Grŵp amrywiol o bobl yn siarad mewn digwyddiad

Dweud eich dweud ar y Cod Ymarfer Codi Arian

Cyhoeddwyd : 18/08/23 | Categorïau: Newyddion |

Ymunwch â’r Rheoleiddiwr Codi Arian a WCVA mewn digwyddiad wyneb-yn-wyneb yng Nghaerdydd ar 20 Medi 2023 i rannu eich barn ar newidiadau i’r Cod Ymarfer Codi Arian.

Fis nesaf, bydd y Rheoleiddiwr Codi Arian yn cyhoeddi ei gynigion ymgynghori i ddiweddaru’r Cod Ymarfer Codi Arian. Mae’r Cod Ymarfer Codi Arian yn nodi’r safonau sy’n berthnasol i weithgareddau codi arian a gynhelir gan bob sefydliad elusennol a chodwyr arian trydydd parti yn y DU. Mae’r cod yn sail i’r system hunanreoleiddio gwirfoddol y mae codwyr arian yn ymrwymo iddi ac yn darparu fframwaith ar gyfer asesu cwynion cyhoeddus.

BETH YW PWRPAS Y NEWIDIADAU HYN?

Nod y cynigion yw gwneud y cod yn symlach, yn fwy hygyrch a sicrhau ei fod yn gyfoes â newidiadau mewn polisi ac arferion codi arian. Gwahoddir sefydliadau sydd â diddordeb mewn codi arian elusennol i glywed mwy am y cynigion a rhoi mewnbwn ac adborth yn y digwyddiad wyneb-yn-wyneb hwn.

SUT FYDD HYN YN EFFEITHIO AR SEFYDLIADAU GWIRFODDOL CYMRU?

Bydd hwn yn gyfle pwysig i’ch sefydliad amlinellu rhai o’r heriau sy’n unigryw i’r sector codi arian yng Nghymru a rhoi syniadau am y safonau arfer gorau y dylai fod yn atebol iddynt. Bydd cyfle hefyd i godi cwestiynau yn uniongyrchol gyda’r tîm yn y Rheoleiddiwr Codi Arian sydd wedi arwain ar ddatblygu’r cynigion hyn.

AM Y DIGWYDDIAD

Dyma un o bedwar digwyddiad sy’n cael eu cynnal ledled y DU drwy gydol mis Medi a mis Hydref 2023 i gasglu adborth ar y cynigion hyn.

Bydd cinio rhwydweithio a lluniaeth ar gael.

Cynhelir y digwyddiad yn y Ganolfan Fusnes, drws nesaf i swyddfeydd WCVA, yn One Canal Parade, Dumballs Road, Caerdydd, CF10 5BF.

I GAEL GWYBOD MWY AC I ARCHEBU EICH LLE

Mae mwy o wybodaeth a chofrestru ar gael ar Eventbrite.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/07/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae’r Bwrsari i arweinwyr yng Nghymru yn ôl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy