Diweddariad COVID-19

Mae gennym gyfres o adnoddau diogelu sy’n gysylltiedig â COVID-19 ar ein tudalen arweiniad ac adnoddau COVID-19.

Eich helpu i gadw pobl yn ddiogel

Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl. Mae diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd ynglŷn â’ch mudiad ac yn helpu i roi enw da i’r sector yn gyffredinol.

Eich cyfrifoldebau

 • Mae gan fudiadau sy’n gweithio gyda grwpiau sydd mewn perygl (e.e. plant ac oedolion sy’n agored i niwed) gyfrifoldebau cyfreithiol mewn cysylltiad â diogelu 
 • Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) drefniadau cryf, cadarn ac effeithiol ar gyfer diogelu, trefniadau sy’n seiliedig ar bartneriaeth, lle mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol a sefydliad wneud popeth posibl i sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth
 • Mae’r Comisiwn Elusennau yn credu bod diogelu yn flaenoriaeth allweddol yng nghyswllt llywodraethu i bob elusen, nid yn unig y rhai sy’n gweithio gyda grwpiau sy’n arfer cael eu hystyried yn rhai ‘agored i niwed’

Mae gan bawb gyfrifoldeb i sicrhau diogelwch – mae’n fater i bawb!

Sut y gall CGGC eich helpu gyda diogelu 

 • Gwasanaeth ymholiadau di-dâl sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth gyfrinachol un-i-un gan ein Swyddog Diogelu
 • Gwybodaeth, canllawiau ac adnoddau di-dâl am ddiogelu 
 • Cyflwyniadau, sesiynau gwybodaeth a chymorthfeydd i’ch sefydliad neu eich aelodau 
 • Cyfleoedd dysgu amrywiol, gan gynnwys modiwlau ar-lein, gweminarau a hyfforddiant wyneb yn wyneb 
 • Rhwydwaith Llysgenhadon Diogelu i ddod ag ymarferwyr diogelu’r trydydd sector at ei gilydd  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â diogelu, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu drwy anfon ebost i safeguarding@wcva.cymru neu cysylltwch â ni ar 0300 111 0124.

Dolenni Defnyddiol

Llywodraeth Cymru

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru 

Byrddau Diogelu Rhanbarthol 

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

Cyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau

Rhwydwaith Llysgenhadon Diogelu 

Rhwydwaith cymheiriaid ar gyfer ymarferwyr diogelu yn y sector gwirfoddol.

Nod y Rhwydwaith Llysgenhadon Diogelu yw hybu a datblygu ymarfer da ym maes diogelu ledled y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn gymuned o ymarferwyr sy’n cael ei hwyluso gan CGGC a chynrychiolwyr o’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol.

Gweledigaeth y Rhwydwaith yw y bydd llysgenhadon diogelu’n gweithio gyda’i gilydd er mwyn rhannu gwybodaeth a datblygu ymarfer da ym mhob agwedd ar ddiogelu, a chreu deunyddiau hyfforddi a dulliau cyflwyno rhagorol, gan gynnwys defnyddio pecyn hyfforddiant sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu mewn cyd-destun ehangach y tu hwnt i’r gweithlu gofal cymdeithasol.

Mae’r grŵp yn ceisio:

 • rhannu gwybodaeth gyffredinol am ddiogelu,
 • hybu diogelu yn gyson ac yn eang ar draws mudiadau gwirfoddol,
 • rhoi gwybodaeth i unrhyw gynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol ar fyrddau diogelu rhanbarthol,
 • darparu ffordd o raeadru gwybodaeth gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a’r Comisiwn Elusennau i’r sector gwirfoddol, a
 • hybu ymarfer da mewn ymarfer diogelu a hyfforddiant drwy gyfrwng deunyddiau hyfforddi a dulliau cyflwyno rhagorol.

Mae’r rhwydwaith yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i rannu’r hyn a ddysgwyd a gwrando ar siaradwyr gwadd yn siarad am faterion sy’n ymwneud â diogelu.

Pwy all ymuno?

Mae aelodaeth o’r rhwydwaith yn agored i gynrychiolwyr sy’n cyflawni’r rolau a ganlyn mewn mudiadau yn y sector gwirfoddol:

 • Ymarferwyr diogelu
 • Swyddogion Diogelu neu arweinwyr dynodedig
 • Hyfforddwyr diogelu
 • Ymddiriedolwyr sydd â chyfrifoldeb am ddiogelu

Sut i ymuno

Cysylltwch â safeguarding@wcva.cymru i drafod aelodaeth.

Adnoddau

Categori | Diogelu |

Sut i gael at wiriadau DBS

Categori | Diogelu |

Hunanasesu diogelu – gwirio’n gyflym

Categori | Diogelu |

Gwreiddio Cymhwysedd Diwylliannol ym Maes Diogelu

Mwy o adnoddau