Mae'r Cynllun Trydydd Sector yn unigryw yn y DU. Mae'n deddfu i Lywodraeth Cymru ymgysylltu â'r trydydd sector.

Mae CGGC yn hwyluso ymgysylltiad o dan y cynllun hwn trwy gyfarfodydd bob dwy flynedd gyda phob Gweinidog, ynghyd â chyfarfodydd Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth am y Cynllun Trydydd Sector a Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a Chyfarfodydd Gweinidogol, rhai o’n mecanweithiau i’r sector gael mynediad i lywodraeth.

Fe welwch hefyd bapurau, agendâu a chofnodion Cyfarfodydd Gweinidogol isod. I gael gwybodaeth am ymgynghoriadau cyfredol gan y Senedd, Llywodraeth Cymru ac eraill, ac archif o ymatebion CGGC i ymgynghoriadau, ewch i’n tudalen ymgynghoriadau.

CYNLLUN Y TRYDYDD SECTOR

Mae Cynllun y Trydydd Sector yn ddarn statudol o ddeddfwriaeth sy’n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru a’r sector gwirfoddol yn cydweithio ac yn cyfathrebu â’i gilydd. 

Mae’n cynnig llwybrau ffurfiol i’r sector siarad â’r Llywodraeth a chodi pryderon ynghylch ein haelodau a defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae’r rhain yn cynnwys cyfarfodydd bob chwe mis gyda Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, yn ogystal â chyfarfodydd pob chwe mis rhwng rhwydweithiau’r sector a Gweinidogion Llywodraeth Cymru. Mae’r cyfarfodydd hyn ymysg y dulliau allweddol y mae’r sector yn eu defnyddio i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru.

CYNGOR PARTNERIAETH Y TRYDYDD SECTOR

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn ddull allweddol y gall sefydliadau gwirfoddol ei ddefnyddio i siarad â Llywodraeth Cymru a chlywed ganddi.

Jane Hutt AC yw cadeirydd y cyngor ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o rwydweithiau’r sector gwirfoddol sy’n gweithio ar draws 25 o feysydd gweithgaredd y sector, ynghyd â Ruth Marks, Prif Weithredwr CGGC.

Prif ddiben y Cyngor yw sicrhau bod yr egwyddorion a nodwyd yng Nghynllun y Trydydd Sector yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r sector godi materion sydd o ddiddordeb neu sy’n peri pryder. 

Mae etholiadau’r cyngor yn cael eu cynnal bob dwy flynedd. Mae’r aelodau presennol a’r rhwydweithiau y maent yn eu cynrychioli fel a ganlyn:

Enw Maes diddordeb Rhwydwaith
Helene Hayes Cyngor ac Eiriolaeth Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
David Bowles Lles Anifeiliaid Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru
Gareth Coles Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth Celfyddydau Gwirfoddol Cymru
Andrea Cleaver Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Owen Evans Plant a Theuluoedd Plant yng Nghymru
Chris Johnes Cymunedau Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau
Bernie Bowen Thomson Cyfiawnder Cymunedol Cyfiawnder Cymunedol Cymru
Rhian Davies Anabledd Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru
Cath Hicks Addysg a Hyfforddiant Addysg Oedolion Cymru
Clair Brick Cyflogaeth Siawns Teg
Karen Whitfield Yr Amgylchedd Cyswllt Amgylchedd Cymru
Uzo Iwobi Lleiafrifoedd Ethnig Y Gynghrair BAME 
Rocio Cifuentes Lleiafrifoedd Ethnig Y Gynghrair BAME 
Catherine Fookes Rhywedd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru
Kate Young Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant Grŵp Cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Llesiant a Chwaraeon
Ruth Power Tai Cartrefi i Gymru Gyfan
Carl Cooper Canolwyr Lleol a Rhanbarthol Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru
Susie Ventris Field Rhyngwladol Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Victoria Lloyd Pobl Hŷn Cynghrair Henoed Cymru
Gethin Rhys Crefydd Cyngor Rhyng-ffydd Cymru
Iestyn Wyn Rhywioldeb Stonewall Cymru
Derek Walker Menter Gymdeithasol Y Rhwydwaith Menter Gymdeithasol
Matthew Williams Chwaraeon a Hamdden Cymdeithas Chwaraeon Cymru
Sandy Clubb Gwirfoddoli Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru
Elin Maher Y Gymraeg Mentrau Iaith Cymru
Paul Glaze Ieuenctid Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
Ruth Marks Prif Weithredwr CGGC Cynrychiolydd CGGC

CYFARFODYDD Â’R GWEINIDOGION

Fel rhan o Gynllun y Trydydd Sector, mae pob Gweinidog yn Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gwrdd â chynrychiolwyr o rwydweithiau perthnasol sefydliadau gwirfoddol sy’n cwmpasu eu meysydd cyfrifoldeb o leiaf ddwywaith mewn un flwyddyn galendr. Mae CGGC yn gyfrifol am drefnu o leiaf dau gyfarfod cynllunio ar gyfer y rhwydwaith er mwyn paratoi ar gyfer pob cyfarfod, a hefyd mae’n sicrhau bod y materion a godir gan y sector gwirfoddol yn berthnasol yn gyffredinol i’r holl sector er mwyn sicrhau bod y cyfarfodydd mor effeithiol â phosibl.

PORTFFOLIOS Y GWEINIDOGION AC ARWEINWYR CGGC

Portffolio Gweinidog
Cyllid Rebecca Evans
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething
Yr Amgylchedd Lesley Griffiths
Tai a Llywodraeth Leol Julie James
Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg Eluned Morgan
Addysg Kirsty Williams
Yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates

Cysylltwch â policy@wcva.cymru i gael mwy o wybodaeth.

PAPURAU, AGENDÂU A CHOFNODION Y CYFARFODYDD Â’R GWEINIDOGION

Portffolio Gweinidog/Dirprwy Weinidog Papurau’r grŵp cynlluni Papurau’r cyfarfod terfynol
Cyllid Rebecca Evans Agenda_Finance 06.07.20

Nodiadau 06.07.20

Cym Agenda 13.02.20

Effeithiau ariannu tymor byr ar y sector gwirfoddol yng Nghymru

Nodiadau 13.02.20

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething
Julie Morgan
 

 

Nodiadau 08.09.20

 

 

Cym Agenda 22.01.20

Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths Nodiadau 09.06.20 Cym Agenda 20.01.20

Ymateb i’r Argyfwng Ecolegol

Nodiadau 20.01.20

Tai a Llywodraeth Leol Julie James
Hannah Blythyn
Nodiadau 03.09.20 agenda 16.03.20

Papur 1

Papur 2

Papur 3

Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg Eluned Morgan  

 

.
Yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates
Lee Waters
Cym Agenda 10.09.20

Nodiadau 10.09.20

 

Nodiadau 09.07.20
Addysg Kirsty Williams Cym _Agenda 01.04.20

Nodiadiau 01.04.20

Agenda 05.02.20

Hawl newydd i ddysgu gydol oes yng Nghymru

Cymwysterau i gydweddu â’r cwricwlwm newydd a swyddogaeth y trydydd sector

Cwestiwn ar gyfer y Gweinidog

Nodiadiau 05.02.20

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Dafydd Elis-Thomas . .
Y Dirprwy Weinidog – yn gyfrifol am y trydydd sector a chydraddoldebau Jane Hutt . .

PAPURAU O’R CYFARFODYDD Â’R CABINET BLAENOROL

Mae copïau o’r papurau o’r cyfarfodydd â’r Cabinet blaenorol ar gael ar gais. Cysylltwch â Fiona Harris drwy anfon e-bost at fharris@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

Y GYNGHRAIR CYDRADDOLDEBAU A HAWLIAU DYNOL

Mae’r Gynghrair Cydraddoldebau a Hawliau Dynol yn rhwydwaith sy’n galluogi sefydliadau sy’n gweithio yn y maes cydraddoldebau a hawliau dynol i ymgysylltu â’i gilydd, i rannu gwybodaeth ac arferion da ac i ddylanwadu ar bolisi sy’n effeithio ar brofiadau pobl sy’n wynebu ymdriniaeth anghyfartal a gwahaniaethol yng Nghymru. 

Mae CGGC yn hwyluso’r rhwydwaith hon. Cysylltwch â Janine Downing am ragor o wybodaeth yn jdowning@wcva.cymru neu ar 0300 111 0124.