Diweddariad COVID-19

Mae gennym gyfres o adnoddau diogelu sy’n gysylltiedig â COVID-19 ar ein tudalen arweiniad ac adnoddau COVID-19.

Eich helpu i gadw pobl yn ddiogel

Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl. Mae diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd ynglŷn â’ch mudiad ac yn helpu i roi enw da i’r sector yn gyffredinol.

Eich cyfrifoldebau

 • Mae gan fudiadau sy’n gweithio gyda grwpiau sydd mewn perygl (e.e. plant ac oedolion mewn perygl) gyfrifoldebau cyfreithiol mewn cysylltiad â diogelu 
 • Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) drefniadau cryf, cadarn ac effeithiol ar gyfer diogelu, trefniadau sy’n seiliedig ar bartneriaeth, lle mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol a sefydliad wneud popeth posibl i sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth
 • Mae’r Comisiwn Elusennau yn credu bod diogelu yn flaenoriaeth allweddol yng nghyswllt llywodraethu i bob elusen, nid yn unig y rhai sy’n gweithio gyda grwpiau sy’n arfer cael eu hystyried yn rhai ‘agored i niwed’

Mae gan bawb gyfrifoldeb i sicrhau diogelwch – mae’n fater i bawb!

Sut y gall CGGC eich helpu gyda diogelu 

 • Gwasanaeth ymholiadau di-dâl sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth gyfrinachol un-i-un gan ein Swyddog Diogelu
 • Gwybodaeth, canllawiau ac adnoddau di-dâl am ddiogelu 
 • Cyflwyniadau, sesiynau gwybodaeth a chymorthfeydd i’ch sefydliad neu eich aelodau 
 • Cyfleoedd dysgu amrywiol, gan gynnwys modiwlau ar-lein, gweminarau a hyfforddiant wyneb yn wyneb 
 • Cymuned Ymarfer Diogelu i ddod ag ymarferwyr diogelu’r sector gwirfoddol at ei gilydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â diogelu, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu drwy anfon ebost i safeguarding@wcva.cymru neu cysylltwch â ni ar 0300 111 0124.

Dolenni Defnyddiol

Llywodraeth Cymru

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru 

Byrddau Diogelu Rhanbarthol 

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

Cyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau

Cymuned Ymarfer Diogelu 

Rhwydwaith cymheiriaid ar gyfer ymarferwyr ac arweinwyr diogelu yn y sector gwirfoddol.

Nod y Gymuned Ymarfer Diogelu yw hybu a datblygu arfer dda ym maes diogelu ledled y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn gymuned o ymarferwyr sy’n cael ei hwyluso gan CGGC a chynrychiolwyr o’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol.

Bydd Cymuned Ymarfer Diogelu CGGC yn darparu fforwm i bobl sydd â chyfrifoldebau diogelu o fewn elusennau a mudiadau gwirfoddol i ddod ynghyd, rhannu arfer dda, a thrafod materion amserol.

Mae aelodaeth o’r Gymuned Ymarfer yn cynnig:

 • Digwyddiadau ar-lein i swyddogion ac arweinwyr diogelu gyda siaradwyr arbenigol ar faterion diogelu
 • E-fwletin rheolaidd yn cynnwys y newyddion diweddaraf am ddiogelu
 • Mynediad i drafodaeth fforwm ar-lein wedi’i hwyluso gan CGGC.

Mae aelodaeth yn agored i bobl sydd â chyfrifoldebau diogelu swyddogol o fewn eu mudiadau. Gallai hyn gynnwys:

 • Swyddogion Diogelu neu arweinwyr dynodedig
 • Ymarferwyr Diogelu
 • Ymddiriedolwyr sydd â chyfrifoldeb am ddiogelu

Sut i ymuno

Cysylltwch â safeguarding@wcva.cymru i drafod aelodaeth.

Adnoddau

Categori | Diogelu |

Sut i gael at wiriadau DBS

Categori | Diogelu |

Hunanasesu diogelu – gwirio’n gyflym

Categori | Diogelu |

Gwreiddio Cymhwysedd Diwylliannol ym Maes Diogelu

Mwy o adnoddau