Dyn o brosiect Nanny Biscuit yn Sir y Fflint yn rhoi pryd o fwyd i fenyw hŷn sy'n cysgodi

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Cyhoeddwyd : 28/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariad ddiwethaf 28 Gorffennaf 2021

Darllenwch diweddariad dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

COVID-19 DIWEDDARIADAU EBOST

Os hoffech chi gael diweddariadau ebost ar yr holl newyddion COVID-19 perthnasol i sector gwirfoddol Cymru, cofrestrwch yma.

NEWYDDION DIWEDDARAF

 • Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru yn anfon llythyr at bawb sydd ar y Rhestr Cleifion Gwarchod (SPL) a ddylai gyrraedd yn fuan. Nid yw’r llythyr yn cynghori i ddilyn unrhyw fesurau gwarchod penodol ond mae’n cynnwys cyngor ar sut i gadw’n ddiogel gan y bydd cyfyngiadau’n gostwng dros yr wythnosau nesaf
 • Mae ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19 ar natur agored i niwed ac ymateb cefnogol cyflym y sector gwirfoddol a chymunedol
 • Mae Llywodraeth Cymru yn annog cyflogwyr i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi eu gweithlu i gael eu brechu. Mae pecyn cymorth newydd yn cael ei lansio heddiw i gefnogi busnesau a sefydliadau i helpu eu staff i gael brechlyn COVID-19
 • Yn wyneb Covid-19, daeth pobl a chymunedau i’r adwy gyda syniadau a dulliau newydd er mwyn cyflawni pethau. Mae rhaglen weithredu ymarferol newydd bellach wedi’i lansio i archwilio sut y gall gweithredu dan arweiniad y gymuned helpu i adeiladu dyfodol tecach, gwyrddach ac iachach
 • Wrth i ni symud o ymateb COVID-19 i adferiad, mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol wedi’i sefydlu i helpu cymunedau i gymryd perchnogaeth o asedau ac amwynderau sydd mewn perygl o gau. Dysgwch fwy yn y sesiwn gwybodaeth a holi ac ateb ar-lein hon
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi creu cerdyn cofrestru meddyg teulu ar gyfer unrhyw un nad yw wedi’i gofrestru gyda’r GIG. Mae’r cerdyn yn rhoi sicrwydd y gall rhywun gael triniaeth, presgripsiynau a brechiad Covid y GIG heb gyfeiriad sefydlog nac ID.
 • Mae Julie James MS wedi cyhoeddi Grant Caledi i Denantiaid £10m y Llywodraeth. Bydd y cynllun yn cefnogi tenantiaid y sector rhentu preifat yng Nghymru sydd ag ôl-ddyledion rhent difrifol o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig.
 • Gall pobl dros 18 oed nad ydynt eto wedi cael eu dos cyntaf o’r brechlyn ymweld â chanolfannau brechu galw heibio heb apwyntiad. Mae fwy o wybodaeth ar gael gan fyrddau iechyd lleol

NEWYDDION HENACH

CANLLAWIAU AC ADNODDAU COVID-19

Rydym wedi coladu ein holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar y dudalen ganllaw Covid-19 hon. Yma fe welwch wybodaeth a chyngor sy’n gysylltiedig â Coronafeirws ar bethau fel gwirfoddoli, cyllid, ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac iechyd a lles.

Cyllid i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod y pandemig

Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

CYHOEDDI TRYDYDD CAM Y CYLLID - Cymorth goroesi a ffynnu i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod pandemig Covid-19

Gwybodaeth pwysig i gwirfoddolwyr

Logo gyda'r geiriau Gwirfoddoli Cymru Volunteering Wales
 • Dylai unigolion sydd eisiau gwirfoddoli yng Nghymru gofrestru trwy gwirfoddolicymru.net
 • Dylai sefydliadau sydd angen cefnogaeth gwirfoddolwyr bostio cyfleoedd ar gwirfoddolicymru.net
 • Canllawiau ar wirfoddoli ar ein tudalen arweiniad
Ewch i ganllaw Covid-19

BLOGIAU A GOLYGFEYDD

STRAEON POSITIF

MWY O NEWYDDION DA PLIS?

Nid ydyn ni wedi cael llawer o newyddion da yn ddiweddar – rhwng COVID-19 a’r llifogydd dinistriol diweddar ledled Cymru, mae’r hwyliau’n ymddangos yn eithaf isel ledled y wlad.

Yr hyn nad ydym wedi bod yn brin ohono yw straeon am gymunedau gwydn yn dod at ei gilydd – er enghraifft y newyddion bod grwpiau fel Coronavirus Support Blaenau Gwent wedi bod yn ymgynnull gwirfoddolwyr i helpu pobl mewn angen.

Byddwn yn rhannu straeon newyddion da ac enghreifftiau o arfer da fel rhan o’r cylchlythyr hwn. Os ydych chi’n gwybod am unrhyw straeon cadarnhaol eraill tebyg am gymunedau yn cyd-dynnu i ymdopi â COVID-19 yna rhowch wybod i ni!

EIN SAFBWYNT AR Y DATBLYGIADAU PARHAUS AR IECHYD Y CYHOEDD

Dyma ein Prif Weithredwr Ruth Marks yn amlinellu rôl CGGC a ffocws cyfredol ein gwaith i gefnogi fudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Fel rhan o’n hymateb parhaus i’r achosion o’r Coronafeirws (COVID-19), mae CGGC yn talu sylw gofalus at y cyngor sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU yn ogystal â’r cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Argymhellir fod pawb yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid.

Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd. Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Byddwn yn parhau i fonitro unrhyw ddatblygiadau ac yn rhoi gwybod i’r sector gwirfoddol am unrhyw gamau pellach y byddwn yn eu cymryd wrth i bethau newid.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 30/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Gwneud mwy o wahaniaeth fel ymddiriedolwyr CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Grant SCoRE Cymru i gefnogi cydweithrediad Môr Iwerddon

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/07/21 | Categorïau: Cyllid | Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Mentrau cymdeithasol Cymru yn ceisio cyrraedd pen y dosbarth

Darllen mwy