feysydd gweithgaredd y sector, ynghyd â Ruth Marks, Prif Weithredwr CGGC.

Prif ddiben y Cyngor yw sicrhau bod yr egwyddorion a nodwyd yng Nghynllun y Trydydd Sector yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r sector godi materion sydd o ddiddordeb neu sy’n peri pryder. 

Mae etholiadau’r cyngor yn cael eu cynnal bob dwy flynedd. Mae’r aelodau presennol a’r rhwydweithiau y maent yn eu cynrychioli fel a ganlyn:

Enw Maes diddordeb Rhwydwaith
Helene Hayes Cyngor ac Eiriolaeth Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Claire Lawson Lles Anifeiliaid Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru
Gareth Coles Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth Celfyddydau Gwirfoddol Cymru
Andrea Cleaver Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Sean O’ Neill Plant a Theuluoedd Plant yng Nghymru
Chris Johnes Cymunedau Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau
Bernie Bowen Thomson Cyfiawnder Cymunedol Cyfiawnder Cymunedol Cymru
Rhian Davies Anabledd Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru
Cath Hicks Addysg a Hyfforddiant Addysg Oedolion Cymru
Clair Brick Cyflogaeth Siawns Teg
Karen Whitfield Yr Amgylchedd Cyswllt Amgylchedd Cymru
Uzo Iwobi Lleiafrifoedd Ethnig Y Gynghrair BAME 
Rocio Cifuentes Lleiafrifoedd Ethnig Y Gynghrair BAME 
Catherine Fookes Rhywedd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru
Kate Young Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant Grŵp Cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Llesiant a Chwaraeon
John Puzey Tai Cartrefi i Gymru Gyfan
Carl Cooper Canolwyr Lleol a Rhanbarthol Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru
Susie Ventris Field Rhyngwladol Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Victoria Lloyd Pobl Hŷn Age Cymru
Gethin Rhys Crefydd Cyngor Rhyng-ffydd Cymru
Iestyn Wyn Rhywioldeb Stonewall Cymru
Derek Walker Menter Gymdeithasol Y Rhwydwaith Menter Gymdeithasol
Matthew Williams Chwaraeon a Hamdden Cymdeithas Chwaraeon Cymru
Sandy Clubb Gwirfoddoli Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru
Elin Maher Y Gymraeg Mentrau Iaith Cymru
Paul Glaze Ieuenctid Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
Ruth Marks Prif Weithredwr CGGC Cynrychiolydd CGGC

Cyfarfodydd â’r Gweinidogion

Fel rhan o Gynllun y Trydydd Sector, mae pob Gweinidog yn Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gwrdd â chynrychiolwyr o rwydweithiau perthnasol sefydliadau gwirfoddol sy’n cwmpasu eu meysydd cyfrifoldeb o leiaf ddwywaith mewn un flwyddyn galendr. Mae CGGC yn gyfrifol am drefnu o leiaf dau gyfarfod cynllunio ar gyfer y rhwydwaith er mwyn paratoi ar gyfer pob cyfarfod, a hefyd mae’n sicrhau bod y materion a godir gan y sector gwirfoddol yn berthnasol yn gyffredinol i’r holl sector er mwyn sicrhau bod y cyfarfodydd mor effeithiol â phosibl.

Portffolios y Gweinidogion ac arweinwyr CGGC

Portffolio Gweinidog Arweinydd CGGC
Cyllid Rebecca Evans Ruth Marks
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething David Cook
Yr Amgylchedd Lesley Griffiths Anna Nicholl
Tai a Llywodraeth Leol Julie James Anna Nicholl
Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Gymraeg Eluned Morgan Anna Nicholl
Addysg Kirsty Williams Ben Lloyd
Yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates Matt Brown

Papurau, agendâu a chofnodion y cyfarfodydd â’r Gweinidogion

Portffolio Gweinidog/Dirprwy Weinidog Papurau’r grŵp cynlluni Papurau’r cyfarfod terfynol
Cyllid Rebecca Evans Agenda_Finance 06.07.20

Nodiadau 06.07.20

Cym Agenda 13.02.20

Effeithiau ariannu tymor byr ar y sector gwirfoddol yng Nghymru

Nodiadau 13.02.20

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething
Julie Morgan
 

 

Nodiadau 20.05.20

 

 

Cym Agenda 22.01.20

Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths Nodiadau 09.06.20 Cym Agenda 20.01.20

Ymateb i’r Argyfwng Ecolegol

Nodiadau 20.01.20

Tai a Llywodraeth Leol Julie James
Hannah Blythyn
Cym Agenda 09.12.19

Nodiadau 09.12.19

Agenda 30.09.19

Papur 1

Papur 2

Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Gymraeg Cym Agenda 01.07.20

Nodiadau 01.07.20

.
Yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates
Lee Waters
cym-Agenda 03.02.20

Nodiadiau 03.02.20

 

 

Cym Agenda 13.11.19

Yr economi sylfaenol a busnesau cymdeithasol yng Nghymru

Cefnogi’r Economi Sylfaenol yng Nghymru – drwy rwydweithiau sy’n bodoli eisoes.

Nodiadiau 13.11.19

Addysg Kirsty Williams Cym _Agenda 01.04.20

Nodiadiau 01.04.20

Agenda 05.02.20

Hawl newydd i ddysgu gydol oes yng Nghymru

Cymwysterau i gydweddu â’r cwricwlwm newydd a swyddogaeth y trydydd sector

Cwestiwn ar gyfer y Gweinidog

Nodiadiau 05.02.20

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Dafydd Elis-Thomas . .
Y Dirprwy Weinidog – yn gyfrifol am y trydydd sector a chydraddoldebau Jane Hutt . .

Papurau o’r cyfarfodydd â’r Cabinet blaenorol

Mae copïau o’r papurau o’r cyfarfodydd â’r Cabinet blaenorol ar gael ar gais. Cysylltwch â Fiona Harris drwy anfon e-bost at fharris@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

Y Gynghrair Cydraddoldebau a Hawliau Dynol

Mae’r Gynghrair Cydraddoldebau a Hawliau Dynol yn rhwydwaith sy’n galluogi sefydliadau sy’n gweithio yn y maes cydraddoldebau a hawliau dynol i ymgysylltu â’i gilydd, i rannu gwybodaeth ac arferion da ac i ddylanwadu ar bolisi sy’n effeithio ar brofiadau pobl sy’n wynebu ymdriniaeth anghyfartal a gwahaniaethol yng Nghymru. 

Mae CGGC yn hwyluso’r rhwydwaith hon. Cysylltwch â Janine Downing am ragor o wybodaeth yn jdowning@wcva.cymru neu ar 0300 111 0124.