Dyn o brosiect Nanny Biscuit yn Sir y Fflint yn rhoi pryd o fwyd i fenyw hŷn sy'n cysgodi

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Cyhoeddwyd : 13/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariad ddiwethaf 13 Hydref 2021

Darllenwch diweddariad dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

COVID-19 DIWEDDARIADAU EBOST

Os hoffech chi gael diweddariadau ebost ar yr holl newyddion COVID-19 perthnasol i sector gwirfoddol Cymru, cofrestrwch yma.

NEWYDDION DIWEDDARAF

NEWYDDION HENACH

 • Bydd cam newydd Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector yn cynnig cyllid grant ‘goroesi’ a ‘ffynnu’ i fudiadau gwirfoddol sy’n wynebu heriau cyfredol a newydd wrth iddynt fynd i’r afael ag effeithiau parhaus COVID-19
 • Gan ehangu ar Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector, mae ein Rheolwr Llywodraethu a Diogelu, Mair Rigby, yn cynnal podlediad CGGC lle mae ein Swyddog Gwydnwch, Sian Eagar, hefyd wedi ymuno â hi i drafod y cysyniad o wydnwch yn y sector gwirfoddol
 • Rydyn ni eisiau clywed gennych chi! Mae arolwg Cefnogi Trydydd Sector Cymru i edrych ar effeithiau codi cyfyngiadau COVID-19 ar fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn dod i ben yn fuan. Dilynir hyn gan ddigwyddiad i gyffwrdd â’r themâu allweddol o ganlyniadau’r arolwg
 • A oedd rhaid i chi ohirio’ch cynlluniau oherwydd y pandemig? Mae Alun Jones yn esbonio pam nawr yw’r amser i edrych ar dwf a chynhyrchu incwm
 • Yn ystod y pandemig mae mwy o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi ymgysylltu â gwirfoddolwyr nag erioed o’r blaen. Mae Fiona Liddell yn siarad am y Fframwaith ar gyfer Gwirfoddoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a ddyluniwyd i gefnogi unrhyw fudiad i gynnwys gwirfoddolwyr
 • Wrth i’r cyfyngiadau godi mae sefydliadau am gynyddu eu hincwm. Mae cyllid ar gael o hyd drwy’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol i gefnogi’r twf hwnnw. Ond mae amser yn brin
 • Yn dilyn cyngor diweddar gan y JCVI, mae pob bwrdd iechyd bellach yn gwahodd pawb 16 oed a throsodd i gael eu brechu
 • Yn dilyn y symudiad i rybuddio lefel sero mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau cleifion sy’n wynebu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn dilyn cyswllt posibl â COVID 19 (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)
 • Mae’r Prif Swyddog Meddygol wedi rhoi ei gyngor i’r Prif Weinidog ar adolygiad 21 diwrnod o gyfyngiadau COVID-19

CANLLAWIAU AC ADNODDAU COVID-19

Rydym wedi coladu ein holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar y dudalen ganllaw Covid-19 hon. Yma fe welwch wybodaeth a chyngor sy’n gysylltiedig â Coronafeirws ar bethau fel gwirfoddoli, cyllid, ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac iechyd a lles.

Cyllid i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod y pandemig

Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

CYLLID CAM 3 AR AGOR NAWR - Cymorth goroesi a ffynnu i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod pandemig Covid-19

Gwybodaeth pwysig i gwirfoddolwyr

Logo gyda'r geiriau Gwirfoddoli Cymru Volunteering Wales
 • Dylai unigolion sydd eisiau gwirfoddoli yng Nghymru gofrestru trwy gwirfoddolicymru.net
 • Dylai sefydliadau sydd angen cefnogaeth gwirfoddolwyr bostio cyfleoedd ar gwirfoddolicymru.net
 • Canllawiau ar wirfoddoli ar ein tudalen arweiniad
Ewch i ganllaw Covid-19

BLOGIAU A GOLYGFEYDD

STRAEON POSITIF

MWY O NEWYDDION DA PLIS?

Nid ydyn ni wedi cael llawer o newyddion da yn ddiweddar – rhwng COVID-19 a’r llifogydd dinistriol diweddar ledled Cymru, mae’r hwyliau’n ymddangos yn eithaf isel ledled y wlad.

Yr hyn nad ydym wedi bod yn brin ohono yw straeon am gymunedau gwydn yn dod at ei gilydd – er enghraifft y newyddion bod grwpiau fel Coronavirus Support Blaenau Gwent wedi bod yn ymgynnull gwirfoddolwyr i helpu pobl mewn angen.

Byddwn yn rhannu straeon newyddion da ac enghreifftiau o arfer da fel rhan o’r cylchlythyr hwn. Os ydych chi’n gwybod am unrhyw straeon cadarnhaol eraill tebyg am gymunedau yn cyd-dynnu i ymdopi â COVID-19 yna rhowch wybod i ni!

EIN SAFBWYNT AR Y DATBLYGIADAU PARHAUS AR IECHYD Y CYHOEDD

Dyma ein Prif Weithredwr Ruth Marks yn amlinellu rôl CGGC a ffocws cyfredol ein gwaith i gefnogi fudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Fel rhan o’n hymateb parhaus i’r achosion o’r Coronafeirws (COVID-19), mae CGGC yn talu sylw gofalus at y cyngor sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU yn ogystal â’r cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Argymhellir fod pawb yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid.

Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd. Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Byddwn yn parhau i fonitro unrhyw ddatblygiadau ac yn rhoi gwybod i’r sector gwirfoddol am unrhyw gamau pellach y byddwn yn eu cymryd wrth i bethau newid.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Digwyddiadau Wythnos Ymddiriedolwyr yng Nghymru – 1-5 Tachwedd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 25/10/21 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) a darlith flynyddol CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 25/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Gwirfoddoli i Yrfa

Darllen mwy