Mae gweithwyr ifanc aml-ethnig hapus yn ymuno dwylo

Dau gyfle cyffrous i ymuno â thîm CGGC

Cyhoeddwyd : 03/02/22 | Categorïau: Newyddion |

Rydym yn llogi ar gyfer swyddi ‘Rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol y Trydydd Sector’ a ‘Gweinyddydd Tîm Gwydnwch’. Dysgwch beth allai gweithio yn CGGC ei wneud i chi.

PAM GWEITHIO YN CGGC?

Yma yn CGGC, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Fel cyflogwr, gall CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) gynnig nifer o fuddion fel gweithio’n hyblyg neu mewn modd hybrid, pensiwn ar 9% o’ch cyflog, a mynediad at raglen cymorth i gyflogeion.

Mae CGGC yn buddsoddi yn ei gyflogeion a’u datblygiad. Yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog Byw, sy’n ymrwymedig i dalu cyflog byw gwirioneddol i’w staff, mae CGGC wedi ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Rhagor o wybodaeth am weithio i CGGC.

RHEOLWR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL CENEDLAETHOL Y TRYDYDD SECTOR

Hyd: Cyfnod penodol – i orchuddio secondiad hyd at fis Tachwedd 2023

Oriau: 35 awr yr wythnos, yn hyblyg

Lleoliad: Mae gan CGGC bolisi gweithio’n hyblyg ar waith, sy’n golygu y gall ein pobl weithio cyfran o’u hamser yn ein swyddfeydd neu o bell (gan gynnwys gartref). Rydyn ni’n fudiad Cymru gyfan gyda chanolfannau swyddfa yn Aberystwyth, Caerdydd a’r Rhyl. Bydd angen mynychu rhai digwyddiadau staff a galwadau gwaith penodol yn ein swyddfeydd

Cyflog: £31,718 yn cynyddu i £33,471 y flwyddyn ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwech mis yn llwyddiannus

Ynglŷn â’r rôl: 

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sydd â phrofiad o weithio ar lefel weithredol strategol neu uwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu yn y sector cyhoeddus neu wirfoddol. Cyfle gwych i weithio i CGGC ar sail cyfnod penodol neu fel rhan o secondiad.

Byddwch yn gweithredu fel pwynt cyswllt cenedlaethol a strategol ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru. Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill byddwch yn cefnogi gwaith ar y cyd i wneud y mwyaf o gyfraniad y sector gwirfoddol i agenda trawsnewid y llywodraeth ar gyfer Cymru Iachach.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn neu clywch y cyfan am y swydd gan Sally Rees y byddwch yn ymdrin â hi.

Dyddiad Cau: 7 Mawrth 2022, 10 am

Croesawir ceisiadau Cymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

GWEINYDDYDD TÎM GWYDNWCH

Hyd: Cyfnod penodol – blwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos, yn hyblyg

Lleoliad: Mae gan CGGC bolisi gweithio’n hyblyg ar waith, sy’n golygu y gall ein pobl weithio cyfran o’u hamser yn ein swyddfeydd neu o bell (gan gynnwys gartref). Rydyn ni’n fudiad Cymru gyfan gyda chanolfannau swyddfa yn Aberystwyth, Caerdydd a’r Rhyl. Bydd angen mynychu rhai digwyddiadau staff a galwadau gwaith penodol yn ein swyddfeydd

Cyflog: £17,947 yn cynyddu i £18,618 y flwyddyn ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwech mis yn llwyddiannus

Ynglŷn â’r rôl: 

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y sector gwirfoddol? Mae’r rôl newydd hon yn gyfle gwych i ddechrau gyrfa sy’n gwneud gwahaniaeth.

Byddwch yn cefnogi ein timau Gwydnwch a Grantiau, gan helpu elusennau a mudiadau gwirfoddol eraill i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol a gallant barhau i newid bywydau ledled Cymru a thu hwnt.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn.

Dyddiad Cau: 21 Chwefror 2022, 10 am

Dyddiad Cyfweliad: 7 Mawrth 2022

Croesawir ceisiadau Cymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Newyddion |

Elusen Gymreig yn ennill gwobr iechyd anrhydeddus y DU

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/03/24 | Categorïau: Newyddion |

CGGC yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Darllen mwy